Home

Kommuneplanens arealdel bergen

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 19. juni 2019 vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018. Se egen temaside for KPA2018 , der finner du også sentrale dokumenter, veiledere, kart og bestemmelser Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018» Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. Den skal også angi hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. 19. juni 2019 vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018. Planprogramme

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Hopp til innhold. Bergen kommune. Min side Logg ut. Søk: Søk. Meny. Hva skjer; Kommuneplanens arealdel 2018; Plankart og temakart; Kommuneplanens arealdel 2018 Meny Om kommuneplanens arealdel (KPA) Plankart og temakart Som følge av at planen måtte på ny høring og det fortsatt forelå uavklarte innsigelser, vedtok Bergen bystyre i møte den 20. desember 2011 å unnta kommuneplanens arealdel 2010- 2021 for rettsvirkning inntil det foreligger vedtak i Miljøverndepartementet

Handel i Kommuneplanens arealdel - Bergen kommune 2017/05979-1 Fylkesmannen I Hordaland J BYBYGG BYAU MEIV 10566682.pdf 10566645.pdf 10566646.pdf 10566647.pdf 10566648.pdf 10566683.pdf 201418880 423 MI 20101 Bergen bystyre vedtok kommuneplanens arealdel (2006-2017) den 25. juni 2007. Etter mekling gjenstod 10 innsigelser til planen. Det er avholdt meklingsmøter 21. juni 2007 og 24. september 2008 uten at innsigelsene er blitt løst. Det foreligger 10 innsigelser til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune Bergen kommunen skal de neste årene ha det aller meste av boligbyggingen i fortettingsområdene. Fantoftvegen 38 er utbygd til næringsvirksomhet i dag, og ligger til rette for transformasjon og endring til bolig. Utsnitt av Kommuneplanens arealdel 2010 til venstre

Kommuneplanens arealdel (pdf) Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger som kan oppstå, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den bør derfor brukes sammen med lovteksten og uttalelser som er gitt i rundskriv, Planjuss , planjuridiske fortolkninger samt uttalelser i spørsmål og svar fra departementet 1.2. Kommuneplanens arealdel 1.2.1 Innledning - hovedspørsmål Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig areal-bruk. Kommuneplanens overordnede retningslin-jer for den fysiske, økonomiske, sosiale, estetisk Kommuneplanens arealdel 2010-2021 - Meldt oppstart 3.mai 2009 - Planprogram vedtatt 7.desember 2009 - Planforslag høring 24.10 - 05.12.10 - Behandlet i Bergen bystyre 17.10.1

Byrådet foreslår en nei-plan for Bergen | Bergen Høyre

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

 1. Nytt forslag til kommuneplanens arealdel i Bergen kommune er klart. 2. mai 2017. Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har nå levert sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA). Tilbake til nyhetsarkiv; Plandokumentene er nå lagt ut på kommunens nettsider
 2. Bryggen i Bergen, 18.12-2017 Om plandokumenter for Bergen kommune: rullering kommuneplanens arealdel - kommentarer fra Stiftelsen Bryggen Stiftelsen Bryggen (SB) viser til de fremlagte utredninger og temakart i forbindelse med høring kommuneplanens arealdel. Stiftelsen Bryggen mener det ligger flere gode intensjoner i plandokumentene
 3. Kommuneplanens arealdel har et 12-års perspektiv i perioden 2019-2031. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av vedtatt planprogram for revisjonen av kommuneplanen. (PDF, 502 kB) Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til
 4. Kommuneplanens arealdel (KPA) legger føringer for den fysiske utviklingen av Bergen. Nå er planen på høring. Vi har laget kortversjonen til deg. Håper den er nyttig :-
 5. Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Plan-ID 65270000. Byrådet vedtok i møte 5.10.17, sak 1275.1/17 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2016 ut til offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel viser kommunens arealpolitikk. Her vedtar bystyret hva som er tillatt arealbruk og hvilke restriksjoner som gjelder med arealformål, hensynssoner o
 6. Kommuneplanens arealdel skal følge opp ønsket fremtidig utvikling beskrevet i samfunnsdelen og sørge for en mer rasjonell saksbehandling. 1.2 Planprogram for kommuneplanens arealdel Planprogrammet utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1
 7. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret. Ikke fullført: Februar 2021. Forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet. Ikke fullført: Vinter 2021. Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt

Bergen kommune - Om kommuneplanens arealdel (KPA

Planprogram for kommuneplanens arealdel ligger på høring fra 9. november 2020 til 9. februar 2021. Se høringsdokumentet og kom med innspill; Planstrategi 2020-2023 Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020-2023. Kommuneplanens samfunnsdel Gjeldende. Vedtatte reguleringsplaner1 gjelder foran kommuneplanens arealdel, med følgende unntak: a) For arealer avsatt til arealformål landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder, jf. pbl. § 11-7, nr 5, bokstav a) i kommuneplanens arealdel gjelder kommuneplanens arealdel foran tidligere vedtatte reguleringsplaner

Bergen kommune - Plankart og temakar

Video: Bergen kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel

Bergen kommune - KPA 2018 er planen som former byenUtkast til ny arealplan i Bergen kommune - Estate Vest

Kommuneplanens arealdel er basert på samfunnsdelen 2014-26 med sine visjoner for Stange kommune, konkrete vekstmål og satsningsområder, og ikke minst langsiktig arealstrategi. Den gir tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer i kommunen Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen. - Arbeidet starter nå. Vi har laget et forslag til planprogram som sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres kommuneplanens arealdel bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en by som vokser på en bærekraftig måte. Å leve i Fredrikstad Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring God helse og livskvalitet er viktig for alle

Åpning av Bybanen til Flesland - Bergen lufthavn, Flesland

Kommuneplanens arealdel er vedtatt. Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, sak PS 64/20. Enkelte områder er unntatt rettsvirkning og vil tas videre til mekling med innsigelsesmyndighetene. Det er også vedtatt endringer i bestemmelsene. Se protokollen fra bystyrets vedtak for mer informasjon Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen Kommuneplanens arealdel for Bergen 2018 - 2030 (KPA) erogein omfattande plan som tek på alvor dei store knytt til klima oginnbyggaranemiljø, men også folkehelse og endringar i befolkningsstruktur. Planen følgjer opp måla i kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030» og er i tråd med hovudmål i regional planstrategi og regionale planar Kommuneplanens arealdel i Bergen kommune har i plankartet hensynssone for støy, herunder flystøy. Det er også beskrevet i planomtalen pkt. 2.9, side 12. Der framgår det at støysonene er utarbeidet i samsvar med støyretningslinjene for planlegging, rundskriv T -1442

Kan vi stole på kommuneplanens arealdel? Mens vi venter på at forslaget til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) skal vedtas, har Bergen kommune bestemt at gjeldende arealdel (KPA 2010) i visse tilfeller likevel ikke skal gjelde. Nå styres byens arealpolitikk etter et prinsippvedtak som ikke har vært på offentlig høring Bergen kommune har lagt utkast til kommuneplanens arealdel ut til høring med frist for merknader den 1. desember 2015. Tilbake til nyhetsarkiv Etter at det er gjennomført en planprogramfase og en planfase er en nå kommet til høringsfasen Kommuneplanens arealdel består av juridisk bindende plankart som viser arealformålene og planbestemmelser som gir krav og føringer for bruken av dem. På et mer detaljert nivå kan kommunen lage områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner for å følge opp kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel. I forbindelse med at Ørland og Bjugn ble en kommune fra 01.01.2020 er kommuneplanenes arealdeler nå blitt til kommunedelplaner. Dersom du ønsker å se disse planene kan du følge denne lenken SE GJELDENDE AREALPLANER ØRLAND KOMMUN Brønnøy kommune er fortsatt i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Et forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 var på høring sommeren 2018. Dette resulterte i en rekke innsigelser[1]. Kommunen har forsøkt å imøtekomme innsigelsene, og et revidert planforslag (2019-2030) har væ;rt på ny høring sommeren 2019

Innspill til kommuneplanens arealdel - Bergen

 1. Kommuneplanens arealdel 2012-2023; Mappe Kommuneplanens arealdel 2012-2023 Søk etter dokument. Finn etter tittel eller beskrivelse Kategori. Startdato. calendar. Sluttdato. calendar. Søk Tilbakestill. Bilde Temakart grunnstruktur kpa 2012 2023. Publisert 07. mars 2019.
 2. Kommuneplanens arealdel sier hvordan vi skal bruke arealene i Lunner. Den inneholder bestemmelser for hvilke nye tiltak vi kan sette i gang med og hvilke hensyn vi skal ta når vi skal disponere arealene. Kommuneplanens arealdel består av et plankart og flere temakart med hensynssoner. Alle disse kartene er juridisk bindende
 3. Kommuneplanens arealdel . Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene
 4. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt 25. april 2018, og ny arealdel ble vedtatt 30. mai 2018. Du finner Kommuneplanens samfunnsdel i PDF-format her. Her er samme Kommuneplan, men 2.sidig. Arealdelen finner du via menyen på høyre side. Alle kommuner skal i følge plan- og bygningsloven ha en.
 5. notatet «Kommuneplanens arealdel», fra 2013, det vil si kommuner som hadde kommuneplaner tilgjengelige i Norge Digitalt høsten 2013. Bare kommuner med planer utført etter plan- og bygningsloven av 2008 er tatt med. I tillegg er kommuneplanen for Bergen kommune levert direkte fra Kartverket
 6. dre mulighet for underdeling av visse arealformål. 1.1 Planområdet og plandokumenter.
 7. g av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven
Bergen kommune - Prosjektet Gangveger til BybanenMonica Mæland og Filip Rygg

I Bergen er byfjellene betegnelsen, på Sørlandet brukes heia (håndbok 24- 2003, områdene skal innarbeides i kommuneplanens arealdel 2010-2021. Denne rapporten vil ta for seg administrasjonens arbeid med utarbeidelse av markagrense, dette gjelder bakgrunn, organisering Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for områder og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Nye reguleringsplaner utarbeides i samsvar med de føringer som kommuneplanens artealdel med bestemmelser og retningslinjer gir Kommuneplanens arealdel for Hamar ble vedtatt av kommunestyret i møter 30. mai 2018, sak 42/18 (ordinær behandling), og 20. juni 2018, sak 76/18 (behandling av områder med innsigelse etter mekling). Dokumenter fra møtet 30. mai 2018: Saksframlegg, protokoll og alle saksdokumenter fra behandlinge Status arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Harstad 5. mai 2017 Offentlig ettersyn; Kommuneplanens arealdel for Harstad kommune 19. desember 2016 Kommuneplanens arealdel 29. april 201 Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal - sluttbehandling (PDF, 197 kB) Kommuneplanens arealdel Planbestemmelser (PDF, 303 kB) Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse (PDF, 228 kB) Kommuneplanens arealdel Plankart (PDF, 2 MB) Sist endret 14.06.2019 14.45. Kontaktinfo. Ekspedisjon Plan, næring og utbyggin Kommuneplanens arealdel 2015-2026 5 Forord Kommuneplanens samfunnsdel er førende for kommunens arealdel og fremtidige arealdisponeringer. I samfunnsdelen lanserer Nedre Eiker kommune følgende visjon: Nedre Eiker - nærhet til alt og muligheter for alle Kommuneplanens arealdel viser ønsket arealbruk de neste 12 årene, setter rammer og gi Kommuneplanens Arealdel. Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034. Ny arealdel er under arbeid. Her finner du informasjon om arbeidet og prosessen. Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030. Gjeldende arealdel for Bodø kommune. Her finner du informasjon om planen med bestemmelser, plankart osv

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Planbeskrivelse 14.06.2018 Sammendrag Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser og føringer for bruk og vern av arealene i kommunen. Planforslaget legges fram med hjemmel i plan- og bygningsloven. Planforslaget består av følgende dokumenter som bystyret skal vedta: Plankart og temakar kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.12.09. I dette dokumentet gis innledningsvis en redegjørelse for bakgrunn og hensikten med planarbeidet, samt forhold til overordnede planer og styringsverktøy. Det gis videre en beskrivelse av forslaget og en utredning av hvilke konsekvenser planen har for miljø og samfunn. En egen risiko- o Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas.Arealdelen skal være med og sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.Arealdelen består av et. Kommuneplanens arealdel 2018-2025 viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i Porsgrunn kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl) av 27.06.2008 § 11-5. Plankartet og planbestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens arealdel med nærmere utdyping i planbeskrivelsen Kommuneplanens arealdel 3 Gol kommune Avkjørsler på riks- og fylkesveier Før godkjenning av planer og fortetting av områder der trafikken kommer ut på fylkesveg og/eller riksveg skal det være vurdert om det er behov for nødvendige tiltak på riks- eller fylkesvegene. Avkjørsler skal være godkjent av vegstyremaktene

Bergen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsdokument med tanke på arealforvaltning i kommunen. Kommunens planstrategi fastsetter hvor ofte denne skal revideres for å være tilpasset ønskede og observerte utviklingstrekk i kommunen. Planforslaget består i hovedsa Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024. Innhold. Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser. Departementet godkjente i sitt brev 20.12.2013 boligområdene 35 og 38 på Rotvoll, 12 Foldal gård, 39 Kastbrekka, 46 Charlottenlund østre, 18 og 55 på Reppe Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser, konsekvensutredninger og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet viser også hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det er også utarbeidet temakart for naturrisiko Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs. Kommuneplanens arealdel bygger på Framtidsbilder 2027 i planbeskrivelsen (Hefte 1). Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for kommuneplanperioden. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 11-6 til og med 11-11

Kommuneplanens arealdel skal bygge på mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 9. mai 2018 med vedtak om at dens mål og strategier, herunder utbyggingsstrategi, skal ligge til grunn for revidering av kommuneplanens foran kommuneplanens arealdel med bestemmelser, med de unntak som framgår av annet ledd og enkeltbestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser skal fullt ut gjelde foran disse reguleringsplanene: 1. Bebyggelsesplan for Egge - Lyngås, felt B1 (vedtaksår: 1984, PlanID: 504-903-01-02) 2 Kommuneplanens arealdel ble sist revidert januar 2017, mens kommunedelplanen for kystsonen ikke er blitt revidert etter at den ble vedtatt i 2012. Målsettingen i planstrategien om å revidere kommunedelplanen for kystsonen i 2019 ble ikke oppnådd som følge av ressurssituasjonen i kommunen, men revisjon har lenge vært politisk etterspurt Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune. Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvordan byutviklingen i Oslo skal foregå

Kommuneplanens arealdel - regjeringen

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 7.9.15, med nytt vedtak med avklaring av innsigelser i kommunstyrets møte 20.6.16. Det ble fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i kommunestyrets møte 19.06.17, og ytterligere endringer av bestemmelser i kommunestyrets møte 03.12.18 Kommuneplanens arealdel 2010-2021 Utfyllende bestemmelser og retningslinjer 5 men være tilpasset sine omgivelser. Bygningers karakter og uttrykk skal ikke avvike vesentlig fra eksisterende bygg og bygningsmiljø (jfr. pbl § 20-4, 2. ledd bokstav b). Flere naust innenfor samme område skal plasseres samlet i klynge. Naust skal være

Nytt forslag til kommuneplanens arealdel i Bergen kommune

kommuneplanens arealdel er holdt på et overordnet nivå og tar for seg virkningen av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer. Ved tidligere rullering av kommuneplanens arealdel har konsekvensutredningene sett på hvert enkelt av de nye områdene i planforslaget. Dette har vært en grundig og detaljert konsekvensvurdering Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealplanlegging i Horten kommune, hvor det skal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.. I møte den 9. april 2019, sak nr 042/19, vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel for perioden 2019 - 2031 2. gangs høring - Kommuneplanens arealdel for Moss Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs behandling. Kommunestyret har vedtatt endringer i plandokumentene, og det er vedtatt å legge planen ut til ny høring og offentlig ettersyn Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2017‐2029 3 1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel § 1.1 Plankrav (regulering) 1. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tiltak. 2

Bergen kommune - Strategisk planprogram for Birkeland

Kommuneplanens arealdel - Gjøvik kommun

 1. Kommuneplanens arealdel 2. gangs behandling 2 Kommunestyret- 072/20: 1. Kommuneplanens arealdel legges ut på høring, slik det framgår av dokumentene, med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, og vedlegg. 2. Rådmannen gis anledning til å gjøre redaksjonelle endringer i dokumentene, før disse legges ut på ny høring. 3
 2. Kommuneplanens arealdel vil forhåpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 2022. Fram til det vil de tidligere kommunenes arealdeler gjelde for sine respektive områder (Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland/Ombo). Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune
 3. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det sal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap. Kommunedelplan Horten sentrum/Sentrumsplanen

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel (KPA) legger

 1. Kommuneplanens arealdel med plankart, tematiske hensynssonekart, bestemmelser og retningslinjer er i henhold til § 11-6 i Plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl) rettslig bindende for all arealbruk i Jevnaker kommune, med unntak av de områder der eldre reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, jfr. pbl § 11-8, 3.ledd bokstav f)
 2. Kommuneplanens arealdel 2018-2029. Forslag til arealdel. Kommuneplan . Arealdel. 2020 - 2030. Vedtatt 27.februar 2020, PS 16/2

Kommuneplan 2020 - 2032 Asker kommun

 1. Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan for arealbruken i hele kommunen. Planen består av et plankart med tilhørende utfyllende bestemmelser. I tillegg kan kommunen gi retningslinjer som ikke har den samme juridiske binding som bestemmelsene
 2. st mulig konfliktnivå
 3. Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen. Arealdel 2015-2027 (Larvik) Vedtatte dokumenter. Plankart (digitalt) Reviderte bestemmelser vedtatt 13.09.2017, med godkjenning av KMD
 4. Kommuneplanens arealdel er en oppfølging av samfunnsdelens mål og veivalg. Den gir rammer, betingelser og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeiding av reguleringsplaner
 5. Kommuneplanens arealdel sammen med Kommunedelplan for Straumen og Kommunedelplan for Røra dekker til sammen alt arealet innen kommunen. Disse er vedtatt av kommunestyret og skal revidere en gang i hver valgperiode
 6. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Arendal kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.SamfunnsdelKommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 30. mai 2020. Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2030ArealdelKommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 24.
 7. KOMMUNEPLANENS AREALDEL MALVIK KOMMUNE 2018-2030 DEL 2 - Planbestemmelser og retningslinjer Bestemmelser skrevet med rødt er det innsigelse til. Disse er ikke endelig avgjort. vedtatt 29. april 2019 i kommunestyret sak 23/19. Sist oppdatert 20.09.202

Kommuneplan - Politikk - Oslo kommun

Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune, vedtatt 25.11.2010 og 27.01.2011 Kommuneplan kart-Namsos (PDF, 10 MB) Kommuneplan bestemmelser-Namsos (PDF, 312 kB Kommuneplanens arealdel. Planen beskriver forvaltning av kommunens land - og vannareal. Den består av plankart, planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse (PDF) Kommuneplanens arealdel - plankart . Mer informasjon. Konsekvensutredning for Fremo Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 PlanID 0704 99008 Vedtatt 22.05.2019 Veiledning Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. De gir også føringer for viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene • Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-16

Kommuneplanens arealdel skal også vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Hensynssonene kan i mange tilfeller overlappe. Det er gitt bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene for å ivareta det hensynet sonen viser KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 16.06.15 Korrigert 19.02.19 BEHANDLINGER OG REVISJONER: Godkjent i UFS 13.03.14 Revidert 06.05.14 - nye bestemmelser om overvannshåndtering og rekkefølge Eike, Kolnes, Skr Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse 3 Det er avholdt offentlig informasjonsmøte og tilrettelagt for innspill til endringer og nye arealavsetninger i kommuneplanens arealdel. Det kom inn 34 innspill. Flere av innspillene har det vært direkte dialog med grunneiere og andre interessenter som har fremmet forslagene. Noen forslag er trukket Kommuneplanens arealdel. Arealdelen er en oversiktsplan for de nærmeste 12 årene. Kommuneplanens arealdel består av et kart som viser bruk og vern av arealer og et sett bestemmelser og retningslinjer som ligger til grunn for den detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter. Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 31.01.2018 i sak 23/18 Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.) Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet viser til denne loven hvis ikke annet er oppgitt. Interesser som blir ivaretatt i gjeldende lover og forskrifter vil ikke bli gjentatt i denne planens bestemmelser. 1 Generelle bestemmelse Kommuneplanens arealdel 2014-2026: Bestemmelser og retningslinjer Side 8/21. Sist endret 2.6.2014. Vedtatt 26.6.2014 teknisk forskrift skal maksimalt være 3,3 m for hovedbygning og 2,7 m for uthus og anneks. Tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 22 og 28°

 • Dalwhinnie 15 years.
 • Norsk sitat.
 • Berlin conference 1884 85.
 • Rugby øvelser.
 • Tv sverige sport.
 • Plastisk kirurgi bergen erfaringer.
 • Dank definisjon.
 • Menneskerettighetsbrudd norge.
 • Siju party palmenhaus erfurt.
 • Lustige videos zum totlachen deutsch 2015.
 • Optiker raufoss.
 • Evje golf slope.
 • Sum of series.
 • Avastin amd.
 • Overkryssing.
 • Miele wmv960.
 • Behinderung unterrichtsthema.
 • Sølvstempel 0,800.
 • Hva er hamas.
 • Navn på båttyper.
 • Hvordan organisere onenote.
 • Ligningsverdi fritidsbolig 2016.
 • Michelin stjerne norge.
 • Voordeligscheren.
 • Dictador franco real madrid.
 • Liverpool manchester city.
 • Bergen maraton 2015.
 • Åååå mm dd.
 • Rainbow ruby.
 • Trafikkdødsfall verden.
 • Grotli åpningstider.
 • Sorte øredobber.
 • Blunt papers deutschland.
 • Silky terrier røyting.
 • Jeff daniels height.
 • Kickboxen st veit glan.
 • Når stiller vi klokka til vintertid.
 • Marvel superhelden sammlung 30.
 • 4 zimmer wohnung mieten wesel.
 • Australsk shepherd mini.
 • Bilder motivation arbeit.