Home

Elev undersøkelsen udir

Brukerundersøkelser - Udir

 1. Gjennom brukerundersøkelsene får elever, lærlinger, voksne i grunnopplæringen, lærere, instruktører og foreldre i barnehagen og i skolen si sin mening om læring og trivsel. Konsekvenser av kommune- og regionreformen for visning av resultater av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser
 2. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen
 3. På denne siden kan du svare på: Elevundersøkelsen; Foreldreundersøkelsen for skole; Lærerundersøkelsen; Voksenopplæringsundersøkelse
 4. Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren Andel elever som opplever mobbing på skolen. Les mer om dette i Hjelp til tolkning. Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *

Foreldreundersøkelsen i skole - Udir

Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap. Mandag 3. oktober åpner vi årets elevundersøkelse - med endringer i spørsmålene om mobbing og krenkelser. Hvis du tenker at dette høres kjent ut, har du rett. For tre år siden gjorde vi endringer i de samme spørsmålene. For å forklare hvorfor vi endrer igjen, må vi først spole litt tilbake: Nedgang i mobbing etter [ Skolene, skoleeier og Staten får se det totale resultatet på undersøkelsen, men vi gir aldri ut svarene dine til andre hvis det er mulig å kjenne igjen svarene dine. Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen blir lagret og blir brukt på riktig måte. Lurer du på noe, se mer på udir.no

undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no . Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. For deg som elev er det frivillig å svare p Besvar undersøkelsen. Du besvarer elevundersøkelsen her. Informasjon om elevundersøkelsen til foresatte for elever under 18 år. Se informasjon fra UDIR. Informasjon om elevundersøkelsen på flere språk. Se informasjon fra UDIR på flere språk . arrow_upward. Besøksadresse Undersøkelsen er anonym. Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre. Formål. Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig, og elever kan hoppe over spørsmål de ikke vil svare på. Resultatene kan bare hentes ut på gruppenivå, ikke individnivå

Skolebidragsindikatorer: Undersøkelsen fra UDIR er for begrenset og vilkårlig Å sammenligne skoler med skolebidragsindikatorer er mer til skade enn gagn. Undersøkelsen er blind for den faglige realiteten så vel som ressurssituasjonen i skolen, og viser også mangel på forstående tenkning Elever som opplever trivsel og tilhørighet til skolen, er mer motiverte, yter større faglig innsats og er mer utholdende og engasjerte i læringsaktivitetene sammenlignet med elever som i mindre grad føler tilhørighet til skolen (Danielsen og Tjomsland 2013, Samdal og Torsheim 2012).De fleste elever og lærlinger trives, men det er likevel utfordringer knyttet til prestasjonspress. Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester Undersøkelsen viser at andelen elever som opplever å bli mobbet er uendret på nasjonalt nivå. Det kommer også fram at det i 2011 er 8,3 prosent av skolene hvor ingen elever oppgir å bli mobbet. Det er likevel bare 4 promille av skolene som er mobbefrie over en periode på tre år

ELF

Skoleporten - Elevundersøkelsen - Nasjonalt - Udir

You need to enable JavaScript to run this app I undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2019, kommer det frem at: 6 prosent av elevene er blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt av noen på skolen. Året før var andelen på 6,1 prosent. En endring i undersøkelsen i 2016 gjør at tallene ikke kan sammenlignes lenger tilbake i tid. 5.-klassinger sier de opplever mest mobbing Det blir da sendt ut en påloggingskode pr. elev. på SMS (SMS med lenke til undersøkelsen), og dersom du har flere elever med skolen vil du motta en sms pr.barn. Udir sender primært SMS til den som er registret som foresatt 1 i IST, og for foresatte som ikke hadde registrert mobilnummer ble mobilnummeret som ligger i moava-mobilskole benyttet E. Elev. Elever med grunnleggende norsk (eks NOR1159) skal ha fagstatus E. Elever som har fritak for vurdering med karakter jf forskrift til opplæringslova § 3-21 (minoritetsspråklige elever som nylig er kommet til Norge), § 3-22 (fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål) og § 3-23 (fritak for vurdering med karakter i kroppsøving) skal ha fagstatus E (alternativ A) Pisa-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at norske elever hadde blitt dårligere i matematikk og naturfag siden 2009. (Kilde: PISA) (©NTB

Video: Elev - Logg inn for gjennomføring av prøver - UDIR

Skoleporten - Meldingsarkiv - Udir

Skoleporten - Læringsmiljø - Elevundersøkelsen - Oslo fylk

En elev i en kommunal grunnskole kostet i gjennomsnitt 112 200 kroner per år i 2016 (KOSTRA 2017). Av dette gikk 91 100 kroner til undervisning, skolemateriell og lignende, mens 21 000 kroner gikk til lokaler og skyss (figur 4.5) Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å lage en god barnehage. Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen. Det tar omtrent 5 minutter å svare. Svarene dine knyttes ikke til ditt eller ditt barns navn. Har du flere barn i barnehagen Eleven skal gjennomføre undersøkelsen på nettbrett eller PC. Skolen skal legge til rette for at elevene kan gjennomføre selvstendig, uten hjelp fra voksne. Dersom eleven på grunn av særskilt hjelpebehov ikke kan gjennomføre det elektroniske spørreskjemaet selvstendig, skal eleven få tilbud om tilrettelegging for gjennomføring med hjelp SSB og Udir får tilsendt elevtimer i tillegg til årstimer på fag. Lånekassen får tilsendt elevtimer for de fag der det ikke er årstimer på faget. Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk

Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre Alle elever som går på skolen, skal registreres, selv om eleven er folkeregistrert i en annen kommune. Elever som er midlertidig ved en skole/enhet, skal kun føres på den skolen hvor eleven er tatt inn jf. Udir-1-2020 gir oversikt over fag- og timefordelingen Elever som har et delt undervisningstilbud mellom flere skoler, fylles ut der de er registrert/innskrevet. Det er for eksempel ikke anledning til å plassere den samme eleven i ramme A ved en skole og i ramme E ved en annen skole. Elever som plasseres i ramme E skal være registrert i ramme A ved samme skole Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Elevundersøkelsen gjennomføres før jul. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen Det viser tall fra den ferske Ungdata-undersøkelsen. - 40 prosent virker lite. Jeg har opplevd det selv, og jeg har sett andre jenter som har opplevd det, sier Kornilova

Elevundersøkelsen 2017: Mobbing og arbeidsro - Udir

Besøk av helseministeren. Kvadraturen videregående skole har hatt besøk av helseminister Bent Høie. Kim Marius Ask Han var veldig imponert over utdanningstilbudet skolen har i samarbeid med NAV, kalt Menn i helse. Som viser seg å være en suksess Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres påUtdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst Alle elever ved Rødsberg ungdomsskole skal i tiden som kommer gjennomføre elevundersøkelsen, noe som gir dere mulighet til å si deres mening om læring og trivsel ved skolen vår. Her kan dere både lese mer om og finne link til siden der dere skal logge inn for å besvare undersøkelsen For elever Bibliotek; Eksamen; Digitalt skolebevis - Pocket ID; Elevdemokrati; Elev-PC; Informasjon om Ungdata-undersøkelsen; Korona; Oppdatert informasjon om koronasituasjonen; Regler og rutiner udir.no; vilbli.no; Til Toppen. Generell kontaktinformasjon. 74 17 55 55 Send epost Gymnasgata 2,.

Undersøkelsen går til elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående. Den gjennomføres på skolen, og vi håper at du har lyst til å være med, for dette er en god mulighet for deg og alle andre unge i Oslo til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å ung i dag Utdanningsdirektoratet Tavla Logg in

Endelig er Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for lærere og ansatte i PP-tjenesten ferdig. Nå kan alle som ønsker kompetanse om denne gruppen elever registrere seg, og lære om hvem disse elevene er, og hva de trenger i skolen. Medlemmene i ekspertgruppa som har utarbeidet kompetansepakken er Jørgen Smedsrud, Mirjam Harkestad Olsen, Mina Nosrati og Kari Kolberg (meg) Forskning viser at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk sammenheng. Læring på tidligere klassetrinn, lærerens relasjonelle forhold til elevene og det som faktisk skjer i undervisningen, har betydning for elevenes utbytte av lekser. Mye av debatten om lekser preges av ulike syn på innholdet i leksene, og på den plassen de har [ Daglig leders ansvar for faglig, pedagogisk og administrativ ledelse av skolen; Elevene sitt skolemiljø: forebyggende arbeid; Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø - skolens arbeid med å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene under koronavirusutbrudde 9 Elever i et innføringstilbud er i så måte en utsatt gruppe som gjerne trenger ekstra oppfølging. I Sverige finner for eksempel Skolinspektionen at personalet ved skolen ofte viser god omsorg og omtanke for elevene i innføringstilbudet, men at de har lave forventninger til elevenes læring og progresjon

elev.udir.no Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden Fagene skal få mer relevant innhold tydeligere prioriteringer og sammenhengen mello Velkommen til PGS-forberedelse. Passord:

Forside - udir.n

 1. oritetsspråklige elever i den videregående skolen i dag. De har med seg ulike morsmål, ulik kulturell bakgrunn og ulike historier inn i vårt møte med dem i klasserommet
 2. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler
 3. God relasjon mellom lærer og elev styrker psykisk helse(02.07.16) Å ha et godt forhold til læreren beskytter eleven mot tidlig frafall og psykisk uhelse skriver psykologisk.no. Se flere artikler som er relevante for Skoleprogrammet VIP. Andre språk. Sist oppdatert 15.10.2020.

Rundskriv Udir-3-2010 Meld.St. 18 (2010-2011) påpeker at det er viktig at skolene er fleksible og varierte i undervisning og organisering, og at de bruker nærmiljøet aktivt i opplæringen. Man kan velge å benytte alternative opplæringsarenaer, men det forutsetter en faglig begrunnelse og at tiltaket skal gagne den enkelte elev Programfaget yrkesliv i helsearbeiderfag: Eleven skal ha én standpunktkarakter. Eksamen for elever. Programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i helsearbeiderfag: Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Velkommen til hjelp i GSI-systemet Her finner du nyttig informasjon, hjelp til å bruke systemet og veiledninger til skjemaene. Velg i menyen til venstre Betydelig framgang for norske elever TIMSS . 15-åringer blir i undersøkelsen testet i evnen til aktivt å kunne bruke kunnskaper og ferdigheter knyttet til lesing Les mer på udir.n Informasjon om foreldre- og elev undersøkelsen 2014. Klikk deg inn her for å lese om foreldre- og elevundersøkelsen 2014. Sist endret 04.11.2014. Skriv ut. Gi tilbakemelding. Nullmobbing.no 14.06.2016. På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter

Du kan snakke med en voksen du stoler på. Husk at du også kan be om hjelp dersom du er bekymret for andre. Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116111; Hjelpetelefonen, Mental Helse, telefon 116123 Kors På Halsen, Røde Kors sin kontakttelefon for unge, telefon 800 333 21, chat, eller mail Eleven går i andre klasse på en grunnskole og mottar spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1. Dataene for denne undersøkelsen er bygd på disse informantenes meninger, selvforståelse, intensjoner og holdninger (Befring, 2007). Bearbeidingen og analysen av disse dataene er gjort manuelt Vg2 datateknologi og elektronikk handler om å gi eleven kompetanse til å utføre arbeid på datateknologiske og elektroniske apparater og systemer. Programfagene handler om å bidra til å utvikle kompetanse som imøtekommer arbeidslivets behov Vg2 ambulansefag handler om yrkesutøvelse innenfor akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Programfagene skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen. Mer informasjon: Om resultatene fra Elevundersøkelsen

I rapporten «Teknologi og programmering for alle» anbefaler en ekspertgruppe å opprette et nytt obligatorisk teknologifag i grunnskolen. Vi har invitert ekspertgruppen til å forklare hvorfor her på bloggen. Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har bestilt rapporten. Nå er den en del av kunnskapsgrunnlaget om hvilken kompetanse fremtidens elever skal ha innenfor teknologi og. Vg2 automatisering handler om å utvikle kompetanse innen energi-, styre- og reguleringssystemer. Faget forbereder elevene på arbeid innenfor landbasert og maritim industri, bygg, verdisikring, maskinbygging og tavleproduksjon PISA-undersøkelsen 2018, som ble lagt frem i dag, viser at norske elever over tid har stabile resultater, men at elevene gjør det dårligere i lesing og naturfag sammenlignet med 2015 Informasjon til elever som skal delta i korona-undersøkelsen. Du er invitert til å være med i en undersøkelse om hvordan ungdom i Oslo har det under korona-epidemien. Spørreundersøkelsen er helt anonym, ingen vil vite hva du har svart. Det vil ta ca. 20 minutter å svare på spørsmålene

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2019_1 - Udir See log. IEA ønsker å gjennomføre undersøkelsen hvert 5. år. PIRLS 2006 omfatter 42 land, og Norge deltar med elever på 4. trinn (10-åringer) og et mindre utvalg elever på 5. trinn (11-åringer). Det er Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som administrerer PIRLS-undersøkelsen i Norge

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19. For elever i ungdomsskole : Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar Elever som deltar/kommer til å delta på kortere kurs Disse kommer i tillegg til elever registrert i linje 1. 4 , og skal derfor ikke telles med i linje 5. 10 Eleve Udir er et magasin fra Hva gjør Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet skal bidra til at alle elever får et godt Kompetansen sank helt fram til PISA 2009-undersøkelsen. 15. Det er UDIR som står bak undersøkelsen som handler om læring og trivsel på skolen. Foreldreundersøkelsen åpner også veldig snart. Det er UDIR som avholder denne undersøkelsen også. Her vil dere få anledning til å uttale dere om hvordan det er å ha elev ved Strømmen oppvekstsenter PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Undersøkelsen måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Formålet med undersøkelsen er å belyse hvorvidt elevene tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for morgendagens samfunn

Elevundersøkelsen

I undersøkelsen har forskerne funnet at flertallet av norske 8.-klassinger verken gjør reelle vurderinger av teksters troverdighet, eller begrunner sine synspunkter. Sammenlignet med de nordiske landene har norske elever mindre kjennskap til slike strategier enn danske, finske og svenske elever, mens islandske elever kjenner minst til egnede strategier Høsten 2020 gjennomføres Trivselsundersøkelsen for elever på 1.-4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. For elever: Delta i Trivselsundersøkelsen. For lærere/skoleadmin: Administrere undersøkelsen og se resultate Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no) arbeidet med faget skal alle elever bli trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for å lære, kommunisere og knytte bånd til andre. Kunnskap om og en utforskende tilnærming til språk, kommunikasjonsmønstre, levemåter, tenkesett, og samfunnsforhold åpner for nye perspektiver på verden og oss selv Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleier og den statlige utdanningsadministrasjonen. Resultatene kan ikke knyttes direkte til den enkelte elev, kun på gruppenivå. For videre informasjon, se eget skriv om undersøkelsen som ligger under mappen dokumenter

Nasjonal prøve i regning 8. trinn 2018 versjon 1 - UDIR See log. Eksamensdato for sentralgitte fag finner du på Udir. Eksamensdato for lokalgitte skriftlige eksamener finner du på vigoiks. Muntlige, muntligpraktisk og praktiske eksamener kan bli fastsatt etter at oppmeldingsfristen er ute. Du vil få til sendt e-post/sms (ev. brev) med eksamensinformasjon før eksamen Tilskudd—minoritetsspråklige barn og elever 201 For foresatte til elever ved Ishavsbyen. Ved Ishavsbyen videregående skole ønsker vi å være et tett team med og rundt eleven. Da spiller hjemmet og de foresatte en viktig rolle, vi må samarbeide for å gjøre hverandre gode og for å skape en god hverdag for vår elev og deres ungdom

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Elevundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2016 og var da rettet mot elever som var på utveksling skoleåret 2015/16. Resultatene fra denne undersøkelsen er publisert i SIU rapportserie 04/2016. I 2019 sender vi spørsmål til elever som er på utveksling skoleåret 2018/19 og til de elevene som var på utveksling i 2008/09 og 2012/13 Informasjon til elever som skal delta i Ung i Oslo 2021. Du er invitert til å være med i en undersøkelse om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Spørreundersøkelsen er helt anonym, ingen vil vite hva du har svart. Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA, som er del av OsloMet - storbyuniversitetet Norske elever ligger fremdeles over OECD-snittet, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag, viser den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt fram tirsdag

 • Heiße schere bielefeld.
 • Gullballen 2016 norge.
 • Projekte im frauenhaus.
 • Arena disco bremen ihlpohl fotos.
 • Skattelister ringsaker 2016.
 • Leslie nielsen ektefelle.
 • Primærkilde definisjon.
 • Arbeidsavklaringspenger og deltidsjobb.
 • Warchild jethro tull.
 • Optiker raufoss.
 • Slottsmusen livrustkammaren.
 • Hva er planteceller.
 • Yaya toure wife.
 • Stadt straubing wahlamt.
 • Poltergeist 2015 movie4k.
 • Styret i kleven.
 • Hvorfor vil han ikke ligge med meg.
 • The cat returns.
 • Michelin stjerne norge.
 • Korok forest shrines location.
 • Christine baranski matthew cowles.
 • Billig oppvarming leilighet.
 • Reichster bundesstaat usa.
 • Sony mdr 1000x elkjøp.
 • Kalender dezember 2017 excel.
 • Barneferie tyskland.
 • Hyse næringsinnhold.
 • Dinner in budapest.
 • Espero foldevegg.
 • Krigslitteratur kjennetegn.
 • Burger geilo.
 • Uv nanometer.
 • Garderoben ålborg.
 • Fn kashmir.
 • Service viking gressklipper.
 • Dunitt.
 • Verkehrsunfall minden.
 • Einrichtungstipps wohnzimmer shabby chic fotos.
 • Goto fotball.
 • Devold genser rød.
 • Otto ii av det tysk romerske rike.