Home

Allmenn verneplikt 2021

Verneplikt for alle frå 2016 Frå og med 2015 vil alle norske kvinner, som er fødde i 1997 og seinare, vere vernepliktige. Dei første vernepliktige kvinnene vil møte til teneste sommaren 2016 Hvem som har verneplikt Norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret, har verneplikt fra det året de fyller 19 år, til utgangen av det året de fyller 44 år. Norske statsborgere som også er statsborgere av et annet land, har verneplikt i Norge så lenge de er bosatt her, og så lenge avtale med det andre landet ikke er til hinder for det Allmenn verneplikt : militært multifaktorielt stress - er det kjønnsforskjeller? FFI-Rapport 2016. Om publikasjonen. Rapportnummer. 16/01581. ISBN. 9788246427812. Format. PDF-dokument. Størrelse. 1.7 MB. Kvinner i Forsvaret Allmenn verneplikt Kjønn. Archive Items; Allmenn verneplikt : militært multifaktorielt stress - er det kjønnsforskjeller? Publisert 2016-08-22 Emneord Kvinner i Forsvaret Allmenn verneplikt Allmenn verneplikt er en forpliktelse som står i Grunnlovens paragraf 119: Fra 2016 ble det bestemt at verneplikt også skulle gjelde for kvinner, akkurat som for menn. Du kan lese mer om kvinner og verneplikt på forsvaret.no. Etter førstegangstjenesten

Allmenn verneplikt gir forsvaret bedre mulighet til å velge de som passer best, og de som er mest motiverte til arbeidet som skal utføres. Kjønnsnøytraliseringen beviste at jenter og gutter er minst like gode soldater og at trivselen økte. - Det første vi så på var dette med forlegning og utstyr Europa, allmenn verneplikt i Sør Norge og opphevet «stillingsretten». (Berg 2001: 227) Poenget med den nye vernepliktsloven var ikke at staten skulle tvinge alle unge menn til å gjøre militærtjeneste, men at staten skulle ha mulighet for å gjøre det ved behov Verneplikt eller tvungen militærtjeneste er en plikt et lands statsborgere har til å delta i krigstjeneste, noe som omfatter både forsvar av landets grenser og krigføring utenlands, samt tjenestegjøring i militære styrker i fredstid.Verneplikt har tidligere vært vanlig i mange land, spesielt i krigstid, men de fleste land har nå avskaffet dette, og i den vestlige verden er det bare. Allmenn verneplikt som konsept, og slik vi kjenner den i dag, er et produkt av den franske revolusjon (1789-1799) og napoleonskrigene (1800-1815). På slutten av 1700-tallet hadde utviklingen av metoder for industriell serieproduksjon gjort det mulig å produsere store mengder våpen til en forholdsvis billig penge Det har vært nødvendig for Forsvaret å høste erfaringer med hvordan den nye ordningen virker. Det har derfor verken vært mulig, eller en realistisk ambisjon at tilretteleggingen for allmenn verneplikt skulle være ferdigstilt i 2016. Innføring av allmenn verneplikt er et kontinuerlig arbeid som vil strekke seg over flere år

Allmenn verneplikt - Siste nytt - NR

 1. 1. januar 2015 ble allmenn verneplikt innført. Nå er første kull med vernepliktige jenter godt i gang, og de har fått kjenne på hvordan livet er i Forsvaret
 2. Norge er det eneste Nato-landet som har innført allmenn verneplikt for kvinner. Etter januar 2014 blir alle jenter og gutter innkalt til sesjon. I 2016 var kvinneandelen på sesjonen hele 43 prosent. Av disse ble 30 prosent av kvinnene fordelt til tjeneste. I fjor var 22 prosent av soldatene i Forsvaret kvinner
 3. Selv om du har fått vite at det er allmenn verneplikt, er du ikke klar over hva det innebærer før du faktisk står der, sier tillitsvalgt Svensen. Færre kvinner faller fra. Etter et snaut halvår med likestilt verneplikt har frafallet utviklet seg slik: Slik oppsummerer Per-Thomas Bøe kvinnehøsten 2016
 4. Verneplikt for alle! Tenk da hvilken effekt en allmenn verneplikt kunne hatt for gjensidig respekt og vennskap - på kryss av kjønn, etniske og kulturelle forskjeller i dag. Det er virkelig en spennende tanke! Årsberetning 2016 for Sarpsborg Høyre bystyregruppe

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m

Allmenn verneplikt : militært multifaktorielt stress - er

For å innføre allmenn verneplikt må nødvendige endringer gjøres både i vernepliktsloven og heimevernsloven. Alle norske kvinner som er født i 1997 og senere, vil være vernepliktige fra 2015, og de første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016 Allmenn verneplikt ble ikke innført i Frankrike i 1789 eller 1793 med basis i idealer slik det ofte fremstilles, men i 1798 på grunn av praktiske behov. Eksempelet fra Frankrike som påvirket den norske debatten om allmenn verneplikt i 1814 var ikke de positive idealer,.

Allmenn verneplikt? Da jeg leste om verneplikt for kvinner tenkte jeg at det var et bra tiltak som fremmer likestilling. onsdag 27. juli 2016 kl 11 Bra! fra Mostly R. og 6 andre Bra? Kommentarer om kvinner i forsvaret vil. Stortinget har 14. juni gjort et prinsippvedtak om å jobbe for kjønnsnøytral verneplikt. For Forsvaret medfører det ingen endringer før en eventuell lovendring vedtas Allmenn verneplikt. I 2018 fortsetter innføringen av allmenn verneplikt. Kommunikasjon, kompetansekrav, seleksjonskriterier, tilrettelegging av kaserneforhold, personlig bekledning og utrusting samt organisasjonskultur og ledelse vektlegges. Lovendringen om allmenn verneplikt trådte i kraft 1. januar 2015

Sesjon del 1 for 1997-kullet er den første muligheten til å vurdere mulige effekter av allmenn verneplikt for kvinner. Årene med sesjonsplikt for kvinner har vist oss at selv om det har vært en kraftig økning i antallet kvinner som har møtt til sesjon del 2, har det kun vært en moderat økning i andelen kvinner i førstegangstjeneste Så mange er dei: 17 år, sesjon del 1, nettbasert eigenerklæring. 60 000 ungdomar. 18 år, sesj on del 2, oppmøte med testar og vurderingar. 22 000 ungdomar.; 1 9 år, førstegongsteneste i 12 månadar. 9 000 ungdomar

VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn. Ikke alle jenter må i militæret. Siden 2014 har verneplikten vært kjønnsnøytral i Norge. Det betyr at også jenter må fylle ut egenerklæringsskjema og møte til sesjon hvis de blir innkalt Norge: Innførte likestilt verneplikt sommeren 2013. Første fulle kvinnelige kull kommer inn sommeren 2016. 7000-8000 fullfører førstegangstjeneste. Danmark: Har verneplikt. Men i 2012 fullførte under 5000 danske ungdommer førstegangstjeneste Kjønnsnøytral allmenn verneplikt Det er på tide at vi innfører allmenn verneplikt for kvinner, 30. nov 2016 Anbefalte saker. Norge er nylig kåret på andreplass i verden.

Sist oppdatert torsdag 20. oktober 2016 - 17:04. Del artikkel. sa Snorre Valen til Dagbladet etter at det i går ble klart at SVs redaksjonskomité vedtok allmenn verneplikt med seks mot tre. I følge Forsvaret sin hjemmeside, i juli 2016 blir jenter kalt inn for første gang etter lovendring til førstegangstjeneste i Forsvaret. Ingen grunn til å juble, synes jeg. Allmenn verneplikt er en forpliktelse for borgere mellom 19 og 44 år som står i Grunnlovens paragraf 109 Allmenn verneplikt er et sentralt tema i boken, og utviklingen diskuteres på en grundig måte. Alan Forrest har gått nærmere inn på soldatene? Han nyanserer beskrivelsen av arn1eene i større grad enn Bertaud og utfyller hans fremstilling på en god måte. Spesielt gjelde Login; View Item FFI Publications Home; FFI Publications Home; Publications; Rapporter; View Ite

Forsvaret vet ikke hvor mange jenter de vil ha

Verneplikt - Ung.n

Han konstaterer at frafallet av soldater høsten 2016 prosentvis er mindre for kvinner enn menn. Ikke lenger frivillige - møtet med Forsvaret ble tøft. I juli og august møtte drøyt 900 unge kvinner til førstegangstjeneste. De fleste kom fra 1997-årgangen, den første der jenter har gjennomført sesjon og hatt samme verneplikt som guttene Tilpasning av bygg for allmenn verneplikt. Høsten 2014 vedtok Stortinget at verneplikten skulle bli kjønnsnøytral. Dette krever at mange eldre militære forlegninger, kaserner og idrettsanlegg rundt om i landet må tilpasses dagens allmenne verneplikt der at begge kjønn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår Verneplikt i Norge er fastsatt i Norges Grunnlov § 119, og det finnes mer detaljerte regler om verneplikten i vernepliktsloven av 1953. Forsvarets organ for organisering av vernepliktsforvaltningen heter Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og deres arbeidsoppgaver inkluderer sesjon, fordeling, og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring, mobilisering.

Et eksempel kan være den motstand Ellie Dawes Prag møtte i egen organisasjon. Hun ledet Lotteforbundet fra 1940, og jobbet aktivt for allmenn kvinnelig verneplikt, og verne- og arbeidsplikt i krigs- og krisetider. Men Lottenes landsmøte 1947 gikk imot verneplikt for kvinner, og nøyde seg med å anbefale arbeidsplikt for kvinner i krig For å innføre allmenn verneplikt må nødvendige endringer gjøres både i vernepliktsloven og heimevernsloven. Alle norske kvinner som er født i 1997 og senere, vil være vernepliktige fra 2015, og de første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016. Hadde før et val I dag skal Stortinget vedta dei lovendringane som er naudsynte for å innføra allmenn verneplikt i Noreg. Frå og med 2015 vil alle norske kvinner som er fødde i 1997 og seinare vera vernepliktige. Dei første vernepliktige kvinnene vil møta til teneste sommaren 2016. LES OGSÅ: Dårlegast på likestilling Først no deltek alle Dette er [

Sist oppdatert tirsdag 18. oktober 2016 - 13:25 Del artikkel (Dagbladet): Stortinget har i dag ryddet de siste hindrene av veien og innfører allmenn verneplikt for kvinner Artikkel med temaet allmenn verneplikt. Artikkelen argumenterer for og mot allmenn verneplikt. Her blir det også gitt noen statistikse tall slik at man får et helt bilde av denne store debatten blant politikere i dag Førstegangstjeneste for de første kvinnene med allmenn verneplikt, jenter født i 1997, starter i juli 2016. - Forsvaret trenger begge kjønn og vi trenger de beste av alle

- Det er bra med verneplikt for både jenter og gutter, synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De mener jentene kan være like flinke som guttene. Tidligere denne uken vedtok Stortinget allmenn verneplikt i Norge. I juni 2013 ble det vedtatt at verneplikt for kvinner skulle være obligatorisk. Forsvarsdepartementet kom med forslag til ulike løsninger [ Allmenn verneplikt har vært begrunnet ut fra rent militære behov. Den lave befolkningstettheten har gjort det nødvendig for Norge å basere seg på et mobiliseringsforsvar, og det har vært mulig å etablere en betydelig større styrke enn hva som kunne vært oppnådd gjennom oppsetninger bestående av kun vervet personell (NOU:12, 1992: Kap. 2, s. 6) Fra 2016 ble det bestemt at verneplikt også skulle gjelde for kvinner, akkurat som for menn. Du kan lese mer om kvinner og verneplikt på forsvaret.no.. Nå sender Forsvaret ut digitale brev med egenerklæring til årskullet med 17-åringer Allmenn verneplikt som konsept, og slik vi kjenner den i dag, er et produkt av den franske revolusjon (1789-1799) og napoleonskrigene (1800-1815). På slutten av 1700-tallet hadde utviklingen av metoder for industriell serieproduksjon gjort det mulig å produsere store mengder våpen til en forholdsvis billig penge 1 . januar 2015 ble allmenn verneplikt innført

Allmenn verneplikt - Briefing Fose

Signe fortalte om en lang vei fram mot allmenn verneplikt for alle, slik det er i dag. 1997 kullet er det første kullet hvor det er allmenn verneplikt også for jenter. Forsvaret har tradisjon for å være mannsdominert, men fra 1985 ble det innført frivillig førstegangstjeneste for kvinner Sverige har hatt verneplikt for menn Første fulle kvinnelige kull kommer inn sommeren 2016. 7000-8000 fullfører Dette møtte jentene når Norge innførte allmenn verneplikt Fakta om svensk verneplikt: - Sverige innførte allmenn verneplikt i 1901, da det gamle vernepliktsverket ble avskaffet. - Den allmenne verneplikten gjaldt siden til 1. juli 2010, da den ble erstattet av en frivillig grundleggende soldatutdanning Sesjon del 1 for 1997-kullet er den første muligheten til å vurdere mulige effekter av allmenn verneplikt for kvinner. Årene med sesjonsplikt for kvinner har vist oss at selv om det har vært en kraftig økning i antallet kvinner som har møtt til sesjon del 2, har det kun vært en moderat økning i andelen kvinner i førstegangstjeneste Frem til 2016, når den nye ordningen med allmenn verneplikt trer i kraft, bør Forsvaret forberede seg på visse utfordringer. Avhengig av hvordan rekruttering, seleksjon og bibeholdelse blir praktisert, er det visse mekanismer og situasjoner som endres. Vi vet ikke per i dag hvorvid

Denne avgjørelsen gjorde Norge til det første og eneste NATO-landet med allmenn, kjønnsnøytral verneplikt. Det første årskullet som omfattes av den nye vernepliktsloven begynte sin førstegangstjeneste sommeren 2016 Allmenn verneplikt skal bidra til å styrke operativ evne. Vi er opptatt av at verneplikten skal rekruttere godt, og være attraktiv. Dessuten skal kvinner kunne avtjene i alle posisjoner. Det skal ikke finnes formelle hindre for dem. Profesjonalitet og profesjon er ord som svirrer i Forsvaret Med dagens allmenne verneplikt der kvinner og menn kalles inn på like vilkår, har vi nå fullt fokus på å tilpasse kaserneforholdene. Forsvarets langtidsplan stiller krav til kasernene I langtidsplanen for Forsvaret stilles det krav om at «alle kaserner skal være akseptabel, men nøktern standard likeverdig for- og tilpasset begge kjønn» innen utgangen av 2020 Stortinget har vedtatt allmenn verneplikt. Selv tjenestegjorde jeg frivillig i nesten 3 år. Her er mine tanker om at jenter nå står på lik linje med gutt

Stortinget gjorde 14.oktober 2014 et historisk vedtak om at Norge skal innføre allmenn verneplikt i ordets rette forstand. Lovendringene trer i kraft i 2015 og vil omfatte jentene i 97-kullet. Vi stiller spørsmål ved hvorvidt Forsvaret, jentene og deres foresatte, samt rådgivere/lærere i den videregående skolen, er forberedt Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt. I jubileumsåret, 200 år senere, skal prinsippet om verneplikten igjen behandles Allmenn verneplikt. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om allmenn verneplikt fastsatt. I det norske samfunnet er det en grunnleggende verdi at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn

Ikke en av gutta

Ergo er jeg motstander av allmenn, militær verneplikt. Men jeg er tilhenger av sivil verneplikt! Jeg mener å huske at det var Senterpartiets Kjersti Toppe som tok til orde for det, og jeg støtter henne fullt ut. Alle 19-åringer her i landet, gutter som jenter, har godt av et år i samfunnets tjeneste. Kall det gjerne verneplikt Kjønnsnøytral verneplikt skal gi Forsvaret mer kompetanse og flere kvinner. Det betyr også kostbare oppgraderinger av bygningsmassen Dokumentet Prop.122 L (2013-2014) Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) (Proposisjoner) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Gå til dokumentet på regjeringen.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO Allmenn verneplikt - restitusjon etter multifaktorielt stress Vitenskapelig sammendrag Formålet med prosjektet er å undersøke kjønnsmessige forskjeller i fysiologiske og prestasjonsmessige tilpasninger etter fysisk og psykisk krevende militære feltøvelser Foto : Regjeringen #Forsvaret #Riks Verneplikt for alle vedtatt i dag I dag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge. - Dette er et historisk vedtak Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borger

Verneplikt - Wikipedi

: allmenn verneplikt allmenn verneplikt / allmenn røysterett allmenn røysterett 1 felles, sams for alt, alle; som gjeld alle allmenn verneplikt allmenn verneplikt / allmenn røysterett allmenn røysteret Det er på høy tid med allmenn verneplikt både for kvinner og menn. Reform slutter seg til de framlagte lovendringene, men stiller oss samtidig spørrende til om det kun er de framlagte lovendringene som utgjør regjeringens forberedelser til utfordringene det er grunn til å anta at innføringen av allmenn verneplikt vil medføre Forsvarets museer QRL Fra-krig-til-nasjonsbygging-1807-70 Verneplikt. Luftforsvarsmuseet. Flyene. Utstilt i Bod. La oss håpe vedtakene ikke betyr at flere må gjennomføre tjenesten med tvang, selv om også jenter vil bli innkalt til militær førstegangstjeneste

Tirsdag vedtar Stortinget lovendringer for å innføre allmenn verneplikt i Norge. Fra og med neste år blir det verneplikt for alle kvinner som er født i 1997 eller senere torsdag 17 september, 2020. Menu. Kommentar; Bakgrunn; Magasin; Meninger; Waghorn; Skribente Hvis du ikke har forstått det enda, kan du ikke ha fulgt med. Det finnes ikke allmenn verneplikt i Norge. Det finnes verneplikt for oss som er så dum at vi ikke tør lyge eller klarer å komme på en god unnskyldning Vi ønsker fortsatt allmenn verneplikt. Arbeiderpartiet er opptatt av at Forsvaret skal være integrert del av det norske samfunnet.. Vi ønsker fortsatt allmenn verneplikt, og mener at innretningen på verneplikten og førstegangstjenesten må utvikles for å være best mulig tilpasset Forsvarets, samfunnets og den enkelte vernepliktiges behov

verneplikt - Store norske leksiko

Den allmenne verneplikten er nedfelt i Grunnloven, men i praksis har vi ikke hatt dette på mange år, hevder forsker : allmenn stemmerett allmenn stemmerett / allmenn verneplikt allmenn verneplikt 2 som gjelder (hele) samfunnet; offentlig saken har allmenn interesse saken har allmenn interesse / et allment gode et allment gode / lovbrudd skal påtales av allmenne hensyn lovbrudd skal påtales av allmenne hensy

Definisjon av allmenn i Online Dictionary. Betydningen av allmenn. Norsk oversettelse av allmenn. Oversettelser av allmenn. allmenn synonymer, allmenn antonymer. Informasjon om allmenn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som gjelder alle, felles for alle allmenn stemmerett 2. offentlig en sak av allmenn interesse 3. vanlig, generell den allmenne oppfatning.. Riksrevisjonen viser til at departementet ikke har gitt Forsvaret konkrete styringssignaler i iverksettingsbrevet for 2016 om hvordan allmenn verneplikt skal innføres og for ikke å ha gitt føringer til Forsvarsbygg eller Forsvarsmateriell. - Innføringen av allmenn verneplikt er en stor og viktig samfunnsreform som gir kvinner og menn like. Allmenn verneplikt ble ikke innført i Frankrike i 1789 med basis i idealer, slik det ofte blir fremstilt, men i 1798 på grunn av praktiske behov. Det var ikke de positive idealer fra Frankrike som påvirket den norske debatten om allmenn verneplikt i 1814, men snarere de negative erfaringene med Napoleons masseutskrivninger. De fleste representantene både på Eidsvoll i 1814, og i det. a) sikre Forsvarets operative evne gjennom allmenn verneplikt og tjenesteplikt . b) sikre Forsvaret egnet bemanning. c) legge til rette for at bemanningen kan brukes slik at Forsvarets nasjonale og internasjonale oppgaver blir gjennomført. d) ivareta de vernepliktige og de tjenestepliktige. § 2 Hva og hvem loven gjelde

Fødsler ut av debatten

Riksrevisjonens vurdering av innføring av allmenn

1. januar 2015 ble allmenn verneplikt innført. Nå er første kull med vernepliktige jenter godt i gang, og de har fått kjenne på hvordan livet er i Forsvaret. Torsdag, 3 november, 2016 - 09:5 De siste 10 årene er antall vernepliktige soldater i Norge mer enn halvert. Generalene vil ha flere yrkessoldater som kan settes inn i utlandet. Ifølge eksperter kunne Forsvaret spart to milliarder ved å bare ha vervede styrker. Mens politikerne tviholder på ideen om allmenn vernplikt, vil 41 prosent av befolkningen avvikle den. I realiteten er det ikke allmenn verneplikt i Norge lenger. Etter at allmenn verneplikt for kvinner og menn ble innført har antallet som opplever seksuell trakassering gått ned, ifølge vernepliktsundersøkelsen. Kjønnsblanda rom sies å ha en positiv effekt på..

Verneplikt for jenter styrker Forsvaret Journale

Har situasjonen i dag gjort dei opphavlege grunngjevingane for allmenn verneplikt udaterte? Og om det er tilfellet, bør forma til den allmenne verneplikta revurderast slik at den passer til dagens situasjon? Panel: Iver Johansen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Knut Flydal, Sikkerhetspolitisk Utvalg i Kadettsamfunde - Allmenn verneplikt vil bli en historisk forandring. Men statsminister Benjamin Netanyahu fastholder at Likud må vise ansvarlighet, for å bevare koalisjonsregjeringen. Av. Kenneth O. Bakken-8. juli 2012 kl. 10.22. Statsminister Benjamin Netanyahu (Foto: GPO Allmenn verneplikt Langtidsplan for Forsvaret Kontakter Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 07:00 - 19:00 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller e-post til pressevakt@forsvarsbygg.n

- Forsvaret ønsker ikke negative forskningsresultater om

Allmenn­gjøringen forlenges til 2016 Allmenn­gjøringen i renholds­bransjen er vedtatt for­lenget fram til tariff­revisjonen i 2016. Trond Erik Hillestad. Publisert tirsdag 28. oktober 2014 - 11:00. Allmenn­gjøringen skal sikre like­verdige lønns- og arbeids­vilkår for norske og uten­landske arbeids­takere. Ill. For å innføre allmenn verneplikt må nødvendige endringer gjøres både i vernepliktsloven og heimevernsloven. I morgen skal saken opp for Stortinget, og forsvarspolitisk talsperson og stortingspolitiker Regina Alexandrova (H) Fra sommeren 2016 vil de første kvinnelige vernepliktige måtte møte til tjeneste

Dette skjedde i 2016Nå må både kvinner og menn i militæret -Fosna-Folket

Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over Haakonsvern-kaserne tilpasses allmenn verneplikt. Sanitæranleggene i alle fire etasjene ved kaserne øst på Haakonsvern tilpasses nå dagens allmenne verneplikt der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg ‹ Allmenn verneplikt gir Forsvaret et grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Samtidig vet vi at kvinner og menn som ikke skal eller har vært i førstegangstjeneste har lyst til å gjøre en innsats for totalforsvaret Nå er allmenn verneplikt innført. Det betyr at kvinner har fått de samme pliktene, rettighetene og mulighetene som menn. - Forsvaret ønsker de mest kompetente og motiverte ungdommene til førstegangstjenesten, og får nå dobbelt så mange å velge mellom, sier brigader Jan Erik Thoresen, sjef Forsvarets personell- og vernepliktsenter via Forsvarets egne nettsider. 1997-kullet Title: Allmenn verneplikt Author: runarb Last modified by: runarb Created Date: 12/4/2005 8:13:00 PM Company: n/a Other titles: Allmenn verneplikt

 • Trafikkdødsfall verden.
 • Styringsnivå definisjon.
 • Gta online wiki.
 • Windows mail 2012.
 • Next apple event.
 • Mazda mzr engine.
 • Skifer pris pr m2.
 • About a boy movie4k.
 • Sett inn ny rad excel.
 • Thomas müller klaudia müller.
 • Xxl no hengekøye.
 • Vale tekstbok.
 • Nav drosjelapper.
 • Mannlig sanger fra kristiansand.
 • Lhasa apso fakta.
 • Lai hanau preise.
 • Gol for barn.
 • Gy unit.
 • Edderkopp kostyme til hund.
 • Mening synonym kryssord.
 • Pedanteri synonym.
 • P value.
 • Sissel kyrkjebø rap song.
 • Volkswagen halle braunschweig beste plätze.
 • Antall katter i norge.
 • Nycomed jod.
 • Hvordan føre lån i regnskap.
 • Svinekam uten ben.
 • Sosial og personlighetspsykologi uib.
 • Wittbek zeltfest 2018 fotos.
 • Isabel raad.
 • Kaufhaus aller öffnungszeiten.
 • Ec ride.
 • Bolognese saus.
 • Glemt skjermlås samsung galaxy s4.
 • Bild der frau telefonnummer.
 • Hallenbad mühldorf sauna.
 • El paso usa.
 • Selvkontroll.
 • Dinosaurier kinderfilm zeichentrick.
 • Sandviks logg inn.