Home

Mop miljøoppfølgingsplan

Wayfair Mop - Free & Speedy Deliver

MOP skal være et fast punkt på agendaen for alle byggemøter, med redegjørelse for hvordan miljø påvirkes av endringer etter forrige møte. Informasjon om kravet: NS 3466 med miljøprogram og miljøoppfølgingsplan gir nyttige definisjoner og angir hva som skal inkluderes i miljøprogram og -plan miljøoppfølgingsplan (MOP). Rammesøknad som utarbeides med grunnlag i reguleringsplan som krever miljøoppfølgingsplan, skal leveres med en redegjørelse om hvordan hensynene i miljøoppfølgingsplanen ivaretas i byggeprosjektet. Miljøoppfølging vil være en integrert del i alle faser av prosjektet 1.2 Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsperioden (dette dokumentet) Hensikten med dette dokumentet er å sammenstille og synliggjøre for naboer, berørte og myndigheter hvordan FRE16 vil ta miljøhensyn i anleggsperioden for prosjektet. Dokumentet utarbeides samtidig med reguleringsplanen, og i dialog med kommunal og regionale myndigheter Byggherrens miljøoppfølgingsplan (heretter kalt MOP) er en viktig del av styringen av tiltaket for å ivareta hensyn til miljø og natur i anleggsgjennomføringen. MOP skal sikre at miljøkrav og forskrifter blir etterfulgt i bygge- og anleggsperioden, samt videreføre relevante vedtak Miljøoppfølgingsplan (MOP) for Gamle Drammensvei 48 Side 1 av 5 Vår dato: 02.03.2018 Vår referanse: Thomas Sannum . MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) VERSJON 3.0 . Oppdragsgiver: Brigt Aune, Andenæs Eiendom AS . Prosjektleder: Thomas Sannum, Sannum Prosjekt AS . Ansvar for oppfølging av miljøoppfølgingsplanen: Thomas Sannum, Sannum Prosjekt A

Dette miljøprogrammet og overordnede miljøoppfølgingsplan (MOP) gjelder som et styrende dokument for Raufoss Industripark, og skal danne grunnlag for en miljømessig god planlegging og gjennomføring for utviklingen av industriparken, og følger i hovedsak Norsk standard NS3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø fo MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN - MILJØOPPFØLGINGSPLAN 6 Dxx_105_RAP_Led_Miljøoppfølgingsplan_00001.docx 2.2 Forankring av MOP MOP og miljørisikorisikovurdering er utarbeidet i henhold til Statens vegvesens håndbok R760 Styring av vegprosjekter, samt reguleringsplan med bestemmelser, og konsekvensutredninger miljøoppfølgingsplan (MOP) knyttet til ny reguleringsplan i Strandveien. Det er i forbindelse med dette stilt krav fra Skedsmo kommune om utarbeidelse av slik miljøoppfølgingsplan. Denne miljøoppfølgingsplanen bygger på mal fra NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs og eiendomsnæringen

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan skal bygge på NS 3466:2009 «Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen» eller nyere tilsvarende standard. 5.2 Vurderingene av måloppnåelse - effekt og nytteverdi Måloppnåelsen skal evalueres og dokumenteres NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen). Noen av temaene omfattes også av andre kapitler i denne forskriften. Henvisning til paragrafer og kapitler er gitt i parentes. Natur- og nærmiljø: Plante- og dyreliv, landskap og befolkning i området. Forurensning NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan. Kilde: Standard Norge. NS 3466 beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og -oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering. Publisert: 18. jul 2013, Sist endret: 29. jun 2020 Miljøoppfølgingsplan (MOP) Relatert kriterium. Når du velger dette kriteriet så bør du og ha med krav om miljøoppfølgingsplan for å følge opp miljøprogrammet. Miljøoppfølgingsplan (MOP) Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020. Kontakt; Telefon: +47 40 00 79 97 Kommuneplan: miljøoppfølgingsprogram (MOP) Miljøoppfølgingsprogram for utbygging i Bærum Bærum kommune krever Miljøoppfølgingsprogram ved regulering av større utbyggingsområder

MP-MOP/HVL_innspill til MOP.DOCX ADRESSE COWI AS Richard Johnsens gate 12 4021 StavangerINNSPILL TIL Postboks 8034 4068 Stavanger TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A099570 1.0 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 2.0 19.12.2018 Rev. 19.02.2019 Innspill til miljøoppfølgingsplan Det er utarbeidet mal for YM-plan med veileder. Mal er er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Avfallspolitikk og avfallshåndtering. Statens vegvesen skal ha en forebyggende miljøstrategi; Statens vegvesen skal ligge i forkant av avfallsutviklinge Denne versjonen av miljøoppfølgingsplan for Lysebotn II kraftverk, er en oppdatert utgave av MOP av 1.2.2013. I denne versjonen er følgende innarbeidet: Miljømål Krav Tiltak og dokumentasjon og Gjennomføring av tiltak egenkontroll Kontroll og overvåking Definert i miljøoppfølgingsplan Utformes/utføres av entreprenøre Side 5 av 35 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) 1. Innledning I henhold til NS 3466:2009«Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen» skal en miljøoppfølgingsplan (MOP) forankres i et miljøprogram som er utformet på et strategisk overordnet nivå, og som fastsetter miljømål for et bygg- eller anleggsprosjekt

Miljøoppfølgingsplan (MOP) (Totalentreprise

Denne standarden setter krav til innhold i et prosjekts miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø i BAE-næringen. I mange tilfeller er det ikke åpenbare løsninger på et prosjekts miljøutfordringer. Standarden viser derfor primært hvilke vurderinger og prosesser som skal føre frem til valg av løsninger Miljøoppfølgingsplan 2 3.0 9 .2019 Å RKVISLAVEIEN I LIER MILJØOPPFØLGINGSPLAN. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 SkøyenMottaker 0213 Oslo T +47 22 51 80 00 F +47 22 51 80 01 https://no.ramboll.com ÅRKVISLAVEIEN I LIER. -Miljøoppfølgingsplan (MOP): Vise hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av •MOP skal dokumentere helheten i systematisk oppfølging av mijøhensyn og være gjenstand for høring/off.ettersyn parallelt med reg.planene Vannforeningsmøte 12.10.16 -foredrag N. Syversen, Asplan Viak

 1. 2.6 Miljøoppfølgingsplan Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan (MOP) som sikrer hensyn til natur og miljø, samt begrenser ulempene for tilstøtende bebyggelse i anleggsfasen. 2.6 Biologisk mangfold Ved planting skal det benyttes allergivennlige planter. Av føre-var-hensyn skal parklind o
 2. MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) Forberedende entreprise 01 Oppdatert med miljøprøver av betong og vann 03.04.2017 fosjul CHR Bjoing 00E For implementering 01.10.2016 fosjul CHR Bjo ing Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Drammensbanen (Asker.
 3. Miljøoppfølgingsplan (MOP), Områderegulering DATO / REVISJON: 27. januar 2019 / 04 DOKUMENTKODE: 20170110 -00RIM RAP 2. 20170110-00-RIM-RAP-002 27.mars 2019 / 03 Side 2 av 26 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde
 4. Miljøoppfølgingsplan Byggherres prosjektleder i det enkelte prosjekt har hovedansvar for miljøoppfølging og at det utvikles en (MOP) i tråd med dette miljøprogrammet. Prosjektleder skal sørge for at MOP implementeres og følges opp i alle faser av prosjektet. De øvrige parter i prosjektorganisasjonen, så so
 5. st mulig miljøbelastning og å vise hvordan den konkret miljøoppfølging av prosjektet skal foregå
 6. 4 1 Innledning Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) beskriver Herstua grus sine mål og krav til ytre miljø i tiltaket. MOP en gjelder for driftsfasen og gjennomføring frem til avslutning av prosjektet. Miljøoppfølgingsplanen er utarbeidet i henhold til Norsk Standard (NS 3466:2009) - Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen
 7. miljøoppfølgingsplan (MOP). I planprogrammet for statlig reguleringsplan fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. mars 2017, forutsettes at det skal utarbeides en Miljøoppfølgingsplan som skal legges til grunn for det videre arbeidet med gjennomføring av tiltaket

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) - OVERORDNET STYRINGSDOKUMENT PÅ MILJØARBEIDET 4 Oppsummerer alle krav (kontrakt, utslippstillatelse, miljøplan osv.) Miljøprogram og risikovurdering Kontrollplan Prosedyrer og sjekklister Rapportering og avviksbehandling Erfaring med MOP MOP og YM: teori og praksi Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsfasen og beskrive konkrete tiltak som må utføres for å ivareta miljøhensyn og oppfylle prosjektets miljømål. I MOP skal alle miljørisikoer som avdekkes gjennom risikoanalysen beskrives Miljøoppfølgingsplan med MOP i praksis Gjennomføres nå ved nye prosjekt i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Herunder Røros vgs, Skjetlein, Oppdal og nå sist ved Tiller vgs •Evaluering av tilbud, delt på kontraktskrav og evalueringskriterier •Krav og bevisstgjøring av prosjekterende og entreprenøre

Det er laget en miljøoppfølgingsplan (MOP) som omhandler prosjektering og bygging. Trondheim kommunes Miljøkrav i byggeprosjekt BREEAM-NOR preanalyse . Da flere av kravene i MOPen går utover Miljøkrav i byggeprosjekt, ble denne ikke vedlagt anbudsdokumentene f. I nødvendig utstrekning må krav gitt av miljøoppfølgingsplan (MOP) og plan for kompenserende tiltak i landbruket sikres tilstrekkelig med rekkefølgebestemmelser. g. I nødvendig utstrekning må erstatningsareal for barn- og unges uteoppholdsareal samt areal til idrettsplasser som berøres, sikres tilstrekkeli

det i byggesøknaden skal utarbeides et miljøoppfølgingsplan (MOP). MOP skal utarbeides i henhold til NS 3466:2009. MOP skal videreføre målene fastsatt i foreliggende miljøplan, og som et minimum inneholde: › Organisering av miljøoppfølgingen. › Løsninger og tiltak. › Milepæler › Handlinger og prosedyrer 2Miljøoppfølgingsplan (MOP):3. Miljøprogram. Beskrivelse av prosjektets miljøprofil. Kort beskrivelse av prosjektets energi- og miljømål som skal ligge til grunn for valg av tiltak gjennom hele prosjektets livsløp. Det skal vurderes om spesielle / unike energi- og miljømål kan implementeres i prosjektet. Prosjektorganiserin

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) FOR: xxxx Prosjekteringsfase: (Skriv inn fasen) Byggefase: (Skriv inn fasen) Opprettet dato: xxx Opprettet av: xxx Miljøoppfølgingsplanen er utformet som en liste med ulike krav, inndelt etter tema. Formålet med å stille krav til de ulike temaene fremgår av tabellen under miljøprogra m og miljøoppfølgingsplan (MOP) utarbeides. For vei - og jernbaneprosjekter kalles dette gjerne for en Ytre Miljø -plan (YM -plan). RIM vil som regel være ansvarlig for dette. § 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer svar RIM kan lage miljøkrav til produkter i prosjektet. Dette kan være krav til kjemiske produkter og fast sedimentasjonsdam, miljøoppfølgingsplan, MOP Miljø SAMMENDRAG/SUMMARY: Rapporten inneholder Miljøoppfyllingsplan for Bjertnestangen 5/7/9 innen miljøområdet. Det foreslås tiltak for sikriong av området for beskyttelse av Nitelva, herunder saming og rensing av avrenning med sedimentasjonsdam og filter, og sikring av fyllingsfront mot elva

Miljøoppfølgingsplan (Mop) Versjon

 1. Side 5 av 30 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) 1. Innledning I henhold til NS 3466:2009«Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen» skal en miljøoppfølgingsplan (MOP) forankres i et miljøprogram som er utformet på et strategisk overordnet nivå, og som fastsetter miljømål for et bygg- eller anleggsprosjekt
 2. Miljøoppfølgingsplan (MOP) i tråd med dette miljøprogrammet. Prosjektleder skal sørge for at MOP implementeres og følges opp i alle faser av prosjektet. De øvrige parter i prosjektorganisasjonen, så som prosjekterende og entreprenør, vil ha egne miljøansvarlige. Det opprettes hensiktsmessig
 3. Miljøoppfølgingsplan (MOP) Miljø-, Transport-, og Anleggsplan (MTA-plan) I slike planer vil vi gjennomføre en kartlegging og risikoanalyse av mijøkonsekvenser for tiltaket. Typiske forhold som kartlegges er: Naturmiljø og biologisk mangfold
 4. MILJØOPPFØLGINGSPLAN 2015 06.11.2015 r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 2-0 3-2 9 1 4 SBR p:\251\16346001 driva fiskesperre\08 rapporter - notater\01 rapporter\mop\mop fiskesperre driva 2015.docx Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Om prosjektet 2 2.1 Beskrivelse av prosjektet 2 3 Miljøoppfølgingsplan og prinsipper 7 3.1 Forankring av.
 5. Miljøoppfølgingsplan: Beskrivelse av konkrete tiltak og oppfølging av forurenset grunn/vann/luft skal utredes og implementeres i miljøoppfølgingsplanen (MOP), og utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Mål og krav fastsatt i miljøprogram legges til grunn for MOP

Video: § 9-1. Generelle krav til ytre miljø - Direktoratet for ..

1.3.3 Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Bane NOR skal i reguleringsplanfasen utarbeide Miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensyn til ytre miljø og oppfylle prosjektets miljømål. Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og den offentlige planprosessen, skal følges opp med konkrete tiltak o Miljøoppfølgingsplan (MOP) Bjørvika Infrastruktur AS/ Allmenninger og gater Utbygging pågår for Bispekilen, Akerselv-allmenningen, Stasjonsallmenningen og Opera-allmenningen, Operagata MOP for den enkelte entreprise Bjørvika Infrastruktur AS/ Allmenningen Kongsbakken Detaljreguleringsplan vedtatt i 2014 MOP detaljregulerings

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan Anskaffelser

miljøoppfølgingsplan (MOP) som beskriver konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, bl.a. om støy, støv, trafikksikkerhet og forurensning. Planen utarbeides i samsvar med Norsk standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø- for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Miljøoppfølging bør være fast post på byggemøter MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP Skuiveien 101, Vøyen Hageby Sendt til: RT Rapportnummer 1532334-1_rev2 AS Naturbetong v/ Terje Eknes . MILJØOPPFØLGINGSPLAN SKUIVEIEN 101, VØYEN HAGBY 12.6.2015 Rapport nr. 1532334-1_rev2 FORORD Kommunestyret i Bærum har gjennom flere vedtak presisert at miljøkonsekvenser skal omtales og vurderes Miljøoppfølgingsplan (MOP) Tema Avfallshåndtering Evt.tiltak beskrives under Prosjektets løsning Vurdering av rådgivere Energimålinger iht energibudsjett etter første driftsår Biologisk mangfold Andre egenskaper Plassering Energirådgiver Utføres i fase Beskrives i prosjekterings-underlaget, og sjekkes visuelt ved ferdigstillelse.

Miljøprogram (Prosjektering) Kriterieveivisere

helse og arbeidsmiljø) og MOP (miljøoppfølgingsplan). Denne ROS-analysen vil ha grensesnitt mot arbeidet med RAMS (reliability, availability, maintainability og safety), miljørisiko for ytre miljø og SHA. o RAMS skal vurdere hvorvidt de prosjekterte løsningene gir en stasjon so 2.9 Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP) Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan (MOP). MOP skal vise hvordan miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under prosjektering, kontrahering og bygging av lufthavnen, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som ellers blir berørt av tiltaket

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for ytre miljø (Pbl § 12-7, 12) Miljøoppfølgingsplan for ytre miljø skal utarbeides for Forsvarets utbygging og følges opp av tiltakshaver. Miljøoppfølgingsplan for ytre miljø skal vise hvordan miljømål og -krav innarbeides o 1.3.3 Miljøoppfølgingsplaner (MOP) • Jernbanemyndigheten skal i reguleringsplanfasen utarbeide Miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensyn til ytre miljø og oppfylle prosjektets miljømål. Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og den offentlige planprosessen, skal følges opp med konkrete tilta Miljøoppfølgingsplan (MOP).pdf) 1 : 119 02/10/2015 11:44:40 13. Bygg- og brukerutstyrsliste - foreløpig (13. Bygg- og brukerutstyrsliste - foreløpig.pdf) 1 : 165 02/10/2015 11:44:52 14. Utomhusplan med skissert.

Kommuneplan: miljøoppfølgingsprogram (MOP

HMS-begrepet. Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade på arbeidstakere 10206471-TVF-RAP-001 20. november 2018 Side 3 av 31 RAPPORT OPPDRAG Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser DOKUMENTKODE 10206471 -TVF RAP 001 EMNE Fossilfrie byggeplasser TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Klimaetaten OPPDRAGSLEDER Magnus Jul Røsjø KONTAKTPERSON Stina KiilPhilip Mortensen UTARBEIDET AV Magnus Jul Røsj 1.3.3 Miljøoppfølgingsplan (MOP) x Bane NOR skal i reguleringsplanfasen utarbeide Miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensyn til ytre miljø og oppfylle prosjektets miljømål. Problemstillinger som blir id entifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og den offentlige planprosessen, skal følges opp med konkrete tiltak o Det er utarbeidet planprogram for hele Holmenkollområdet med tilhørende konsekvensutredning. Multiconsult har utarbeidet miljøoppfølgingsprogram (MOP) samt en miljøoppfølgingsplan. Løsning av oppdraget Oppdraget ble løst ved at reguleringsplanprosessen ble gjennomført i tett samarbeide med planmyndigheter slik at reguleringsvedtak kunne fattes sommeren 2008. Multiconsult utførte.

Plan for ytre miljø (YM-plan) Statens vegvese

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Foret.. MOP-01 Versjon: J04 Overordnet miljøprogram Project Vestfold n:\517\17\5171764\5 arbeidsdokumenter\57 miljø\overordnet miljprogram\overordnet miljøprogram project vestfold_j04.docx 2017-09-01 | Side 3 av 15 Forord Statkraft ønsker å legge til rette for kraftintensiv industri i Norge, både eksisterende og ny industri Alle prosjekter skal utarbeide et klimagass-regnskap, miljøoppfølgingsplan (MOP) og utpeke en miljøkoordinator innen 2021 ; Prosjekt som Sykehusbygg HF deltar i, skal forbedre sitt klimagass-regnskap i forhold til tidligere prosjekt, innen 202

NS 3466:2009 - standard

 1. imum 80 % for riveavfall (fra sanering og rehabilitering)
 2. miljøoppfølgingsplan (MOP) som også følger reguleringsplanen. Metode beskrevet i Håndbok V712 - Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018) er benyttet for konsekvensutredningen. Resipient for utslipp av kjølevann fra Gromstul er Norsjø, som er vurdert som en resipient med høy sårbarhet (ihht metode beskrevet i Håndbok V712)
 3. d) Miljøoppfølgingsplan Ved større planer eller tiltak som kan få betydning for miljø og samfunn, skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) som vedlegg til planforslaget eller tiltaket. e) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (jf
 4. Vedlegg H2 - Miljøoppfølgingsplan (MOP) Hasle skole (Vedlegg H2 - Miljøoppfølgingsplan (MOP) Hasle skole.pdf) 1 : 662 06/02/2017 12:57:40 Vedlegg H3 - SHA-plan Hasle Skole (Vedlegg H3 - SHA-plan Hasle Skole.pdf)

• Jernbaneverket skal i reguleringsplanfasen utarbeide Miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensyn til ytre miljø og oppfylle prosjektets miljømål. Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og den offentlige planprosessen, skal følges opp me Miljøoppfølgingsplan (MOP) Bjørvika Infrastruktur AS/ Allmenninger Utbygging pågår for Bispekilen, Akerselv-allmenningen, Stasjonsallmenningen og Opera-allmenningen MOP for den enkelte entreprise Bjørvika Infrastruktur AS/ Allmenningen Kongsbakken Detaljreguleringsplan vedtatt i 2014 MOP detaljregulerings-plan av 15.03.201 «Under oppfølging av MOP (miljøoppfølgingsplan) ble det identifisert risikoen (sic) for et storutslipp i Akerselva.» I et senere referat forteller byggherren at de er bekymret for manglende.

kommer inn, skal det lages en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal sendes inn sammen med søknad om byggetillatelse. 3.1.3 Overordnet byroms- og landskapsplan Innenfor #1 skal det utarbeides en helhetlig og overordnet byroms- og landskapsplan for samferdelsesanlegg og grønnstuktur, i målestokk 1:500. Planen skal vise 8.10 Inn spill til MOP (Miljøoppfølgingsplan) 62 9 Risiko og sårbarhet (ROS) 64 10 Oppsummering og anbefaling 66 11 Vedlegg 67 12 Referanser 68. DETALJREGULERING FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST KLEPP KOMMUNE 7 1 Sam men drag Det. MOP Miljøoppfølgingsplan ROS Risiko og sårbarhet VA Vann og avløp. RAPPORT SIDE 9 AV 24 P:\515\28401001 Kolbotn Detaljregulering B1_B4\12 Arbeidsmappe\ROS\Rapport\REV 00\28401001_RIS_REV00 ROS-analyse_A.docx 3 Metode 3.1 ROS-analyse Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal følge byggesaken i forbindelse med rammesøknad. 3.2 Tiltak for å sikre grunnvannstanden (Pbl § 12-7 nr. 3) I forbindelse med søknad om tiltak skal det dokumenteres tiltak for å hindre endringer i grunnvannstanden

Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal følges opp; På bakgrunn av miljøambisjonen er prosjektet gjennomført som en generalentreprise iht. NS 8405 med prosjekteringsgruppe iht. NS8401. Erfaringer. Foreløpig erfaringer for plusshus (jfr Futurebuilts definisjon) er at lavenergibygg egner seg best når det gjelder inneklima og energibruk At Your Doorstep Faster Than Ever. Enjoy Free Shipping On Orders Over $49 Miljøoppfølgingsplan (MOP) En Miljøoppfølgingsplan er utarbeidet i tråd med NS 3466:2009 «Miljøprogram og miljøoppfølgningsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen», se delkapittel under Miljøoppfølgingsplan (MOP). Hensikten med miljøoppfølgingsplanen er å vise hvordan de •Hjellnes Consult har hatt noen MOP-oppdrag og vi har lagt inn alle i en mal •Ikke komplett som bruttoliste •RIF lager i første omgang en brutto-mal som kan redigeres •Multiconsult har nok laget adskillig flere MOPer •Vi vil gjerne ha tilsendt «gode» MOPer fra andre firmaer, som vi kan plukke momenter fr

Eksempler på krav i MOP (I) •I prosjekteringen skal det identifiseres minst 3 produkttyper som skal inneholde mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Det kan være plastprodukter, gulv med knust stein, betong eller flis, treplater, gipsplater, isolasjon etc. Krav som sikrer anskaffelse av disse produktene skal inkluderes i MOP Miljøoppfølgingsplaner (MOP) Statens vegvesen skal i reguleringsplanfasen utarbeide Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen, for å ivareta hensyn til ytre miljø. Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og den offentlige planprosessen, skal følges opp med konkrete tiltak o § 3.6 Miljøoppfølgingsplan/Ytre miljøplan Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) eller Ytre miljøplan (YM-plan) i forbindelse med igangsettingstillatelsen som skal godkjennes av Gjerdrum kommune. MOP/YM-plan skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, herunder hvem som er ansvarlig for hvert tiltak § 3.6 Miljøoppfølgingsplan/Ytre miljøplan Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) eller Ytre miljøplan (YM-plan) i forbindelse med igangsettingstillatelsen som skal godkjennes av Gjerdrum kommune. MOP/YM-plan skal beskrive miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, herunder hvem som er ansvarlig for hvert tiltak

g) Miljøoppfølgingsplan - Før det gis rammetillatelse for større bygge- og anleggstiltak innenfor felt BU skal det være utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som redegjør for hvordan aktuelle miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess. Miljøoppfølgingsplanen skal bl.a 29.01.2020 14_1 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP)_Sweco_des 2019 29.01.2020 15_1 Vurderinger Naturmangfoldloven §§8-12 29.01.2020 15_2 Arealregnskap_Sweco juni201 Nye Veier. Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken X MOP (Miljøoppfølgingsplan) Massehåndtering MOP må omtale håndtering av vann/avrenning til bekk, ivaretakelse av matjord, massehåndteringsplan, anleggstrafikk og sikring av jernbanen ved gjennomføring og grunnarbeid. X Fjernvirkning Nærvirkning, fjernvirkning, kulturmiljø, landskap Fjernvirkning og nærvirkning må vises

3.1.2 Miljøprogram og miljøoppfølgingsprogram (MOP) Til hver detaljregulering skal det utarbeides et miljøprogram. Dette skal foreligge sammen med forslag til detaljreguleringsplan og legges samlet ut til offentlig ettersyn. Basert på de innspill som kommer inn, skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan (MOP) som skal sendes inn sammen me Miljøoppfølgingsplanen (MOP Miljøoppfølgingsplan Arbeid og tiltak i medhold av denne reguleringsplan skal gjennomføres i tråd med tiltakshavers miljøoppfølgingsplan (MOP) utarbeidet i samsvar med tiltakshavers retningslinjer for slik plan. Kommunen skal høres om planen. Byggegrenser Veglovens og jernbanelovens byggegrenser gjelder der ikke annet fremkommer

 • Personlig gave til mormor.
 • Hovercraft hersteller.
 • Bella ciao lyrics spanish.
 • Varmeplate til kanin.
 • Beats by dr. dre solo3 wireless pris.
 • Hr4 rezepte.
 • Necker island wiki.
 • Samsung galaxy s8 reparasjon.
 • Biltrekk hund.
 • Kry sjukskrivning.
 • De yngste barnas medvirkning i barnehagen.
 • Skullcandy grind wireless test.
 • Robin williams peter pan.
 • Adelige titler.
 • Karsten warholm kristen.
 • The true size.
 • Fersk ribbe pris.
 • Ulvehybrid.
 • Hva er qigong.
 • Vennebyen sogndal.
 • It studier nettbasert.
 • Tyfoid og paratyfoidfeber.
 • Hva er fornuft.
 • Wo sind die horror clowns jetzt.
 • Ring epson.
 • Kevin love.
 • Zweisam kosten.
 • Søndag søndag avis.
 • Rosenköniginnen steinfurth.
 • Hva er qigong.
 • Odontologi københavn.
 • Tippeligaen 2015.
 • Robin williams peter pan.
 • Polizei hamburg g20 fahndung.
 • Kanarische inseln entfernungen.
 • Seksueel plagen.
 • Erstantrag nach § 69 sozialgesetzbuch neuntes buch (sgb ix).
 • Rimelige serviser.
 • Cashmere salg.
 • Stihl motorsag ms 231.
 • Hva vil det si at en gjenstand har energi?.