Home

Statens personalhåndbok ferie

Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt Statens personalhåndbok 2020 Under ferie eller tjenestereiser utenfor polarområdet beholdes tillegget. Oppholdet regnes fra avreise fastlands-Norge og fram til tilbakekomst fastlands-Norge. § 3 Varighet. Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021 Verksemdene kan også avtale seks dagar til ut over dette. Desse dagane er ikkje eigentleg ferie, men kan verte tatt som fridagar. Dei kan også verte tatt som redusert arbeidstid etter nærare avtale med arbeidsgivar. Arbeidsgivar kan ikkje betale ut desse fridagane som lønn. Om ekstra fri for seniorar over 62 år (Statens personalhandbok Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten

For meir informasjon, sjå særavtale for ferie for statstilsette §3 (Statens personalhandbok) Feriepengar vert ubetalt i juni Feriepengar som er opptent hos arbeidsgivar i det føregåande kalenderåret, utbetalast i juni i ferieåret, etter ein eingongsberekning I oversikta under kan du lese om fleire gode som kan gjelde for tilsette i staten Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder

En personalhåndbok, derimot, kan inneholde mer utdypende informasjon om avvikling av ferie, ferie i oppsigelsestid, muligheter for permisjoner og hvilke permisjoner som gir rett til lønn. Krav til personalhåndbok - dette bør den inneholde Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Statens pensjonskasse har samlet konkrete råd for seniorpolitiske tiltak på sine nettsider. Senter for seniorpolitikk har utarbeidet en seniorpolitisk veiledning om hvordan en kan utvikle en god seniorpolitikk i en virksomhet som også er relevant for statlige virksomheter

I offentlig sektor vil ordningene være omtalt i Statens personalhåndbok. Uttak av ferie. I tilfeller der man finner at vilkårene for sykmelding ikke er tilstede, men det likevel er behov for en skjermet periode, kan man be om å få ta ut feriedager. Se også: Ferie og sykmelding Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok på nett. Her finner du alle lover og regler, samt virksomhetens interne bestemmelser er samlet på ett sted - lett tilgjengelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Som Sticos-kunde har du faghjelp inkludert Dokumentet Statens personalhåndbok 2018 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. I den lokale lønnspolitikken kan bruk av arbeidstitler i tillegg til stillingskodene i lønnsplanheftet, også benyttes

I Statens personalhåndbok står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold Statens personalhåndbok - 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at den skal være en bru-kervennlig, oppdatert og korrekt kilde til kunnskap om lov, avtaler, administrativ Personalhåndbok Over 500 000 arbeidstakere har tatt i bruk personalhåndbok fra Compendia. Godt og enkelt verktøy for kommunikasjon. Automatisk oppdatering av lovverk. Profesjonaliserer HR-avdelingen. Enkelt tilgjengelig på alle flater. Inneholder maler basert på beste praksis gjennom 20 år Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat

Intern personalhåndbok ved UiO. 8.1 Rett til ferie. Ferierettigheter er hjemlet i ferieloven (lovdata.no) og i hovedtariffavtalene i staten (regjeringen.no). Ferieloven bygger på et system med ferieår, dvs. det år ferien avvikles, og opptjeningsår, dvs. året forut for ferieåret Statens Personalhåndbok inneholder de sentrale lover og regulativbestemmelser som gjelder for statens personalforvaltning og Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av disse bestemmelsene. Personalhåndboken er et nyttig verktøy for tillitsvalgte, men siden den gir arbeidsgivers fortolkning bør den brukes kritisk

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

 1. Oslo kommunes personalhåndbok 2018 2 . 2.2.1 Virksomhetsleders delegering av ansettelsesmyndighet 8.2.4 Avtalefestet ferie.
 2. Simployer personalhåndbok er en av byggeklossene som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere. Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg
 3. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme

Statens personalhåndbok 2020 (SPH) Lov om Statens pensjonskasse. Lov om ferie (Ferieloven) Aspirantforskriften gjelder for aspiranter ved fengselsskolen. Sentrale særavtaler. Dette er avtaler inngått mellom FAD og Hovedsammenslutningene som f.eks. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 201 Tittel: Personalhåndbok for Avinor AS Dokumentnivå Versjon: Nr. Dato: 22.12.2004 ID/ nummer: Sammendrag: Avinors personalpolicy og retningslinjer Utarbeidet: Richard Engen Kontrollert: Personalforum Godkjent: Personal- og organisasjonsdirektør Oddvar Maudal Grensesnitt: Overenskomster og særavtaler i Avinor og sentrale personallove 6 Statens personalhåndbok 2012 Distribusjon av Statens personalhåndbok Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen (trykt utgave) sendes ut etter adresselis-ter som bl.a. er utarbeidet etter innhentet behovsoppgave fra de enkelte departe-menter mv. Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen i staten blir distribuert av Departementenes servicesenter Ferie og ferielister, Søknad om permisjon omtalt i hovedtariffavtalen, hovedavtalen og Statens personalhåndbok, avgjøres av resultatenhetens leder etter innstilling fra nærmeste overordnede. Ved avslag avgjør tilsettingsutvalget i siste instans om permisjon likevel kan gis

Personalhåndbok | Sola kommune | side 7/13 Ansvar for hverandre oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å inneha bistilling/ta ekstraarbeid/verv. 9. Media . Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig og i sosiale media på vegne av kommunen i faglige spørsmål innenfor eget arbeids - og ansvarsområde Personalhåndbok . Klikk på emnet du ønsker mer informasjon om . Under avtalt, lovlig ferie og ved lønnet sykefravær, får du også lønn for disse dagene, såfremt de øvrige kravene er tilfredsstilt. Lønn for bevegelige helligdager. Med bevegelige helligdager menes: 1 Det blir gjort uavhengig av om arbeidstaker tar ferie i juni eller ikke. Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget, siden statsansatte har 5 uker ferie. Ansatte over 60 år får 2,3 prosentpoeng mer. Når ferien avvikles i en annen måned enn juni, får arbeidstaker utbetalt lønn under ferien Personalhåndbok. Dette er personalhåndboken til SoCentral. Vi trenger derfor ferie for å koble av og lade batteriene. Hos SoCentral har du 5 uker ferie og vi forventer vi at du tar minimum 4 uker ferie hvert år. SoCentral har makslønn tilsvarende statens lønnstrinn 86 dib.no. det komplette verktøy, økonomi og selskapsrett. Prøv dib; Logg inn; Produkter. dib; Kontohjelp; dib kommune; KOSTRAhjelp; Fagområde

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? Nå kan du få skreddersydd personalhåndbok fra kr 400/måned. Innholdet er utarbeidet av våre erfarne jurister og fageksperter, men du bestemmer og tilpasser innholdet slik at det passer for din virksomhet Når ferien er fastsatt og arbeidstaker har fått beskjed om den, må vedkommende kunne stole på at han får ferie på det tidspunktet arbeidsgiver har gitt beskjed om. Men det kan som nevnt oppstå situasjoner i bedriften som sjefen ikke har kontroll over og som gjør det ønskelig og nødvendig å endre fastsatt ferie Mange virksomheter velger å følge statens regler for godtgjørelse på helligdager. Hovedtariffavtalen i Staten sier at skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag regnes som fridager - uten trekk i lønn. Hvilken lønn arbeidstaker har krav på ved arbeid på helligdager er heller ikke regulert i Arbeidsmiljøloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene Kostnader må oppfylle krav til representasjon i Statens personalhåndbok. Eks. kostnader til disputas, mottakelse, ekskursjoner, kulturelle innslag, blomster mm. PS: Ved bokføring av dagpakker fra konferansearrangør der servering ikke lar seg splitte fra totalsummen på faktura, så føres alt på passende art for samlet kostnad av arrangemanget henholdsvis artene 6863, 6871, 6881 og 7351

Personalhåndbok | Sola kommune | side 7/13 Ansvar for hverandre oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å inneha bistilling/ta ekstraarbeid/verv. 9. Media . Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig og i sosiale media på vegne av kommunen i faglige spørsmål innenfor eget arbeids - og ansvarsområde Avtalefestet ferie. Varighet. Rettstvist. Protokolltilførsler . I tillegg er det fire vedlegg. Lønnsplanhefte, her står alle stillingskoder med tilhørende lønnsplassering samt lønnstabell. Oversikt over lokale forhandlingssteder i perioden 2018-2020. Statens Personalhåndbok. Nyheter om lønn

Statens personalhåndbok 2020 - 9 Sentrale avtaler med

Statens lønnstrinn LO Stat, YS Stat og Unio forhandler årlig med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år 7 PERMISJONER / FERIE, ETC. - Statens personalhåndbok - Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten - Brann- og eksplosjonsvernloven - Lov av 13.3.1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og avfall 1.5 Lover og forskrifter for kirkelig virksomhet - Lov om Den norske kirk

Få full oversikt over fravær, sykefraværoppfølging, feriebank og personalregister. Sticos HR kan kjøpes som utvidelse til Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-systemet. Som Sticos kunde har du fagsupport inkludert. Prøv gratis nå KS. Kommunenes personalhĂĽndbok 2019. Kommuneforlaget. Kommunenes personalhandbok 2019_BOOK ok.indb 3. 09.11.2018 13:45:3 Statens Personalhåndbok (SPH 2020) Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested Statens reiseregulativ. Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020. OM NOF. Nof.no er Norges offisers- og spesialistforbunds webside. Forbundsleder: Torbjørn Bongo Webansvarlig: Torgrim H. Halvari. ADRESSE. Norges offisers- og.

Ferie Arbeidsgiverportalen - Dif

Ferie Øvingslæreravtaler Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket Aktuelle Statens personalhåndbok Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Difi Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte Kontakt. Bevertning (servering) er i henhold til Statens personalhåndbok godtgjøring til mat og drikke ved møter, konferanser og seminarer. Regler for når bervertning kan finne sted og maskimalsatser for bevertning fremgår av Statens personalhåndbok punkt 10.11.3.. Beverting kan gis ved møter hvor andre enn UiBs ansatte deltar, ved møter i styrer, råd og utvalg og lignende hvor andre enn UiB's. Sticos Personal er et effektiv modulbasert HRM-verktøy for ledere og ansatte. Sett sammen Personalhåndbok, lederhåndbok, HR-system og HMS-system etter behov. Som Sticos kunde har du alltid FRI FAGSUPPORT inkludert i avtalen

Statens personalhåndbok - regjeringen

Feriepengar Arbeidsgiverportalen - Dif

For statlige ansatte står det mer om retten til lese- og eksamensdager i Statens personalhåndbok punkt 9.11.10 § 10. Permisjon ved militærtjeneste mv. Arbeidsmiljøloven § 12-12 gir rett til permisjon ved militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste og fredsbevarende oppdrag i utlandet og det står noe i Statens personalhåndbok om medarbeidersamtaler. Det står at det skal tilbys medarbeidersamtaler, men det står ikke noe om den arkivmessige håndteringen. De bruker imidlertid utrykket fortrolig, og det leser jeg som at ingen andre enn de to det gjelder (leder - underordnet) skal ha tilgang. Ut fra e

Gode i staten Arbeidsgiverportale

Video: Statens personalhåndbok Arbeidsgiverportale

Statens personalhåndbok - 2008-utgaven. Forord 5. Til mottakere av Statens personalhåndbok. Personalhåndboka i trykt utgave er ment som et hjelpemiddel for de som arbeider. med lønns- og personalsaker i staten. Dette må ikke forhindre at de tilsatte eller. deres tillitsvalgte får tilgang til boka for å gjøre seg kjent med hva boka. Statens personalhåndbok - 2011-utgaven. Forord 5. Til brukerne av Statens personalhåndbok. Personalhåndboka er en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen. måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at personalhåndboka skal være. brukervennlig. Personalhåndboka skal være en oppdatert og korrekt kilde til.

Derfor trenger du personalhåndbok - og dette bør den

politikkområder i Statens personalhåndbok 1. Bemanning 1.1 Spørsmål og svaralternativer 1. Hvilken type virksomhet arbeider du i nå? (ett svar mulig) o Departementene o Direktorat, tilsyn, ombud, o.a. o Ytre etat (f.eks. Skatteetaten, Politi- og lensmannsetaten, Kirken) o Forskning og undervisning (høgskoler, universiteter med mer Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten. Lønnstabell. Statens personalhåndbok. Bruk din registrerte e-postadresse (privat eller arbeid) som brukernavn Digital personalhåndbok implementert - Vikersund Bad. Simployer Chatbot i personalhåndboken. FINK Personalhåndbok! Simployer offboarding. HMS. Håndbøker | Alltid oppdatert med gjeldende lovverk | 4human HRM. Sykefravær | Arbeid, ferie og permisjon. Arne reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Da Arne jobber deltid skal også arbeidsfrie dager regnes med. Spørsmålet om beregning av feriedager kommer på spissen når en deltidsansatt tar ferien ut i enkeltdager

Hovedtariffavtalene i staten 16

De arbeidstakerne som har rett på ferie etter ferieloven, har krav på 25 virkedagers ferie. Dette utgjør fire uker + én dags ferie. Feriepengesatsen er da 10,2 % av feriepengegrunnlag for arbeidstakere under 60 år. Når arbeidstaker har fire uker + én dags ferie, blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen Retten til 5 ukers ferie kan følge av arbeidsavtalen eller av virksomhetens personalhåndbok, eller andre interne retningslinjer. Er det ikke formelt avtalt 5 ukers ferie, kun praktisert over en viss tid, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å gå tilbake til 4 uker og 1 dag med ferie i tråd med ferielovens minimumskrav Personalhåndbok er mal laget for bruk i Microsoft Word. Det er en stor fordel at bedriften utarbeider en personalhåndbok. Den samler viktige opplysninger om blant annet bedriftens historie, dagens situasjon, mål og visjoner for bedriften. I tillegg inneholder den en rekke praktiske opplysninger om lønn, arbeidstid, ferie og andre forhold Statens personalhåndbok. Personalhåndboka inneholder blant annet en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse for ansatte i staten Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2016-utgaven er nå tilgjengelig

Arbeidsstøtte for ledere | Ansattsider | Universitetet i

Seniorpolitikk i staten Arbeidsgiverportale

Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Simployer HRM-system er et utrolig godt verktøy for oss. Alle ansatte har oversikt over egen ferie, sykefravær, personalinformasjon og dokumenter. Jeg får positive tilbakemeldinger om at det er enkelt å ha egen oversikt i stedet for å måtte ringe meg. Anne Grete Wettergren, HR-ansvarlig Oluf Lorentze

Her er en oversikt over de viktigste forsikringene som gjelder for ansatte ved UiO. Kapittel 4 i Statens personalhåndbok (lovdata.no) har nærmere beskrivelse av bestemmelsene som gjelder. Merk: Det er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene at man er medlem i norsk folketrygd (nav.no) Her finner du personalhåndbok, lønnskalender, link til timeregistrering, informasjon vedrørende sykdom og fordeler du har som ansatt i Adecco

Permisjon, avspasering og ferie - Helsedirektorate

UTDRAG FRA STATENS PERSONALHÅNDBOK KAP 10.13 EKSTRAARBEID I STATEN . En arbeidstaker kan ikke ta ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver eller drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid som: 1. er direkte forbudt for ham/henne i lov eller forskrift, 2. er direkte avtalt ved reglement, tariffavtale eller annen avtale at han/hun skal avstå fra Statens personalhåndbok: Publisert av: Lovdata: Emner: Håndbøker og oppslagsverk, Arbeidsrett, Norge: Beskrivelse: Inneholder en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover og regulativbestemmelser som gjelder for statens personalforvaltning

Oslo kommunes personalhåndbok 2019 2 . 2.2 Ansettelsesmyndighet.....26 2.2.1 Virksomhetsleders delegering av ansettelsesmyndighet 8.0 Ferie - feriefritid og feriepenger.. 138. 8.1 Alminnelige bestemmelser - ferieloven kap. I. Statens personalhåndbok er nå tilgjengelig for alle i en gratis nettutgave.Den skal være særdeles lett å finne frem i. Det er lagt ned et stort arbeid for å gjøre dette sentrale referanse- og oppslagsverket maksimalt brukervennlig, blant annet med ny og sterkt forbedret søkefunksjon og stikkordregister, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Slik brukes lønnstrinnene. Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn Denne siden har ikke noe innhold enda. NMBU. Om NMBU; Studier; Forskning; Samarbeid; Sidekart; Personvern; Snarveier. Finn en ansat Ferie. Sykefravær. Permisjon. Pensjon og forsikring. Endring og opphør. Velkommen . Om håndboka. Dette er Hustadvika kommunes personalhåndbok. Her finnes både sentral og lokal informasjon, samt lenker til dokumenter og skjema. KF

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Frem til 1. mai 2020 er det derfor statens lønnstrinn for 2019 som er gjeldende Søkeresultater for Statens personalhåndbok 1992 - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Etter denne særavtalen erstattes reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet med inntil 30 G. Se nærmere om forsikringsdekning etter særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands Statens personalhåndbok pkt. 9.2.12 Priser Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2014 kr 600,-. Abonnementet faktureres ved levering av bok og løper til det sies opp. Statens personalhåndbok i løssalg koster kr 500,-, mens Hovedtariffavtalen koster kr 100,-. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg Det følger av ferieloven at dersom du blir syk før ferien kan du kreve å få utsatt hele ferien til senere i året. For å ha rett til utsatt ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie

Sticos Personalhåndbok - en komplett og oppdatert

Intern side. linjJeGfvOyEnDUMWLe No qesution this is the place to get this info, thanks y'all Kommunenes personalhåndbok skal være et hjelpemiddel og en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål Statens pensjonskasse. Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo. 22 24 15 00. For e-post:. Staten Hovedavtalen i staten (01.01.2017 - 31.12.2019) Hovedtariffavtalen i staten (01.05.2018 - 30.04.2020) Lønnstabell (Gjeldende fra 1. mai 2018) Statens personalhåndbok Lov om statens ansatte Statens reiseregulativ Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten Kommune (KS) Hovedavtalen i KS (01.01.2020-31.12.2021) Hovedtariffavtalen i KS (01.05.2018 - 30.04.2020) Hovedtariffavtale.

Ikke tilgjengelig:Statens personalhåndbok 2018 - Lovdat

Compendia24.no - din veileder i arbeidslivet Compendia24.no er et gratis oppslagsverk som gir deg tilgang til kvalitetssikret informasjon om reglene som gjelder [ Bevertning (servering) er i henhold til Statens personalhåndbok godtgjøring til mat og drikke ved møter, konferanser og seminarer. Regler for når bevertning kan finne sted og maksimalsatser for bevertnin g, fremgår av Statens personalhåndbok punkt 10.11.3. Bevertning - godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv

Personalhåndbok For utleide medarbeidere August 2015. Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager o Kommunenes personalhåndbok 2016 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål

Arbeidsstøtte for HR | Ansattsider | Universitetet i Bergen

Pensjonist­lønn - Statens pensjonskass

Dersom du ønsker et personlig bilskilt på et veterankjøretøy må du ta kontakt med Statens vegvesen for å registrere skiltstørrelse på kjøretøyet. Husk at det må være plass til skilt i standard størrelse (52 x 11 cm) både foran og bak. Søk om personlig bilskilt Arbeidstakere som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten er dekket av en gruppelivsordning ved dødsfall i henhold til HTA § 23 (ref. Statens personalhåndbok). Unntatt SPK. For å kunne være medlem av Pensjonskassen må arbeidstakeren samtidig være trygdet etter folketrygdloven kapittel 2, og betale folketrygdavgift for de samme inntekter som ligger til grunn for pensjonsopptjening i. Har du førerkort fra et EU/EØS-land, kan du velge mellom å kjøre med førerkortet ditt i Norge eller å bytte det direkte inn til et norsk førerkort i tilsvarende klasse, uten nye prøver

Personalhåndbok - Compendi

Satser for reiser i 2020. Nye satser gjeldende fra 1. juni 2020 Er det få oppdrag i løpet av den same tenestereisa, held det å føre opp desse på reiserekninga under rubrikken der du skal gjere nærare greie for oppdraget (jf. Statens personalhåndbok pkt. 7.01, regulativ for reiser innenlands for statens regning) Onsdag den 13. juli starter sommerferien på anlegget E6 Helgeland nord. For trafikantene betyr det bedre fremkommelighet de neste ukene Nå kan du lese Statens Personalhåndbok på nett. Nå kan du lese Statens Personalhåndbok på nett. Linken ligger på HBO-webben under menyen Lov og. Arbeidstid, ferie og permisjoner; Arbeidsmiljø og HMS. Personalhåndbok. Kostnadsfritt i 30 dager! Ønsker du å fortsette etter prøveperioden, betaler du fra kr. 399,- per måned (ekskl. mva). Håndbøkene tilbys foreløpig kun til bedrifter som er medlemmer i NHO-felleskapet

Arbeidsavtale | slideum
 • Pdf formular bild einfügen javascript.
 • Rundschau am wochenende.
 • Bodø energi strømbrudd.
 • Ether drug.
 • Wohnungen wien willhaben.
 • Kj10 oslo pris.
 • Kilroy tickets.
 • Scooter bora bora bora.
 • Tesseract github.
 • Dave chappelle killin them softly.
 • Babygalerie spremberg.
 • Bossnuten ski.
 • Saltdalshus 228.
 • Sf6 gass datablad.
 • Kjøtt med kantareller.
 • Loke gud.
 • Qwerty layouts.
 • Lwl verlegekabel 30m.
 • Dlf nachrichten.
 • Ultrasonne dns keil.
 • Mainburg handball.
 • Scandic dyreparken restaurant.
 • Gratis kurser på distans.
 • Technisches rathaus greifswald öffnungszeiten.
 • Fortpflanzung pilze einfach erklärt.
 • Gul farge jotun.
 • Madonna suknie wieczorowe.
 • Ballett kreuzau.
 • Colosseum tannlege drammen priser.
 • Webcam irdning.
 • Wat betekent het als je droomt over je ex.
 • Keersommen groep 6.
 • Lustiges wort für busfahrer.
 • Spyttstein bilder.
 • Miele wmv960.
 • Casco limpistol.
 • Hautpilz hals.
 • Känguru kaufen.
 • Bilder motivation arbeit.
 • Næringsstoffer i rosiner.
 • Amberger zeitung online.