Home

Materiale definisjon

Balkonggartner – det er ikke for sent å komme i gang

Materiale er et stoff eller råstoff som kan foredles, settes sammen eller brukes til visse arbeider. Ordet brukes også om et emne eller stoff som skal bearbeides tankemessig eller vitenskapelig, for eksempel «bevismateriale». I flertall brukes ordet om trevirke eller byggevirke. Organisk materiale betyr innenfor geologi rester av planter og dyr som inneholder karbon. Eksempler er torv og humus stoffer i jord, eller organisk gytje i oksygenfattige sedimenter på bunnen av innsjøer og fjorder

Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Den materie vi normalt observerer består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser, polymerer, legeringer, blandinger og rene grunnstoff. Materiens atomer består i sin tur av mindre partikler, elementærpartikler. Disse kan grupperes i Wikipedia på bokmål: material og Wikipedia på nynorsk: material - leksikonoppføringer material n ( bokmål ), m ( nynorsk ) Dette ordet mangler en definisjon material(e) - materialet - flere material(er) el. mer material(e) - alle materialene/materiala 1 emne, råstoff som skal bearbeides, byggevirke. et hardt materiale; organiske materialer; materialer til huset; 2 tilfang, innsamlet stoff til litterært eller vitenskapelig arbeid. samle materiale til avhandlingen; tallmaterial Et naturlig eller syntetisk materiale beregnet på å samvirke med biologiske systemer for å undersøke, behandle, bygge opp eller erstatte vev, organer eller kroppsfunksjoner. Det anvendes en rekke uttrykk i forbindelse med forskning på biomaterialer, f.eks. «biomimetiske materialer», «nanomaterialer», «molekylært biokonstruerte materialer», «smarte materialer» og «funksjonelle materialer» Deformasjon eller deformering er endring i form forårsaket av ytre påvirkning, for eksempel en tilført kraft, eller et for eksempel et temperaturfelt. Deformasjon kan være elastisk eller plastisk, eller en kombinasjon av begge. En tilstrekkelig stor deformasjon fører til brudd. For sprø materialer vil denne skje nokså momentant. Ofte vil en deformasjon være en kombinasjon, men slik at den ene typen er så dominerende at man kun betrakter den dominerende typen

Materialer som stort sett består av krystallinske strukturer, som metaller og legeringer, deformeres plastisk for eksempel ved at dislokasjoner i krystallgitteret vandrer, slik at gittersjikt blir forskjøvet i forhold til hverandre 1) Sjø som ligger på en undergrunn av leire over et lag av bunnmorene. I den dypeste delen av sjøen er det avsatt en del gytje. 2) Gytjelaget dekkes med sumpplanter. 3) Torvmoser med spredt furuvegetasjon dekker de eldre avsetningene - Materialer som er produsert mer miljøvennlig, og har høy livsløpsverdi, vil være mer bærekraftige. Men det er likevel mange aspekter som påvirker bærekraften til et materiale. Både lave utslipp, energieffektiv ressursbruk, resirkuleringsgrad, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer og emisjon til inneklimaet Organisk materiale eller organisk stoff er en samlebetegnelse for materiale som stammer fra levende organismer eller materiale som inneholder karbonatomer. Døde planter, dyr og mennesker og avfallsstoffer fra levende dyr og mennesker er næring for mikroorganismer, som bryter det organiske materialet ned og danner, sammen med mineraler, næring til nye levende organismer

materiale - Store norske leksiko

 1. materiale n (bokmål/riksmål/nynorsk) Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Uttale . Dette ordet har ikke fått spesifisert noen uttale. Hvis du er fortrolig med IPA, kan du legge den til. Andre former . material (bokmål/nynorsk) Etymologi.
 2. Måling av duktilitet brukes for eksempel når man skal foreta vurderinger ved metallbearbeidende prosesser som valsing, trekking og smiing, og av konstruktører som skal velge materialer til kompliserte konstruksjoner med krevende spenningsberegninger.. Som et mål på duktilitet benytter man som regel bruddforlengelse eller innsnøring bestemt ved strekkprøving av glatte prøvestaver
 3. ne. WikiMatrix. Bhutan har et unikt.
 4. materiale n (definite singular materialet, indefinite plural materiale, definite plural materiala) material; Derived terms . byggemateriale, byggjemateriale; råmateriale; References materiale in The Nynorsk Dictionary
 5. Empiri (fra gresk empeirikós = «erfaringsmessig», avledet av empeiría = «erfaring») innebærer at konklusjon er basert på sannsynlig erfaring.Empiri bygger på vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, iakttakelser og eksperiment og derav de erfaringer som er gjort, framfor på i forvegen oppstilte teorier eller filosofiske resonnement
 6. ne. Fant 8164 setninger matching frasen materialer.Funnet i 8 ms.Oversettelse
 7. Definisjoner. Biologisk materiale omfatter biologiske faktorer og helsefarlig biologisk materiale. Biologiske faktorer er levende eller døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker

organisk materiale - Store norske leksiko

Definisjon av material i Online Dictionary. Betydningen av material. Norsk oversettelse av material. Oversettelser av material. material synonymer, material antonymer. Informasjon om material i gratis engelsk online ordbok og leksikon. material. Oversettelser. English: material. Spanish / Español: material, tela. French / Français: étoffe material [materiale]: definisjon Bruk attributtet material [materiale] til å beskrive det viktigste stoffet eller materialet produktet ditt er laget av. For eksempel kan høyhælte pumps være laget av lær, denim eller semsket skinn I dag framstår tre som mer bærekraftig enn bruk av tradisjonelle materialer som stål og betong. Kostnadene ved bygging av Ullerud helsebygg i Drøbak er et eksempel på at massivtre er konkurransedyktig (PDF). Men kanskje er det forhold her som ikke tas med i miljøregnskapet, som at stål og betong er mer holdbart og enklere kan gjenbrukes

Infeksiøs betyr 'smittsom'. Infeksiøst materiale er materiale som inneholder sykdomsfremkallende mikroorganismer En infeksiøs pasient er pasient som bærer på mikrober som kan overføres til og gi sykdom hos andre mennesker Infeksiøs sykdom brukes i noen sammenhenger synonymt med infeksjonssykdom Materiale hvor bæreevnen er oppnådd ved mekanisk påvirkning (komprimering) uten tilsetting av stabiliserende midler som bitumen, sement e.l. materialer, middels graderte: Løsmasser med graderingstall (Cu) mellom 5 og 15. materialer, velgraderte: Gradert materiale med graderingstall (Cu) større enn 15. (Se graderingstall) materialkoeffisien Dette materialet er inndelt i åtte klasser. Søylehøyde $= \frac{frekvens}{klassebredde}$ Histigrammet ser slik ut: I fremstillingen over har klassene forskjellig bredde. Dersom man holder bredden lik i alle klassene, for eksempel 10 cm. blir resultatet slik: Klasse [a,b>, Høyde på elever

I virksomheter hvor giftig eller helsefarlig biologisk materiale (inklusiv biologiske faktorer) blir framstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko, skal arbeidsgiveren ha stoffkartotek som består av informasjonsblader for mikroorganismene med informasjon om riktig bruk, helsefare, vernetiltak, med mer Lær definisjonen av syntetisk materiale. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene syntetisk materiale i den store norsk bokmål samlingen Definisjoner. Til bokstav a om genetisk materiale: Definisjonen av genetisk materiale er den samme som i naturmangfoldloven § 3 bokstav f: Gener og annet arvemateriale i ethvert biologisk materiale, som kan overføres til andre organismer med eller uten hjelp av teknologi, likevel ikke genetisk materiale fra mennesker 1 Materiale som er satt bort etter de prinsipper som er beskrevet under bortsetting. Andre fase i arkivmaterialets livssyklus. 2 Oppbevaringssted for bortsettingsarkiv (1). Bortsettingsliste Arkivliste over materiale som overføres til bortsettingsarkiv. Byarkiv Arkivdepot for en bykommune. Dagligarkiv Arkiv (1) som er i daglig bruk hos.

Mineraler. Det finnes omlag 3.500 forskjellige mineraler som finnes naturlig i jordskorpen. Av disse regner man med at 120 er vanlig å finne, mens det er bare 20 ulike mineraler som man regner for å være viktige bergartsdannende mineraler Material definition, the substance or substances of which a thing is made or composed: Stone is a durable material. See more

Definisjon av modulær materiellregning: Det indikerer hvilke alternativer (og deres variasjoner) er tilgjengelige for hvert oppført element (materiale) Definisjon Kommisjonsbeslutning om definisjon av at avfallskarakterisering bør stå sentralt og definisjon av hva som er inert materiale fortsatt fremstår som noe. Når vi skal danne oss et bilde av historiske hendelser , er vi avhengig av å tolke hva ulike primærkilder forteller definisjon Definisjon på de legemer som finnes i et biofilter. Den aktive kontaktflaten med avløpsvannet ligger fra 100- 300 kvm. pr.m. Reduksjon av organisk materiale og næringsstoffer ved hjelp av mikroorganismer (bakterier) som finnes i aktivt slam, biofilter og biorotorer Definisjoner. The truth or falsehood of all of man's conclusions, inferences, thought and knowledge rests on the truth or falsehood of his definitions. - Ayn Rand [9] Det endelige steget i prosessen med dannelse av begreper er definisjonen. En definisjon er et uttrykk som identifiserer naturen til enhetene som er underlagt et begrep

§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann § 11-10. Tekniske installasjoner § 11-11. Generelle krav om rømning og redning § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider § 11-13. Utgang fra branncelle § 11-14. Rømningsvei § 11-15 Alt materiale etterlatt på banen som ikke er ment å bli fjernet, er ikke grunn under reparasjon hvis ikke Komiteen har definert dem som slike. Alle bosteder for dyr (slik som et fuglerede) som er så nær en spillers ball at spillerens slag eller slagstilling kan skade det, bortsett fra når bostedet er laget av dyr som er definert som løse naturgjenstander (slik som mark eller insekter) Knoklene er de delene skjelettet er satt sammen av. Knoklene har en mekanisk funksjon som feste for muskler, sener og ligamenter, og deres leddforbindelser muliggjør dessuten at kroppen kan bevege seg. Dertil bidrar knoklene til kroppens oppreiste gange, styrke og fasthet, og de skaper en forholdsvis solid beskyttelse av ømfintlige indre organer

Bedre materialer og bedre design har ført til økt bevegelighet, forsterket stabilitet og nedsatt slitasje. Minimal invasiv kirurgisk teknikk begrenser bløtvevsskadene, forkorter sykehusoppholdet og rekonvalesenstiden. Datamaskin-assistert kirurgi vil sannsynligvis ytterligere forbedre resultatene Definisjon I NS-EN 13306:2010 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi er vedlikehold definert som «kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav. ¥ Velge materiale/data (avgrense i tid og rom) ¥800 studenter tilfeldig trukket fra studentregistret. Gjennomf¿res andre uka i oktober 2008. ¥ Velge teknikker for analyse ¥Statistisk analyse. ¥ Velge presentasjonsform ¥Powerpointpresentasjon m tabeller. Vekt p generelle sammenhenger. Tenkt eksempel 2 kvalitativt forskningsdesig

Du kan også legge til en definisjon av Dokumentasjon selv. 1: 0 0. Dokumentasjon. Dette er et substantiv som representerer materiale som gir offisiell informasjon eller bevis, eller som fungerer som en rekord. Det representerer også prosessen med å klassifisere og annotere tekster, fotografier - Dessuten skal ikke krypkjelleren brukes til lagring av trematerialer, ved eller annet organisk materiale. Hold krypkjelleren tom og ryddig, så får mugg og råte mindre materialer å boltre seg i, sier Norstein. Løsning finnes. Noen ganger kan det være både dyrt og vanskelig å løse fuktproblemet med bygningstekniske tiltak 3. BEGREPER OG DEFINISJONER Ved anvendelse av denne meldingen skal følgende begreper og definisjoner brukes: 3.1 Jord Sammensetning av mineralpartikler og/eller organisk materiale i form av avsetninger, noen ganger med organisk opprinnelse, som kan separeres med enkle mekaniske hjelpemidler, o Lær mer om engelsk ord: material, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale

Materie - Wikipedi

C. perfringens finnes også i naturen og bryter ned organisk materiale. Derfor kan funn av lave konsentrasjoner være naturlig forekomst og ikke et tegn på forurensning. C. perfringens er ikke bare en indikatorbakterie i drikkevann, den kan også forårsake matforgiftning ved at den produserer toksiner (giftstoffer) i mat Materiale Spyling Markedsstørrelse 2020 Global analyse etter bransjetrender, konkurransedyktig landskap, vekstfaktorer, nye teknologier. Posted By Cody Martinez on October 25, 2020 Europe Materiale Spyling marked 2020 Forskningsrapport gir markedsstudie av den europeiske regionen en grundig analyse av de samlede vekstutsiktene i markedet Når to eller flere materialer er blandet, er det forskjellige produkter som kan dannes. En av dette er en emulsjon: emulsjon Definisjon . En emulsjon er et kolloid av to eller flere ikke-blandbare væsker, hvor en væske inneholder en dispersjon av de andre væsker Er det noen bestemt definisjon av adkomstvei til bolig? Vi er i dialog med utbygger for å få avklart hva som skal asfalteres og ikke. I kontrakten vår står det adkomstvei og parkeringsplasser asfalteres

Oppgi hvilket kjønn produktet ditt er utformet for, ved å bruke attribittet gender [kjønn]. Når du oppgir denne informasjonen, kan potensielle kunder filtrere produkter etter kjønn for å begr Definisjoner og kortformer som følger av rammeforskriften, er ikke gjentatt i denne forskriften. Denne veiledningen utdyper eller gir tilleggsinformasjon til definisjonene som nevnt i denne paragrafen. Brannskille av klasse A og H: For normert brannprøve bør standarden ISO 834 brukes Materiale og metode. Grunnlaget for artikkelen er et ikke-systematisk litteratursøk i databasene Medline, PsycInfo og EMBASE (1985 - 2008) samt eget litteraturarkiv. Definisjonen inkluderte ikke selvmordsforsøk, svelging av objekter som for eksempel glass,. materialet. For å kunne gi en bedre beskrivelse av et datamateriale er det vanlig å også oppgi et spredningsmål. Spredningsmålet er et mål for hvor stor spredningen er i materialet. Det finnes flere ulike spredningsmål. Vi skal her se på noen av dem

Nedbrytning av organisk materiale er en mikrobiell prosess som medfører at mesteparten av karbonet blir omdannet til CO 2, mens nitrogen, fosfor og andre næringsstoffer frigjøres. Hvor raskt nedbrytningsprosessen forløper avhenger av mange faktorer, men særlig lufttilgang, temperatur, fuktighet og C/N forholdet i materialet Beskrivelsessystem bygg og anlegg - NS 3420. NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter Uttaleguide: Lær hvordan material uttales på Engelsk, Tysk, Spansk, Svensk, Luxembourgsk, Indonesisk, Aserbajdsjansk, Baskisk, Katalansk, Slovensk, Rumensk. Denne siden handler om akronym av FRM og dens betydning som Flammesikkert materiale. Vær oppmerksom på at Flammesikkert materiale er ikke den eneste betydningen av FRM. Det kan være mer enn én definisjon av FRM, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av FRM en etter en Definisjoner. Begrep - definisjoner. Arkivdel: En vilkårlig del definert del av et arkiv hvor alt materiale er inndelt og ordnet etter ett og samme ordningsprinsipp som primærnøkkel. Arkivkode: Tall, tegn, bokstaver som viser til klasse, hovedgruppe, gruppe, undergruppe eller annen inndelingsenhet i en arkivnøkkel

Definisjoner av viktige begrep og variabler SSBs tettstedsdefinisjon En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper - som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. - kan avstanden økes til 200 meter Definisjonar. Opp gjennom åra har det vore freista ei mengd definisjonar på danningsomgrepet. Ordet heng åndshistorisk saman med framvoksteren av humanismen og åndsvitskapane (human- eller kulturvitskapane), og Johann Gottfried Herder definerte danning som «opphøging til humanitet». Frå Herder vart danningsomgrepet knytt til kulturomgrepet, og vart handsama slik av Immanuel Kant

material - Wiktionar

Feil bruk av ord og uttryk

Definisjoner; Referanser; Historikk; Protesematerialer To typer partielle proteser med ulikt materiale, til venstre en synkbar trådklammerprotese , og til høyre en krom-koboltprotese. Partielle proteser kan bestå av en rekke ulike materialer.. Definisjoner og statistikkgrunnlag. HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) skal vise statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge, blant annet med tanke på at man skal kunne følge utviklingen på områder som prioriteres i HelseOmsorg21-strategien Den norske kirke etterlyste torsdag en definisjon på hva regjeringen mente med begrepet «fastmonterte seter» da det ble innført et skille på arrangementer på 50 eller 200 personer. Spørsmålet var om kirkebenker var å anse som «fastmontert sete», skriver Vårt Land. I et svar torsdag kveld.

Definisjon og oversikt over P-rom. P-rom er en forkortelse av ordet primærrom. Det vil si rommene man først og fremst bruker i en bolig. Etter dagens definisjon er dette rom som er innredet med tanke på at mennesker skal oppholde seg der over noe tid. Rommet bør gjerne ha en mulighet for at folk kan sette eller legge seg ned Definisjon av material breach. Leter du etter meningen eller definisjonen av ordet material breach på engelsk?Her, i vår definisjonsordbok, finner du betydningen. Vi fant 3 definisjoner av material breach.. material breac Detaljert innholdsfortegnelse for Materiale Spyling Market Prognoserapport 2020-2024: 1. Introduksjon 1.1 Studiens mål 1.2 Definisjon av markedet 1.3 Markedets omfang 1.3.1 Markedssegment etter type, applikasjon og markedsføringskanal 1.3.2 Store regioner som dekkes (Nord-Amerika, Europa, Stillehavs-Asia, Midt-Østen og Afrika Oxford Dictionary endrer definisjonen av ordet «kvinne» En av verdens mest kjente ordbøker tar selvkritikk etter feministbråk, og gjør definisjonen mer kjønnsnøytral

Biomateriale - Wikipedi

Deformasjon - Wikipedi

Vi har sett at vi utvikler og danner holdninger i samspill med omgivelsene våre fra vi blir født, og vi har sett at holdninger internaliseres i oss og sitter dypt, dypere enn meninger, men ikke så dypt som verdier Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning . Detaljer Skriv ut. Tagger: forskning helseforskning medisinsk helsefaglig definisjon hva er. Opprettelse av forskningsbiobank - en samling humant biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning Kognitive evner er de hjernebaserte ferdighetene vi trenger for å utføre både enkle og komplekse oppgaver, og betegner prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og oppmerksomhet Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie April 2017 Basarene i Oslo, oppført i 1854, som fremdeles står til tross for rivingsvedtak både i 1898 og i 1938 2. Materialer. a. Med ildfast materiale forstås ethvert ikke-brennbart materiale som ved oppheting til minst 1300 °C gjennom lang tid formår å bevare sin sammenheng, og så stor fasthet og elastisitet som formålet krever ved vanlig bruk av materialet. Noen motstandsevne mot fuktighet fra luften er påkrevd

Andre aktuelle behandlingsformer | Helsekompetanse

plastisitet - Store norske leksiko

At materialer får nye egenskaper trenger ikke å være forbeholdent positivt. Kanskje vil en del av disse materialene utvikle egenskaper som er farlige for oss, eller ødeleggende for miljøet? Føre-var-prinsippet er et viktig prinsipp også innenfor nanoteknologi for å forebygge og unngå bruk av skadelige materialer Selv om definisjonen, ut fra utformingen av midtdelen, ved første øyekast kan virke å være deskriptiv, så er den ikke det. Dette er en regelgivende definisjon fordi den må leses som en.

VitalAnalyse – Jordbiologi og jordfruktbarhetMagnetfelt – Wikipedia

myr - Store norske leksiko

Uttrykk Definisjon Kommentar absorberende materiale Materiale beregnet for å suge opp og holde på flytende farlige stoffer for å hindre spredning av forurensning, blant annet sagflis, leire, trekull og polyolefin-fibre. absorpsjon Elektromagnetisk stråling som tas opp av et legme og blir til varme Sentrale begreper og definisjoner innen betongfaget Nedenfor gis en forklaring til aktuelle ord, uttrykk og forkortelser, ordnet i alfabetisk rekkefølge. Blant annet Norske standarder har vært til god støtte under utarbeidelsen av listen. Alle oppslagsord er satt med fete typer. Kursiverte ord i forklaringene betyr at det er et eget oppslagsord Definisjonen av armering (braid armour) er en ytre metallisk flettet kappe som har til hensikt å beskytte kabelen mot mekanisk påkjenning. Den er som oftest å finne rett under ytre isolasjonskappe, men kan også være helt ytterst i kabelen (UK, USA).Skjermen er også en metallisk kappe som har til hensikt å beskytte de innenforliggende lederene mot elektisk støy og induserte. Definisjon: bærekraftig utvikling. Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv Definisjoner og forkortelser Under har vi listet opp et utvalg bransjetypiske ord og forkortelser som vil være til hjelp utover i boken. Definisjonene du finner her, er hentet fra Kollegiet for Brannfarlig Terminologi (kbt.no), Forskrift om brannforebygging, DSB.no og DiBK.no m.m

Hva er egentlig et bærekraftig materiale? Fremtidens

Pukk, kult, maskinsand og subbus - produkter fra knust fjell. I motsetning til natursand og naturgrus, som naturen har skapt over en lang tidsperiode, har vi mekanisk knusing som gir oss sand, pukk, kult og subbus Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Dette er ikke inkludert i vårt materiale. Definisjoner. Avdelingsopphold: Dataenhet for innlagte pasienter utskrevet fra avdeling i 2005 (men pasienten kan være innskrevet før 2005). Et døgnopphold kan bestå av ett eller flere påfølgende avdelingsopphold

NOU 2006: 8 - regjeringen

Organisk materiale - Wikipedi

Denne siden ble sist redigert 4. feb. 2015 kl. 13:37. Om Teknisk regelver 6.6 DEFINISJONER: • AKTIVT ARKIV: Arkiv som er i daglig bruk hos arkivskaper. • ALFABETISK ORDNING: Inndeling av arkivdokument etter navn eller emne og rekkeordning av disse etter alfabetiseringsregler. • ARKIV: 1 Se Enkeltarkiv 2 Rom eller bygning der dokument blir oppbevar Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag..

QUEEN – Marte GunnufsenLag en felles ordbank på smartboardHelstekt indrefilet av svinFagstoff – VitalAnalyse

materiale - Wiktionar

Definisjoner og klassifiseringer. Statistikk av allmenn karakter, innsamling av materiale for museer, geologiske, geofysiske, hydrologiske og oseanografiske data; studier, utredninger o.l. i forbindelse med offentlig politikk som ikke har til hensikt å avdekke tidligere ukjente fenomener,. Definisjon/forklaring lysdiode der lyskjelda er eit organisk materiale som under påverknad av elektrisk straum sender ut farga lys. P: bokmål: panorere nynorsk: panorere. engelsk: pan. Definisjon/forklaring rørsle der ein drar éin finger frå side til side på ein trykkskjer Begreper og definisjoner. Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale. Dekningen i naturskadeordningen har endret seg lite siden 1980, dermed er tallene vi presenterer representative for hele denne perioden. Alle tall som vises er ved årsskiftet. Værrelaterte vannskader definisjonen av verdien av materialer, anvendt med nødvendige tillempninger. (i) merverdi: prisen fra fabrikk fratrukket tollverdien av hvert av de inkorporerte materialer med opprinnelse i de andre landene og territoriene nevnt i artikkel 3 og 4 som kumulasjonsordningen gjelder for eller, dersom tollverdien ikke er kjent eller. Definisjoner som ofte brukes: Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk. (Figuren øverst til høyre viser en balkong.

duktilitet - Store norske leksiko

Alternativt, om vi er inne i en periode med økonomisk vekst vil selskapet forvente at produksjonen øker på grunn av økende etterspørsel. Som et resultat vil selskapet måtte kjøpe mer materiale og kanskje ansette flere folk til å lage produktene. På grunn av dette vil variable kostnader øke i takt med etterspørselen Formålet med dette kapittelet er å gjøre leseren kjent med begreper som ofte forekommer når en prater om cybersikkerhet i en Industri 4.0-sammenheng. Ønsket vårt er at dette skal anvendes som en støtte i leserens kompetansereise innen cybersikkerhet, og øke forståelsen av retningslinjene og anbefalingene i de kommende kapitlene definisjon. Bruken har vært usyste-matisk og forårsaket mye forvirring. Jordskred og flomskred brukes ofte synonymt. Begge typene er av og til kalt vannrelaterte skred eller vann-førende skred. I litteraturen er det begrepet jordskred som har vært det mest brukte, og er også det eldste 26.05.2015 Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014; Godkjente produkter og virksomheter. EUs liste over godkjente GMOer (gjelder ikke i Norge) Risikovurderinger. 28.05.2014. Vitenskapelige risikovurderinger av genmodifiserte produkter. 25.04.2012 utfordringer. I det materialet som foreligger om alenearbeid ser vi at dette problematise-res langs tre hoveddimensjoner; for det første mangelen på en omforent definisjon av hva alenearbeid er, for det andre hvor mye av arbeidstiden man faktisk er alene og for det tredje hvilken risiko for helseskade som er forbundet med det å jobbe alene

Hva er forvitring og erosjon – StudiewebProtestantisme – WikipediaBein (insekt) - Wikipedia

Definisjoner Uttrykkene piratkopiering, «piratkopiering» på opphavsrettens område menes ulovlig digital opp- eller nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale, samt tilrettelegging for at beskyttet materiale ulovlig kan gjøres tilgjengelig i stort omfang Definisjonen på plagiat. Plagiat skjer når skribenter, siktet eller utilsiktet, presenterer et eget arbeid som ikke originalt er deres. Plagiat er misbruk av andres intellektuell eiendom. De fleste universiteter har sine egne definisjoner av plagiot. See flere eksempel under. University of Oxfor definisjon markedsøkonomi materialer higen polypropylene. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt. Legg til en oversettelse materialer, byggeplassenergi og energi til avhending av bygget ikke inkluderes i energiregnskapet. I tillegg baseres definisjonen for Futurebuilt Plusshus på vektet levert energi, mens Powerhouse Plusshus baseres på primærenergi (pga. materialregnskapet). Videre er utstyr inkludert i definisjonen fo 3 AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegg forstås med: a) kapitler og posisjoner: kapitler og posisjoner (firesifret kode) anvendt i nomenklaturen som utgjør Det harmoniserte system; b) tariffert: tarifferingen av et produkt eller et materiale under en bestemt posisjon; c) Singapores kompetente myndighet. 23 Definisjoner (§ 4) 24 Krav til aktsomhet (§ 5) 25 Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6) 26 Kompetanse (§ 7) 27 Utstyr og anlegg (§ 8) 28 Kontroll (§ 9) 29 Drift (§ 10) 30 Skilting og merking (§ 11) 31 Innmelding av farlig stoff (§ 12) 32 Dokumentasjon (§ 13) 33 Risiko og risikovurdering (§ 14

 • Jaguar f type r technische daten.
 • Flussdelta beispiele.
 • Boder til salgs.
 • Music notation software free.
 • Tanzstudio stoll büttelborn.
 • Warchild jethro tull.
 • Masai sørlandssenteret.
 • The hunchback of notre dame.
 • Kurzurlaub mit kindern last minute.
 • Kochkurs gelsenkirchen.
 • Small spotify device.
 • Aantal tweeverdieners tilburg.
 • Mert hannover.
 • Jacksonville kommende aktiviteter.
 • The boondock saints 3.
 • Fantorangen effekter.
 • Mercedes a180 test.
 • Bike discount.
 • 5. flugblatt weiße rose.
 • Delonghi magnifica kaffemaskin.
 • Essen und trinken zeitschrift nachbestellen.
 • Haibike norge.
 • Tegn på kona er utro.
 • Bøker om kvinnerollen.
 • North atlantic oscillation.
 • Sony a6000 timelapse app.
 • Størst av alt marthe wang chords.
 • Bua åpningstider.
 • Tegneoppgaver kunst og håndverk.
 • Rotmos hellstrøm.
 • Wat betekent het als je droomt over je ex.
 • Hubschrauberabsturz speyer.
 • Barrierefreie wohnung karlsruhe waldstadt.
 • Skibladner wiki.
 • Lugano bike trails.
 • Fordeling av arv mellom halvsøsken.
 • Youtube adblock edge.
 • Joe and the juice avocado sandwich recipe.
 • Vallonbruken 2017.
 • Auricle heart.
 • It partner surnadal.