Home

Periodisering av middelalderen i norge

Periodisering av inntekter. Inntekter skal være med i regnskapet i den perioden de er opptjent. Har du utført et oppdrag eller solgt en vare, og ikke sendt faktura for dette innen utgangen av måneden, må du periodisere dette inn i regnskapet. Motsatt gjelder hvis du har sendt og bokført en faktura på forskudd Tid er noe av det mest sentrale man kan jobbe med når det gjelder historie, og som gjør det mulig å beskrive både hva som forandres og hva som videreføres - endringer og kontinuitet. Periodisering er derfor en historisk inndeling som brukes til å forklare og til å forstå utvikling

Føydalsamfunn og investiturstrid

Kapittel 3 Middelalderen Periodisering Periodisering . Tidlig middelalder: - 500-1000 - Vest: Keisermakten blir borte - pavemakten består - Øst: Romerriket består i øst under ledelse av keiseren og patriarken 11 Middelalder i Europa - Ikke lengre en overordnet statsmakt. Europa er preget av ur Middelalderen Tidsperiode | tidslinje | periodisering, Tidlig middelalder -Høymiddelalder - Senmiddelalde Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst. Kilder og fordypning Kilde: Periodisering gjør det lettere å holde oversikt over historien. eller etter en tids oppfatninger av en annen, slik som middelalderen som har fått et ufortjent dårlig navn av renessansemenneskenes oppfatning perioden Periodisering innebærer at man plasserer de kostnadene og inntektene man har i den riktige perioden der de gjelder. Periodisering av kostnader. La oss si at man har kjøpt et vareparti i en viss periode, som ga en viss utgift. Periodisering handler om at det er kun kostnaden for det man faktisk har forbrukt i perioden som skal bokføres Fiske i middelalderen. Primærkilder: Magnus Lagabøtes landslov - om leie av jord. Magnus Lagabøtes landslov - om seterdrift. Privilegiebrev for hanseatene. Kulturelle forhold - om religion, kunnskap og verdensbilder: Artikler: Førkristen tro. Innføringen av kristendommen. De første kirkene i Norge. Ordet og skriften: Skriftbruk i Norge

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Slaget ved Minne var et av de første slagene i den såkalte borgerkrigstiden - stridighetene om hvem som skulle være konge i Norge. I dette slaget vant mennene som styrte på vegne av den mindreårige kong Inge Haraldsson over Inges fetter, Magnus Blinde.Legenden om slaget vil også ha det til at barnekongen satt på ryggen til en av lendmennene og var med i slaget Periodisering av inntekter og kostnader. Periodisering betyr å fordele kostnader/inntekter over tid eller flytte kostnaden/inntekten innad i regnskapet ditt. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en utgift/kjøp på husleie du får seks måneder frem i tid. Da blir det riktig å fordele kostanden over seks måneder i regnskapet ditt

Altinn - Periodisering (tidfesting

Periodisering er å dele opp eit arkiv i tidsperiodar, slik at dei eldste og minst aktuelle dokumenta kan takast ut av arkivet. På denne måten blir det frigjort plass, og det blir enklare å finne fram i det nyaste og viktigaste materialet Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Historiske perioder og arkeologiske perioder er tidsinndelinger som brukes i historiefaget for å skille melllom ulike stadier i historia. De historiske periodene begynner i nordisk sammenheng med middelalderen, mens alt før dette regnes som del av forhistorisk tid og er inndelt i arkeologiske perioder.. Typisk for periodene er at jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo mer findelt blir de Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra.

Middelalderen. Østromerriket og arven etter Roma; Frankerne og Det hellige romerske riket; Araberne, Muhammed og kalifatet; Føydalsamfunn og investiturstrid; Veksttid - jordbruk, bydannelse og handel; Korstogene; Paver og motpaver - en kirke i krise; Det Osmanske Riket; Seinmiddelalderen - Sykdom og krig; Middelalderen i Norge. Perioden som kalles middelalderen er en periode på nærmere tusen år. Kan man avskrive så lang tid som en «mellomperiode», et slags hull i historien? Nettopp for middelalderen blir derfor spørsmålet om periodisering, og om brudd og kontinuitet, spesielt viktig, fordi det sier noe om tolkningen av hele perioden

Historie Vg2 og Vg3 - Periodisering - NDL

 1. Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk.
 2. Varekjøp som foretas i løpet av året, registreres vanligvis på en kostnadskonto i resultatregnskapet. Imidlertid er det varekostnaden og ikke varekjøpet som skal fradragsføres i resultatregnskapet. Varekjøpet som er registrert i resultatregnskapet, må derfor korrigeres for endringer i varebeholdningen (økning eller nedgang i perioden)
 3. Utsnitt av bilde av Pieter Bruegel d.e. fra 1500-tallet. Henrik von Achen forteller i et hefte om middelalderen som ble utgitt av Bryggens Museum i 1992, at man under middelalderen forsøkte å behandle sykdom og lidelse på ulike måter, og de fleste var langt fra medisinske

Video: Kapittel 3 Middelalderen Periodisering - Lekse Nerde

Ut av unionen | mennesket

Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om middelalderen med lenker og bilder I Norge har vi hatt en tendens til å bygge i tre. Det er jo et forgjengelig materiale og følgelig er svært få trekirker fra middelalderen bevart. Derimot består over halvparten av middelalderens steinkirker. Om denne artikkelen Vi skal i en serie spesialartikler introdusere de gjenværende steinkirkene i landet. Denne artikkelen tjener som en [ I løpet av den siste delen av middelalderen og overgangsperioden mot renessansen (1350 - 1450) forandret livet seg drastisk. Byllepesten, som fikk navnet 'Svartedauden' i Norge, utryddet innpå halvparten av befolkningen i Europa. Naturlig nok spredte pesten seg raskest i byer, der folk bodde tett innpå hverandre Kristningen av Norge og Europa var en langvarig prosess, og den foregikk i all hovedsak ovenfra og ned. Det vil si at eliten ble kristnet først. I Norge kobles innføringen av kristendommen til de tre kristningskongene, Håkon Adalsteinsfostre (om lag 935-960), Olav Tryggvason (rundt 995-1000) og Olav Haraldsson (1015-1028)

Kilde: Engels i Manchester

Lærer gjennomgår periodisering av middelalderen, kristningen av Vest-Europa, Frankerriket, sentrale trekk ved islam og investiturstriden. Fikk Danmark og Norge samfunn som lignet på det franske i middelalderen (føydalsamfunn)? KORSTOGENE . Den 27. november 1095 er dere til stede i den franske byen Clermont, der pave Urban2 Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Vikingtid - Begrepslek Et undervisningsopplegg der elevene i grupper utfordrer hverandre på hva ulike begrep fra perioden betyr. En morsom måte å lære nye begrep på. Omfang: 1-2 skoletimer (men kan reduseres). Bilder Et undervisningsopplegg der elevene arbeider me Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Fram til 1000-tallet ble størstedelen av det vestlige Europa kristnet under ledelse av paven i Roma, som samarbeidet nært med frankiske herskere. Det germanske Frankerriket hadde sin storhetstid under Karl den store (768-814)

Middelalderen Tidsperiode tidslinje periodisering

Periodisering i historien - Mennesket

 1. Begynnende innsig av utenlandske håndverkere og handelsmenn, trolig allerede på 1200-tallet.Dansketideninnledes i 1380, ved at Norge legges inn under Danmark.Svartedaudenrammer Norge med full tyngde i 1349, og utsletter rundt 30-35 prosent av befolkningen på opprinneligcirka 300 000 mennesker
 2. På midten av 1400-tallet var det en utbredt oppfatning at historien var kommet ut av den mørke tid og inn i den moderne tid. Derfor beskrev man tiden mellom sin egen tid og antikken som den «tiden i mellom», derav «middelalderen»
 3. 1980-82 Strid om utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. 1981 Kåre Willock frå Høgre skipar regjering. Innleier ei høgre-bølge prega av nyliberalisme. 1986 Gro Harlem Brundtland frå Arbeidarpartiet skipar regjering med åtte kvinnelege statsrådar. 1988 Sametinget skipa. 1994 Ny folkerøysting om norsk medlemskap i EU. Nei-sida sigra.
 4. Hansaen handlet i Norge hovedsakelig tørrfisk. Den ble eksportert fra Norge til Sentral- og Sør-Europa. Hansaen var en økonomisk stormakt i samtidens Nord-Europa og en betydelig maktfaktor i Skandinavia. Investitur Innsettelse av biskoper; Kalifat: betegnelse på det arabiske riket, styrt av en kalif - muslimsk leder
 5. Informasjon om arkeologiske tidsperioder. Steinalder 10000 - 1800 f.Kr I Norge begynner steinalderen da de første menneskene kom til landet en stund etter istidens slutt for ca 12000 år siden, og varer frem til bronsealder, ca.1800 f. Kr. Steinalderen utgjør hele 8000 år av den tiden det har bodd folk her i landet
 6. Befolkningen i Norge i middelalderen. Befolkningsøkningen fra vikingtiden fortsatte utover i middelalderen. Rundt år 1300 var folketallet ca. 450 000. Svartedauden i 1349-50 reduserte befolkningen med 50-60 %, til under 200 000. I årene som fulgte, ble Norge rammet av flere andre epidemier som bidro til å holde folketallet nede
 7. I Norge klarte ikke adelen å sikre seg et tilsvarende grep om bøndene som det den danske adelen klarte. Det var to momenter som gjorde den norske adelen særlig sårbar. For det første var de topografiske forholdene i landet dårlig egnet for storgodsdrift, som de fleste andre steder i Europa utgjorde adelens viktigste inntektsgrunnlag

Norges forsvarsmakt har endret seg gjennom hundreårene. Men i store deler av historien har ryggraden vært utkommandering av befolkningen. NRK-serien Anno tar deltakerne med tilbake til 1537, et år som markerer slutten på middelalderen her til lands. Serien tar blant annet for seg hvordan folk kunne bidra til å forsvare Norge på den tida Se Bryggen og kirkene. Videoen viser hvordan det kan ha sett ut rundt Vågen omkring året 1350, da Bergen var den største byen i landet med sine 10.000 innbyggere «Detalj av usynlig novemberlandskap» (dikt) - skriveramme «Du søkte etter en dypere mening» (dikt) - skriveramme «Et rom står avlåst» (dikt) - skriveramm

Hva er periodisering? - Vism

 1. Periodisering og epokeinndeling; Historikeren i historien og i samfunnet; Historie som vitenskap. Kapittel 11: Pest og tap av norsk selvstendighet. Middelalderen i Norge (kapittel 9, 10 og 11) Middelalderen i Europa og Norge (kapittel 8-11) Svartedauden
 2. Bergen stinket i middelalderen PODCAST: Kirkeklokker som ringer ustanselig, våte sko og en streng, kristen gud som etter hvert fortrenger de norrøne.Kloakkstank blander seg med lukten av tørrfisk og søppel. Bli med tilbake til middelalderen i anledning Bergens 950-årsjubileum
 3. Også i middelalderen hadde Norge og andre vestlige land klare regler som sikret et rettsvern også for kvinner. Fra slutten av hedensk tid og utover i høymiddelalderen ble en norsk rettsstat bygget opp. Bildet er fra Middelalderfestivalen i Oslo, og viser kampen på Galgebakken. Foto: LARS AAMOD
 4. Bergen var en av de største og mektigste byene i Norden i middelalderen, og en av få handelsbyer av betydning. Konge- og kirkemakten stod sterkt, og preget bybildet med ruvende og monumentale steinbygninger. Ytterst på Holmen lå den staselige Håkonshallen og andre praktbygg, mens hele 20 kirker og fem store klostre omkranset byen
 5. Middelalderen var ikke bare mørk, slik mytene sier. Den var... hipp! For det var på denne tiden at bykulturen vokste fram og urbaniseringen startet. I dette programmet ser vi hvordan ungdommer.
 6. Middelalderen i Norge. Middelalderen varte fram til ca. 1500. Fra denne perioden er det Edda-diktene, læringsdiktet Kongsspeilet og kongesagaene og islendingesagaene som har hatt litteraturhistorisk betydning i Norge. Kongesagaene fram til 1177 er samlet i Heimskringla, som man regner med er skrevet av Snorre Sturlason (1178-1241)

Vikingtid og middelalder - Norgeshistori

Gi en oversikt av samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500. På 700-tallet var Norge enda en løs samling av høvdingstammer der storfamilien var den viktigste sosiale enheten. Gaver ble gitt for å vedlikeholde og skape vennskap mellom slekter, og forbrytelser mot en i slekta ble sett på som en krenkelse av hele ætten I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Dersom det forskuddsfaktureres, må det derfor foretas en regnskapsmessig periodisering av inntektene Norge ble da delt i to riker, et baglerrike (de som kjempet mot Sverre) med sentrum på Østlandet, og et birkebeinerrike (de som slo seg sammen med Sverre) med sentrum i Trøndelag og Vestlandet. Begge rikene ble truet av opprørsflokker, noe som førte til at birkebeinerne og baglerne sluttet fred, og slo seg sammen med Håkon 4 -I løpet av middelalderen ble byene større i Europa og flere landbygder man allerede en grunleggende kunnskap om bearbeiding av metaller. Jernsmiing kan i Norge spores tilbake til begynnelsen av jernalderen (500 f.kr.-1000 e.kr.), da man begynte å utvinne jern fra myrmalm

7. Hvordan vil du karakterisere middelalderen i Norge, i forhold til resten av Europa? 8. Det er bare i Europa vi kan snakke om noen middelalder i den forstand. I resten av verden blir ikke dette begrepet brukt om noen epoke. Hvordan var forholdene i resten av verden, mens Europa gikk gjennom sin middelalder? 9 Du kan også se deler av sølvskatten fra «Posthustomta» i Dronningens gate i Trondheim, som ble funnet i forbindelse med en utvidelse av posthuset i 1950. Totalt omfatter skatten 964 sølvmynter fra ulike land, men ikke alt er utstilt. Antagelig ble den gravd ned i jorda etter ca. 1035 e.Kr., siden den yngste mynten er fra da

Middelalderen - Wikipedi

 1. Periodisering fra periode ‎10-05-2020 09:49 (updated by Edvard Berntzen ‎03-06-2020 22:00) Nina Bredholt. 0 Svar; 1 Tidspunktet for postering av fakturaen var tidligere avgjørende for periodiseringen. Norge. Tlf: 46 40 40 0
 2. neforeningens årbok 1987, side 85-119, Lite er tilbake av de norske klosteranleggene. Person­galleri Norge Adresse­­forandring Apper. Navigasjon. Norges klostre i middelalderen Nettstedskart
 3. Bergen var en viktig og rik by fra middelalderen og utover. Dessverre ble den rammet av så mange branner og uhumskheter at det er lite igjen av de opprinnelige kirker og klostre. Bli med på en byvandring blant de som er igjen. Opplevelser Vi skal ta for oss flere middelalderbygg i Bergen som har [
 4. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent)
 5. Bruken fra sent på 1800-tallet i Norge kan dels være inspirert fra gamle norske navnedeler, eller av det arabiske navnet Omar, sier Utne. Navnestatistikken i USA for 2017 er klar: Disse navnene.
 6. Mot slutten av 1000-tallet fikk byen hederen av å bli bispesete, som det tredje i landet etter Nidaros og Bjørgvin (Selje). Rundt år 1300 var befolkningen i Oslo økt til om lag 3000 og byen ble omgjort til rikets hovedstad av Håkon V. Oslos vekst sammenfalt i tid med kristningen av Norge, og det ble etter som årene gikk en betydelig byggeaktivitet på dette feltet
 7. Rikssamlingen av Norge er en lang prosess man pleier å si begynte med Harald Hårfagre som fikk kontroll over vest- og delvis Sørlandet. Hans mål var å samle Norge til et rike, men klarte ikke det pga rivaliseringen mellom andre småkonger og høvdinger som også ville ha sin del av kaka

Hvordan ble man en hellig mann i middelalderen? M iddelalderens munker var menn som ville vie sitt liv til Gud og lokalsamfunnet. Ordet munk kommer av det greske monos som betyr alene. Livet deres ville for det meste foregå innenfor klosterets murer Det har vært rundt 300 kirker i Norge og omtrent halvparten er bevart eller har deler bevart fra middelalderen 1. Hviken betydning hadde Olav Haraldsson for rikssamlingen og kristningen av Norge? 2. Hvorfor fikk han fiender og måtte rømme landet? 3. Hva skjedde på Stiklestad 29. juli 1030? 4. Hvorfor fikk Olav tilnavnet den hellige? Hvilken betydning fikk han for ettertiden? 5. Hva var Olavsskrinet? 6 Kr Slide 10 Den iberiske halvøy til 1492: periodisering Middelalderen I: Folkevandringene og Regnum Hispaniae Slide 13 Slide 14 Den iberiske halvøy til 1492: periodisering Slide 16 Al-Andalus og det mauriske Iberia Slide 18 Slide 19 Den iberiske halvøy til 1492: periodisering Framveksten av Portugal, Castilla og Aragon Slide 22 Slide 2

Norge i høymiddelalderen - Store norske leksiko

 1. Jeg har fått innbetalinger fra kunder i slutten av desember, for reiser som ble betalt videre i begynnelsen av januar. Da skal vel. Periodisering ‎19-08-2020 10:46. 0277 Oslo, Norge. Tlf: 46 40 40 0
 2. En sjakkbrikke som i årevis har tilhørt en familie i Skottland, har vist seg å være en av de berømte Lewisbrikkene som trolig ble laget i Norge i middelalderen. NTB 3. juni 2019 18:46 - Oppdatert 3. juni 2019 18:4
 3. Periodisering av inntekt og forskuddstrekk i situasjoner hvor skattyter har flyttet ut av landet og det i senere år enn utflyttingsåret blir foretatt utbetalinger av feriepenger, skattepliktig bonus, etterbetaling e.l
 4. I middelalderen var det klostrene som tok seg av mange av de tingene staten og kommunene gjør i våre dager. Det var ingen selvfølge at folk skulle få hjelp hvis de ble syke eller kom i nød. I middelalderen fantes det ikke skoler. Derfor kunne folk vanligvis ikke verken lese eller skrive. Det de trengte å lære, lærte de hjemme av de voksne
 5. Middelalderen: kristendom og filosofi Augustin, Ockham og Luther Kristendom og filosofi. Da beveger vi oss fremover i tid - til den epoken, som av ettertiden er blitt kalt middelalderen (fra 400-1500), dvs den nye måten å forstå virkeligheten på etter kristendommens inntog på historiens arena
 6. Uttalelsen tar også opp spørsmålet om fradragsrett og periodisering av merverdiavgift på forskuddsfakturerte tjenester, i tilfeller hvor den bokføringspliktiges avgiftsmessige status endres. Tidspunkt for bokføring og innberetning av uttaksmerverdiavgift Bokføringsforskriften har ingen bestemmelser om når dokumentasjon for uttak skal utstedes

Merverdiavgift - Betalingsutsettelse av husleie, leiereduksjon eller leiefritak. Som en effekt av koronaviruset, har vi erfart at enkelte utleiere av næringslokaler mv. ønsker å bidra overfor leietakerne med: Utleiere av næringslokaler med bistår leietakere ifbm. koronautbruddet Dette er en godt fortalt historiebok om Norge i Middelalderen. Boka er full av uvanlige ord fra denne tida, men du får forklaringer underveis. Tegningene er komiske. Forfatteren snakker til leseren, og kommer med «hjelp for tidsreisende». Hvordan luktet det i Norge i Middelalderen Er du omfattet av bestemmelsen om utflyttingsskatt og realiserer aksjer mv. innen 5 år etter at din skatteplikt har opphørt etter intern rett eller skattavtale, må du levere skjemaet RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge innen to måneder etter at realisasjon fant sted Viktige begreper. allting lokale ting der alle frie bønder kunne møte, også kalt bygdeting; Hansaen forbund av tyske kjøpmenn som dominerte norsk utenrikshandel i senmiddelalderen; indre ekspansjon Rydding av gårder i utkantområder; Kalmarunionen union mellom Danmark, Norge og Sverige, fra 1397-1523.; lagting representasjonsting der utvalgte bønder vedtok lover og dømt Hvorfor var Svartedauden en katastrofe for Norge? Hvordan ble den norske kongefamilien påvirket av Svartedauden? Hva skjedde med den norske adelen etter 1349? Hva var Hansa-forbundet? Hvordan påvirket hanseatene handelen mellom Norge og utlandet? Hvordan skaffet den katolske kirken seg store inntekter mot slutten av middelalderen

Begrep. adel, samfunnsklasse som i middelalderen bestod av fyrstenes vasaller og riddere. baglerne, tilhørte et parti som støttet kirken i kampen mot kong Sverre. Navnet kommer av det norrøne ordet bagall, som betyr bispestav. bannlysing, straffetiltak brukt av den romersk-katolske kirke som gikk ut på at personer kunne utelukkes fra kirkens menigheter og hellige handlinger (sakramenter) Middelalderen er et vidt begrep som ofte er vanskelig å spesifisere med få ord når det kommer til hvordan menneskene levde. Noen ser på middelalderen som en mørk og dyster periode, ofte preget av mye overtro, mens andre ser på denne perioden som preget pomp og prakt med riddere i skinnende rustninger og store oppdagelser Middelalderen. Sorter etter Katalogen inneholder en grundig systematisering av myntene som ble preget i Norge i denne svært spennende perioden, med flotte bilder og grundige beskrivelser av hver mynt. Til nå har det vært relativt tynt med kataloger som tar for seg mynter fra denne perioden,. Hovedtyngden av forskningsarbeidet gjort på Norge og Tyskland hviler naturlig nok på den hanseatiske handelsforbindelsen til Bergen i middelalderen og på det tyske kontorets opprettelse på Vestlandet mot slutten av 1200-tallet. Utover dette bindeleddet foreligger de Kirken i Norge hadde trolig en andel av landets jord og en samfunnsmessig styrke og innflytelse som lå noe i overkant av det som ellers var vanlig i middelalderen. Det har vært pekt på, antagelig med rette, at dette var en svakhet for Norge i senmiddelalderen, fordi det innebar en svekkelse av landets militære klasse, det verdslige aristokrati

Periodisering av inntekter og kostnader : Fike

Religion hadde stor betydning både i vikingtiden og i middelalderen. Gjør rede for de ulike religionene, og vis hvordan kristendommen utviklet seg i løpet av middelalderen. 4. Middelalderen i Norge går fra borgerkrig via storhetstid til unionstid. Gjør greie for hva som kjennetegner disse periodene, og forklar hvorfor Norge ender i. I 906 e.Kr. starter kristningen av Norge, mange konger prøver å kristne landet. De mest kjente av disse kongene er: Håkon den Gode, Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson (den hellige). Den endelige kristningen av hele landet skjer i 1030. Kong Olav Haraldsson faller i slaget på Stiklestad den 29.juli 1030 Middelalderen i Norge. Maris hemmelighet. Klassesett. Nivå 3, 4 og 5. 10 stk. av hvert nivå Nielsen, Marianne Grøtan, Elin. Skolemateriell / 2020 / Bokmål Produktbeskrivelse; Vi er i Norge på 1300-tallet. Visste du at Bergen het Bjørgvin og var Norges. Rundt om i Norge finnes det i dag flere steinkors og kors risset inn i fjellet. Disse stammer fra perioden 800 til år 1000, tiden da Norge ble kristnet. De fleste er å finne på Vestlandet, den delen av landet som hadde de klareste forbindelsene med kontinentet og de britiske øyer

Internasjonale forhold

med ytre vegger av jord, torv og stein helt til slutten av middelalderen. Langhuset, som for en stor del går ut av bruk i sørlige deler av Norge i slutten av jernalderen og begynnelsen av middelalderen, fortsetter å være i bruk i Nord-Norge en stund til, selv om man også her etter hvert bygger mindre rektangulære hus Føydalisme blei særleg typisk for Frankrike og Tyskland, men det finnes trekk av føydalisme også andre stedar i Europa, blant anna i Norge. Uttrykket føydalisme oppstod ved begynnelsen av 1600-talet, ordet sjølv kjem ikkje frå middelalderen, men blei oppfunnet av franske og engelske juristar Middelalderen i Norge (kapittel 9, 10 og 11) Kompetansemål og en bør i tillegg ha gjort en gjennomgang av norsk middelalder. Oppgaven kan gjerne gjøres en fagdag. Det er viktig at elevene får grundig veiledning underveis. Problemstillingene bør godkjennes av læreren I Norge har jeg fått stor hjelp av Universitets i Bergen og Nasjonalbibliotekets boksamlinger som har vært sentralt i utarbeidelsen av en oversikt over det gjenværende norske bildematerialet fra middelalderen. En stor takk rettes her til de som jobber p

Periodisering - Arkivverke

Middelalderen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Middelalderen. Få brikkene på plass om føydalismen. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss. Etter 1350 ble den lokale administrasjonen forandret, dels som følge av befolkningsfallet, dels fordi kongen flyttet ut av landet. Norge hadde i høymiddelalderen vært inndelt i om lag 50 sysler. I senmiddelalderen ble syslene omdannet til len. Pestepidemiene ble mindre alvorlige utover på 1500- og særlig 1600-tallet

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Kirken i middelalderen Kirken betydde svært mye for menneskene i middelalderen. Ble noen syke eller hvis det var uår eller krig trodde mange at det var gud som sendte sin straff over menneskene. Da var det bare kirken og dens hellige tjenere, prester og biskoper, som kunne hjelpe ved å be gud se i nåde til menneskene Etter reformasjonen falt en stor del av den kirkelige fattigomsorgen bort, og synet på fattigdommen i Norge og resten av Europa ble gradvis forandret. Fattigdom ble stigmatisert som en synd, og det kristne barmhjertighetsidealet mistet mye av sin betydning. 11 Se for eksempel Seip, Sosialhjelpstaten , 20 f. Å være fattig ble etter hvert sett på som en moralsk svakhet Middelalderen og Norge · Se mer De seks verdensaldre er en periodisering av verdenshistorien som var utbredt i den kristne kulturkretsen i middelalderen og tidlig moderne tid, før den gikk av bruk i løpet av opplysningstiden. Ny!!: Middelalderen og Seks verdensaldre · Se mer.

Kjøp 'Middelalderen i Norge: Flukten, Historier i samfunnsfag: Klassesett' av Elin Grøtan fra Fagbokforlaget I middelalderen opplevde rettsvesenet både en sentralisering, og en begynnende byråkratisering og profesjonalisering. Unionstiden. Den norske unionstiden varte i nærmere 400 år. I løpet av den tiden var Norge i union med Danmark, Sverige eller begge samtidig. Unionsperioden hadde en innvirkning på utformingen av rettssystemet for alle parter Forklar utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til Norgesveldet og vurder påvirkningen fra Europa. Drøft religionen(e)s betydning for denne prosessen, og på hvilke konsekvenser denne fikk for det senere Norge som stat og som ide. Du anbefales å formulere svaret som en artikkel, på maks 2 sider, 1,5 linjeavstand, 12 pkt Times New Roman

Historiske perioder - lokalhistoriewiki

Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen middelalderen i norge hos Adlibri Skriftlig og arkeologisk kildemateriale har det til felles av vi kan lære om middelalderen i Norge. Ett tema som er behandlet i både skriftlige kilder, og som finnes igjen blant det arkeologiske materialet, er spedbarna. Med de skriftlige kildene menes lovtekster fra middelalderen, islandsk Lagtingene i ulike deler av landet, hadde vært en samlende institusjon med røtter tilbake til 800-tallet. På 1270-tallet fikk Norge sin første riksdekkende lovgivning gjennom Magnus Lagabøtes landslov. Arv og valg. Det norske kongedømmet i middelalderen var et arvelig valgkongedømme. Det bygget med andre ord på en kombinasjon av arv og. Start studying Kapittel 4 - Norsk middelalder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vikingtiden ble avsluttet på midten av 1000-tallet, og ble etterfulgt av middelalderen fra 1050 til 1537. Olav Kyrres regjerte på andre halvdel av 1000-tallet og dette var en fredlig vekstperiode for Norge. Men på 1100-tallet brøt det ut borgerkriger på grunn av tronfølgeordningen og endrede samfunnsforhold

Norges historie - Wikipedi

Middelalderen i Norge Jon Ewo ; illustrert av Geir Moen. Bestille (hele) serien Faktaløve? Bestill flere av samme forfatter. Skriv anmeldelse. Her finner du den. Klepp bibliotek, barn og ungdom : Ledig Eks.nr 1 (Strekkode: 84063217) På hylla , Hylleplass: småbar Norge befolket fra nord! Forskningen var konsentrert om middelalderen - Norges storhetstid. Keyser utviklet en teori om at den norrøne stamme hadde innvandret fra øst og nord. I det som i dag er Norge og Nord-Sverige var det så godt som ubefolket, og dette ble stammens hovedområde Værvarsel for Norge Du kan få svært mye av innholdet på Yr gratis, til bruk i ulike applikasjoner og tjenester. Dersom du utvikler program, nettjenester eller annet med data frå Yr, oppfordrer vi deg til å dele det du har laget med andre! Info og retningsliner

War of the worlds skaper panikk

Middelalderen i norge for barn. Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om middelalderen med lenker og bilder Middelalderen i Norge regnes fra 1030 til 1537. Denne perioden blir igjen inndelt i tidlig middelalder, høymiddelalder og seinmiddelalder Animasjon: Middelalderen i Norge De hadde monopol på import av korn til Norge, kornprisene steg og ble brukt som pressmiddel for å skaffe seg særrettigheter og kontroll over handel. Kongemakten greide ikke å heve seg over dem, og de endte med å dominere norsk utenrikshandel og økonomi gjennom hele middelalderen Nidaros var i middelalderen det viktigste relgiøse senteret i Norge. Da den første erkebiskop ble utnevnt i Roma i 1151 blir Norge en egen kirkeprovins ikke underlagt Lund i Sverige. Sunnmøre var gjennom hele middelalderen underlagt Nidaros bispedømme, og ikke Bispesete på Selja eller senere Bergen og bispedømmet var med sine rundt 8% en av de største landeierne på Sunnmøre Drikkekar og bordstell forteller om at det var forskjell på folk, mens pilegrimsmerker og smykker vitner om at Norge i middelalderen var blitt en del av det kristne Europa. Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider. Mer informasjon om middelalderen: Oldsakssamlingen; Temasider om middelalderen; Om høymiddelalderen på Norgeshistorie.n

Middelalderen i Norge - Mennesket

Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde, men er også kalt for «den store manndauden» i Norge. Minst en tredjedel av befolkningen i Norge, og kanskje så mye som 60 prosent av befolkningen i Europa døde, dvs. 50 av 80 millioner Søkeresultater for Middelalderen i Norge - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Den obligatoriske koppevaksinasjonen av barn i Norge varte til 1976 og kopper er nå historie. Infeksjoner med kukoppevirus har imidlertid igjen dukket opp i Vest-Europa de siste tiårene, på huskatt, mennesker og dyr i zoologiske hager. Ville smågnagere og spissmus er reservoar i naturen Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene

Moderniseringen av landet

Den gjør narr av hedenske religioner; Den forteller om en reise fra helvete til paradis; Den forteller på en morsom måte om gudene i all verdens religione Middelalderen i europa. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.

Den franske revolusjon og napoleonskrigeneObligatorisk utdanning verden rundt | mennesketKilde: Den usynlige hånd

Mye av den norske kirkekunsten ble importert fra Europa i middelalderen, fra verksteder i Nord-Tyskland og Nederland. Det var kunst av høy kvalitet som ble bestilt. Mye ble også produsert i Norge, og det hjemlige norske håndverket var på høyt nivå. Hvorfor kirkekunsten i Norge overlevde reformasjonen i 1537, vet vi ikke sikkert Klosteret ble grunnlagt i 1207 av munker fra Bergen og ble etter hvert veldig betydningsfullt. Det gikk nedover etter reformasjonen og som så mange andre historiske bygninger i Norge, endte det opp som et steinbrudd og ble brukt i mang en grunnmur, Heldigvis tok forminneforeningen over allerede i 1846 Dominikanerklosteret i Trondheim. Restene av klosteret ligger under grunnen i området ved Bispegaten/Kjøpmannsgaten i Trondheim. Dominikanerkonvent som ble opprettet før 1234 og oppløst ved reformasjonen.. Dominikanerne, som opprettet sitt kloster i Trondheim på et meget tidlig tidspunkt, fikk tomt i nærheten av kongsgården og domkirken Stiller vi nå sammen det nokså begrensede kildematerialet vi her har gjennom- gått om fengsel som straff i Norge i slutten av det 13. og begynnelsen av det 14. århundre, så rokker det ikke særlig ved den tradisjonelle oppfatningen om at fengselsstraff var lite brukt i Norge og Norden ellers i middelalderen, men det kan nyansere bildet noe Middelalderen er en eventyrlig periode, som her blir presentert på en ny måte. Skrevet lekende og lett i Jon Ewos karakteristiske stil. Få en reiseguide til Norge, få vite hvordan det luktet i middelalderen, og hvordan maten smakte. Få hjelp til å tenke middelaldersk, og lær deg kunsten å være kongens barn, eller andres barn

 • Presley family spectrum karten.
 • Uni ulm wohnheim.
 • Trefjar.
 • Timberland oslo.
 • Leinwand 90x60.
 • Sony a6000 timelapse app.
 • Mac fotos importieren ohne iphoto.
 • Wittbek zeltfest 2018 fotos.
 • Prager verkehrsbetriebe.
 • Fda godkänd.
 • Stoff nettbutikk.
 • Cheops pyramid news.
 • A10 center öffnungszeiten sonntag 2018.
 • Grove hamburgerbrød rema 1000.
 • Wake up borgergade.
 • Hjemmelader elbil 32a.
 • Norgesnett.
 • Kp hut koh chang.
 • Anbefalt skjeggolje.
 • Hvor langt skal et belte være.
 • Ph elektrode.
 • 4 zimmer wohnung wörgl.
 • Krigslitteratur kjennetegn.
 • Skjeggagamer pris.
 • Vallonbruken 2017.
 • Kylling wok oppskrift.
 • Hel grillet kylling kcal.
 • Beauty and the beast song 2017.
 • Riddler kostüm selber machen.
 • Traktorkaufen.
 • Selvforsvarskurs bodø.
 • Maze runner the death cure rollebesetning.
 • Stadt hennef ausbildung.
 • Grupos de amistad whatsapp.
 • Technisches rathaus greifswald öffnungszeiten.
 • Sprø kakemenn oppskrift.
 • Fana herrebunad.
 • Kippa online shop.
 • Varmeplate til kanin.
 • Fana herrebunad.
 • Bvb logo download.