Home

Lønnsoppgjør 2022 kommune

PM-2016-4: Forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 - 30. april 2018 (Lovdata) Protokoll (pdf) Viktige dokumenter ved eventuell streik. PM 2016-6: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse (Lovdata) PM 2016-7: Trekk i lønn i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt (Lovdata Lønnsoppgjør stat Lønnsoppgjør kommune Lønnsoppgjør helse Tariffordbok Nøkkeltall for oppgjøret Tariffkalender: Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren. Årets lønnsoppgjør Søk Meny. Forside Politikk Lønn og arbeidsli - Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav

Årets lønnsoppgjør for kommunene, unntatt Oslo kommune, gir et lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere. Se hva det kan bety for deg Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler Overhenget er - sagt på en annen måte - forskjellen mellom den gjennomsnittlige lønna di ifjor og lønna di i januar i år. Det er altså et tillegg du har fått i fjor, men først får full effekt i år. Og det regnes inn - det vil si trekkes fra ramma - i årets lønnsoppgjør. På samme måte må vi ta hensyn til glidning

Lønnsoppgjøret 2020 | Juristforbundet

Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Per 30. oktober er flere lønnsoppgjør i havn, mens noen enda ikke har begynt. Her er det du må vite. Enighet i lønnsforhandlingene for helseforetakene: 15. oktober kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet hos Riksmekleren. Slik stemmer du over resultatet. Nå kan du stemme over statsoppgjøret. Publisert: 22.10.2020

Den økonomiske utviklingen | Bærum kommune

- Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal, på Unios nettside. Handal er leder i Utdanningsforbundet, som i likhet med Sykepleierforbundet har Unio som hovedorganisasjon. - Vi krever et prosentvis tillegg til alle NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Lønnsoppgjør kommune 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i KS 2019. Tariffnytt 10.12.2019 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 2213 - forlenges uten endringer ut 2021. NITO reforhandlet 9. desember arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS sammen med Akademikerne

YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene Budsjettrammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør i 2016 var på 2,7 % mens resultatet ble en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. 2,4 %. Lønnsutgiftene i 2016 utgjør 52 % av kommunens driftsutgifter mot 51 % i 2015. Kommunen kjøper mange arbeidskraftintensive tjenester eksternt,. Lønnsoppgjør er at arbeidsgiver(e) og arbeidstaker(e) som fra før har inngått avtale om lønn for en gitt mengde arbeid, blir enige om ny avlønning for samme mengde arbeid.. Et lønnsoppgjør kan favne individuelt, lokalt på en arbeidsplass, landsdekkende gjennom en overenskomst, men også indirekte gjennom myndighetene.. For bedrifter som er omfattet av tariffavtale er alltid. LO kommune, Unio og YS kommune er enige med KS i årets tariffoppgjør, mens den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, brøt forhandlingene. Nyheter Styring Lønnsoppgjør - Ikke anledningen for å be om store lønnsløft for enkeltgruppe

2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemningen for medlemmer i Oslo kommune: Her kan du stemme frem til torsdag 12. november klokken 16.00. Lønnsoppgjøret Tariffområde: Utdanningsforbundet og FUS skal fortsette forhandlingene i årets lønnsoppgjør på et senere tidspunkt 2016: Sju streiker i 2016. Hva var bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2016? 2015: Lønnsoppgjør i nedgangstid. Bakgrunn for mellomoppgjøret 2015; 2014: Læreropprør og historisk LO-streik. Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2014; 2013: Moderasjon og turbulens i luftfarten. Dette var grunnlaget for forhandlingene; 2012: Forbundsvist oppgjør med håp. Det ble ingen forhandlingsløsning i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. - Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, ,sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo. Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt var det ikke grunnlag for å komme til en løsning Lizzie Ruud Thorkildsen i YS kommune, Tor Arne Gangsø i KS, Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune, Mette Nord i LO kommune og Steffen Handal i Unio da de var på vei inn til forhandlingsstart for årets lønnsoppgjør i kommunal sektor. Foto: Terje Lien Publisert 16.09.2020 06:09

Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka. Lønnsoppgjør 2019 kommune. Nyheter. Streiken i Oslo er avsluttet 27.05.2019 Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen.. Lønnsoppgjør Oslo kommune 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2019. Tariffnytt 30.05.2019 Resultatet ettter streiken: 2,62 % (minimum 12.000 kroner) lønnstillegg. Alle NITOs medlemmer som er ansatt i Oslo kommune får 2,62 prosent, eller minimum 12.000 kroner, i lønnstillegg fra 28. mai

Lønnsoppgjøret 2016 - regjeringen

 1. Trondheim kommune er en stor organisasjon med et mangfold av enheter og tjenester. De fleste enhetene har 1 merkantil ansatt, mens andre enheter har flere merkantilt ansatte, avhengig av type enhet. Det er også stor variasjon i oppgaver merkantile ansatte ivaretar, noen ansatte ivaretar merkantile tjenester fra a-å, mens andre ivaretar et avgrenset område
 2. Lønnsoppgjør Juristforbundet bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din. Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger
 3. Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør 14.08.2020 Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i..
 4. For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune Dette tariffområdet kalles også KS-området og regulerer arbeidsforholdet for deg som ansatt i en kommune eller fylkeskommune. På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker
 5. Nyhet, Lønnsoppgjør 01.10.2020 Busstreiken er over. Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen
 6. Årets lønnsoppgjør i tariffområdet Spekter begynner med A1-forhandlinger 5. april, oppgjørene i stat og kommune begynner med overlevering av krav tirsdag 12. april, og i Oslo kommune skjer dette 14. april. Dersom en ikke kommer til enighet i ett eller flere tariffoppgjør i offentlig sektor innen 30. april går oppgjøret til mekling

Sju streiker og strid om lokale forhandlinger og pensjon. Dette var noen av ingrediensene i årets lønnsoppgjør. Hovedoppgjøret for 2016 bød på flere overraskelser. Ikke minst gjaldt det «revolusjonen» i staten, som endte opp med en splittelse av hovedtariffavtalen. Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer her tariffåret 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet

Budsjett 2016 Økonomiplan; 2017 2018 2019; Inngående: 20 291: 20 455: 52 698: 55 268: 54 418: Driftsinntekter-2 667: Driftsutgifter: 22 958: 20 455: 52 698: 55 268: 54 418: Lønns- og prisvekst: 164: 973: Overhead lagt på feil ramme i 2015 til plan- og utviklingsavdelingen-75: Økning overhead: Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7. 704 Lønnsoppgjør/pensjon -1712 2 500 -3902 706 Fellesinntekter/-utgifter -31937 -34 437 -34221 446 707 Lærlinger 225 225 Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har i 2016 hatt kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) kommunen regnskapsføre et premieavvik (differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad). For 2016 gir premieavviket et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 210 000. Siljan kommune har i tillegg fått tilbakeført premiefond fra KLP på 2,1 millioner kroner. Dette skyldes godt avkastningsresultat for klp Historisk lønnsoppgjør i KS: - Vi klarte det! GODT JOBBET: Dette resultatet har vi som organisasjon jobbet frem sammen - tillitsvalgte, fylkeskontorer, medlemmer og vi på hovedkontoret har jobbet sammen for å få dette til, sier Eli Gunhild By Arendal kommune i 2016 3 1. INNLEDNING Regnskap for 2014 ble gjort opp med 55,9 mill kroner i minus. Knyttet til behandlingen av tertialrapportene for 1. og 2. tertial 2015 ble det derfor lagt en plan for hvordan kommunen gjennom regnskapene for 2015 og 2016 skulle kunne dekke inn underskuddet og dermed unngå å komme i den gruppen kommuner so

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen Om Holmestrand kommune . Holmestrand er porten til Vestfold, med snart 25 000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, den urbane landsBY og Holmestrand, byen under fjellet. Kulturminnet Eidsfoss ligger også i Holmestrand kommune Årets lønnsoppgjør har vært sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelsesorden 2,5 - 2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønnsnedgang. Økonomien i de oppgjørene Farmaceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt frontfagets ramme

Årets lønnsoppgjør - Akademikern

LO Kommune fornøyd med årets kommuneoppgjø

Randaberg kommune, Randabergveien 370. Postboks 40, 4096 Randaberg 51 41 41 00. post@randaberg.kommune.no. Ledige stillinger i Randaberg kommune Informasjon om korona og kommunens tiltak Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024 Velkommen til Randaberg. Norges Bank spår stadig bedre lønnsoppgjør. En uregjerlig og usikker prisvekst skaper trøbbel i lønnsoppgjøret. Både i 2016 og i fjor ble prisveksten mye høyere enn alle ventet tidlig i året. Resultatet ble at veksten i reallønnen ble kraftig negativ i 2016 og nær null i fjor

Kommuneoppgjøret: Dette kan du som helsefagarbeider få i

Lønnsoppgjør - Spekte

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Det er også positive signaler i forhold til Lønnsoppgjør og pensjon. E-verket har også varslet om et utbytte på 20 mill. kr, 10,5 mill. kr over budsjett. Utfra nivået i juli kan kommunen gå med et overskudd i 2016, men det er fortsatt tidlig å konkludere. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune (30.04.2016) Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt. - Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/16 Formannskapet 25.08.2016 47/16 Kommunestyret 27.09.2016 _____ Rådmannens forslag til innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for årets lønnsoppgjør slik: Virksomhet Budsjettrammer Lønnsoppgjør Nye budsjettrammer 2016 2016 2016 lrs. bergen.kommune.no Telefon: 55569090 - fra kl. 08:30 til kl. 14:00 Telefonnummer for henvendelser om betaling og inkasso: 530 30 800 Mer kontaktinfo. Om oss. Lønns- og regnskapssenteret (LRS) leverer interne.

Årets lønnsoppgjør

22 timer på overtid i meklingen ble resultatet klart fredag 22. august. Årets lønnsoppgjør tar utgangspunkt i en ramme på 1,7 %. På grunn av den spesielle situasjonen i 2020 har Akademikerne Kommune utarbeidet et felles informasjonsskriv til alle tillitsvalgte og forhandlere for Akademikerforeningene Her finner du oppdatert informasjon fra Bodø kommune og nasjonale myndigheter om korona og tiltakene for å stoppe spredning av koronaviruset (Covid-19). SISTE: (11.11) To nye smittetilfeller i Bodø. Under onsdagens koronainfo-sending svarte kommuneoverlegene på spørsmål som publikum har sendt inn til kommunen. Se sendingen i opptak Årets lønnsoppgjør for pensjonister. Hvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» - ofte forkortet til «G» Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2016 Tid: 16:45 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74

Nittedal kommune Postboks 63 1483 Hagan . Vakttelefoner. Legevakten 67 07 15 00 / 116 117. Politiet 02800. Brannvesen Øst110 / 64913100. Pressetelefon: 67 05 90 07. Personvernerklæring. Informasjonskapsler. Kommunenr. 3031. Organisasjonsnr. 971 643 870. ELMA-nr Nittedal kommune - 9908:971643870 d. Rammen til Kultur økes med kr 350.000 til tilskudd til frivilligsentralen. Dekkes ved redusert avsetning til lønnsoppgjør. e. Med bakgrunn i korrigert avregning for Innherred samkommune for 2016, justeres Fellesområdets budsjett for 2017 med 1,1 mill. kroner i økte inntekter, og at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond. f Mandag klokken 13 satte partene seg på ny ned ved forhandlingsbordet i årets hovedoppgjør, men etter bare to timer ble det meldt om brudd i forhandlingene. Håpet er likevel stort om at man skal klare å komme i mål på en tilfredsstillende måte for alle parter i årets spesielle lønnsoppgjør Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Kommunen har i løpet av 2016 opprettet AKAN-utvalg og valgt AKAN-kontakter på hver enhet. Det er også gjennomført kurs knyttet til roller og oppgaver. Likelønn er gjenstand for drøfting i forkant av hvert lokale lønnsoppgjør i henhold til hovedtariffavtalen. Medbestemmelse og involvering

1. TERTIALRAPPORT 2016 - SARPSBORG KOMMUNE 7 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall medarbeidere med stilling under 40 % Antall medarbeidere med stilling under 40 % øker i kommunen og det er særlig i kommuneområde velferd at økningen skjer. Det samlede antallet er økt fra 506 ved årsskiftet til 560 ved 1. tertial 2016 Lønnsoppgjør i havn 360.000 ansatte i kommuner og KS-bedrifter vant fram. Sjekk økningen

Utdanningsforbundet - Lønnsoppgjøret - Alt du trenger å

6. Utviklingstrekk og utfordringer for Vegårshei kommune Utviklingstrekk og utfordringer for Vegårshei kommune er nedfelt i de viktigste strategiske rammer: - kommuneplan 2014 - 2025 - økonomiplan 2016 - 2019 og budsjett (handlingsplan) 2016 - overordnet styringskort 2016 Over tid har utgifts- og aktivitetsveksten vært høyere enn inntektsveksten. Aktivitetsveksten har særlig vært høy innenfor skole, barnehager og levekårstjenestene. Tjeneste Beste lønnsoppgjør på mange år, men ikke for alle - Null til pensjonistene Ifølge LO det beste lønnsoppgjøret på lenge, men veksten for pensjonistene er null og niks

Video: Ks - K

Lønnsoppgjøret 2020 - FO - Din fagforenin

Topplederne i kommunen fikk nær 200.000 i lønnstillegg - se oversikten her. Årets lønnsoppgjør i boks. Glad for at Stortinget vil øke rammen. Så høy var snittlønna i 2016. Et byks mot likelønn. Sjekk snittlønna i ditt yrke. Lønnsduell anno 2016:. Tviler på kommunen ikke har gitt deg pengene du skal ha tidligere, Ts. I fjor var det knapt noe lønnshopp i det hele tatt og i 2012 skjedde det sentrale lønnshoppet med virkning fra 6. juni pga. streiken, og tillegg gitt i lokale forhandlinger skjedde med virkning fra 1. august

Lønnsoppgjør i kommunene: Prioriterer sentrale tilleg

Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord LØNNSOPPGJØR SAKSPROTOKOLL - DEBATTHEFTET 2020 - INNSPILL TIL ÅRETS Arbeidsgiverpolitisk utvalg behandlet saken den 22.01.2020, saksnr. 2/20 Behandling: Endresen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Siste avsnitt i svar til spørsmål 3 utgår. denLevinsen (SV) fremmet følgende tillegg til svar på spørsmål 3 På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende. Totalt 353 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 10. november. Det er 6 nye det siste døgnet. Uke 43+44 var det totalt 66 positive, det blir 156 per 100 000 per 14 dager (da frem til midnatt søndag). Ut i fra Folkehelseinstituttets.

Kommuneoppgjøret: Dette kan du som helsefagarbeider få iHandlings- og økonomiplan 2014-2017 by Stavanger kommuneAkademikerne er i streik i Oslo – markering kl 10

Lønnsstatistikk NH

Lønnsoppgjør kommune 2019 NIT

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk - Norsk

E-post: postmottak@tromso.kommune.no Tenk over dette før du sender e-post: Alle saksdokumenter til og fra kommunen er offentlig, dersom de ikke inneholder opplysningene som er underlagt taushetsplikt. All sakspost kommer på postlista. Den er offentlig o Anmeldelse Lønnsoppgjør 2017 Oslo Kommune bildesamling, lik Tomrefjord Il sammen med Efecto Cocuyo Twitter. Release Date. 20200927. Høy kvalitet Lønnsoppgjør 2017 Oslo Kommune bildesamling. O-oppgjret. 28. 2017. April rets for lnnsoppgj. bilde. Oversendelse av klage med vedlegg rektorkontrakter Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen sier sykepleierne ikke godtar resultat fra årets lønnsoppgjør. Nå går resultatet til mekling, noe som øker streikefaren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB FOTO: NT Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 (.PDF, 940 kB) Temaplan strategi for overvann og vassdrag 2017-2026 (.PDF, 6 MB) Planstrategi for Lørenskog kommune 2016 - 2019: Kommunedelplaner: Eierskapsmelding for Lørenskog kommune (.PDF, 2 MB) Kommunikasjonsstrategi 2020 - (.PDF, 9 MB) Veileder for bruk av sosiale medier i Lørenskog kommune (.PDF.

 • Autobahn dikt analyse.
 • Koffein pulver rauchen.
 • 103 kw to hp.
 • Økologisk kyllingefilet.
 • Paganisme norge.
 • 3 hørsholm midtpunkt.
 • Jafs jessheim meny.
 • Påskeegg gave.
 • Dag fagermyr biip.
 • Lett og raskt å bake.
 • Staatliches bauamt amberg sulzbach öffnungszeiten.
 • Darius king of persia.
 • 50 cal round.
 • Oktoberfest øl.
 • Nordlandsbunad hårbånd.
 • Psykisk hjelp for voksne.
 • Whisky verkostung dornbirn.
 • Markedsføring og ledelse 1 bok.
 • Auswitch museum.
 • World largest container.
 • Sjakk analysebrett.
 • Wassertemperatur elbe.
 • Pungdyr i australia.
 • Er maismel og maizena det samme.
 • Himmelsbambus blush pink.
 • Tine opp ost.
 • Us top 40.
 • Jerry stiller height.
 • Hvor er symfysen.
 • Lucky bike leipzig.
 • Rotmos hellstrøm.
 • Skanne bilder.
 • Slugterra game 2.
 • Markus fra jenter ekte navn.
 • Auricle heart.
 • Gol for barn.
 • Irma danmark.
 • Espero foldevegg.
 • Vm playoff 2017.
 • Luft i magen tips.
 • Residenznacht würzburg 2017.