Home

Elvemusling

Elvemusling Rødlistet art Margaritifera margaritifera Norge har i dag mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den til en ansvarsart for Norge. Elvemuslingens livssyklus omfatter et larvestadium som er festet til gjellene på laks eller ørret, et ungt stadium nedgravd i grusen og e Elvemusling, tidligere kalt elveperlemusling, er en art av muslinger i elvemuslingfamilien. Elvmuslingen lever i elver i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika. Elvemuslingen har en komplisert livssyklus med fisk som mellomvert, og den kan bli svært gammel. Den lever av å filtrere næringspartikler fra vannet og er velegnet som bioindikator Elvemusling, også kalt elveperlemusling, er en ferskvannsmusling som finnes i næringsfattig og rennende vann med grus- og sandbunn. Elvemuslingen er en norsk ansvarsart, da mer enn en fjerdedel av elvemuslingene i Europa lever her Elvemusling eller elveperlemusling (Margaritafera margaritafera) er ein ferskvasslevande musling som finst i temperert, rennande vatn på den nordlege halvkula. Arten er truga av utrydjing, hovudsakleg på grunn av forsuring av vassdrag. I tidlegare tider var han òg ein viktig ressurs som produsent av perler Elvemusling Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Elvemusling Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Art i . Dyreriket Animalia. Art. Populærnavn; nb-NO Elvemusling nn-NO Elvemusling, Elveskjel Takson ID 79773 Vitenskapelig navn ID 121308 Listesøk innenfor.

elvemusling - Store norske leksiko

 1. Elvemusling er oppført som sårbar på den Norske rødlisten. Den er en ansvarsart for Norge, hvor vi har en stor andel av Europas forekomster av elvemusling. Arten er i sterk tilbakegang i Europa, og også i Norge er den i sterk tilbakegang flere steder. Årsaken til tilbakegangen er miljøpåvirkninger i leveelvene, som vassdragsinngrep og ulike former for forurensing
 2. Et kultiveringsanlegg for oppdrett av elvemusling på Austevoll utenfor Bergen brukes nå for å redde truede bestander og fungerer som «fosterhjem». De første muslingene herfra er allerede ført tilbake til naturen. Norge har ansvar. Elvemuslingen er kategorisert som sårbar på norsk rødliste (2015), og all fangst har vært forbudt siden.
 3. - Samtidig som laksebestanden nå tar seg opp igjen, vil bestanden av elvemusling også øke, sier Larsen. Larsen forteller at i Sverige er de fleste laksemuslingene utdødd på grunn av vannkraftutbygginger som ikke har tatt hensyn til laksen. Den nye kunnskapen blir en viktig brikke i forvaltning og bevaring av elvemuslingen i Norge i framtida
 4. elvemusling som prioritert art, vannforskriften, økt internasjonalt samarbeid om vannkvalitetsstandarder og europeisk standard for overvåking av elvemusling (Norsk Standard NS-EN 16859:2017), for å nevne noe. Elvemuslingens høye alder og nedgravde tilværelse i de første leveårene gjør at det kan ta noe tid.
 5. Prosjektet «Effekt av vassdragsreguleringer på elvemusling» inngikk i NVEs FoU-program «Miljøbasert vannføring» og ble rapportert av NINA i 2012. Gjennom dette prosjektet fikk NVE bl.a. mer kunnskap om hva som kan være riktige avbøtende tiltak for elvemusling i regulerte vassdrag

Miljødirektoratet - Miljødirektorate RØDLISTET ELVEMUSLING: Sterke reaksjoner lokalt etter at 199 elvemuslinger ble funnet døde denne uken. Her ser vi Haukåsvassdraget like ved Bergen travpark. Massiv musling-død i Haukåsvassdraget 199 døde elvemuslinger funnet forrige uke. - En varslet katastrofe, sier Tore Haukås

Elvemusling - WW

 1. Tettheten av elvemusling på to stasjoner i Sagelva lå i 2016 på 6,5 og 5,4 individer pr. kvadratmeter, noe som er relativt høyt sammenlignet med tidligere år. Andelen små individer (<50 mm) var høyere enn i de fleste tidligere undersøkelsesårene. Bestanden kan, som i tidligere år, fremdeles klassifiseres som meget verne-verdig
 2. elvemusling fra de tre ulike dammuslingartene som vi finner i Norge. 1.3 Utbredelse Elvemusling finnes utbredt i hele Norge i et belte langs kysten, men også et stykke innover i vassdragene og enkelte steder opp til 400-450 moh. Selv om vi ikke kjenner utbredelsen i detalj er elvemusling kjent fra mer enn 500 lokaliteter i Norge
 3. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkings-programmet i perioden 1999-2015. - NINA Rapport 1350. 152 s. Kontaktperson: Bjørn Mejdell Larsen. Tidligere saker om elvemusling på nina.no: Elvemuslingen - en kresen haiker Tiltak som hjelper elvemusling sikrer godt miljø i elvene Elvemusling forteller om.
 4. Elvemusling forekommer på en ca. 15 km lang strekning i Skorgeelva i varierende tetthet. Det ble funnet elvemusling på alle de fire stasjonene som ble undersøkt i 2019, og strekningen mellom Trolldalen og Skorge hadde gjennomgående høy tetthet av muslinger
 5. Tillatelse til fangst av elvemusling kan bare gis på lokaliteter der bestandssituasjonen er meget god. Tillatelse kan bare gis etter enkeltsøknad. Tillatelsen skal bare gjelde for ett år, og den skal gis for et begrenset antall muslinger. Tillatelse må alltid kunne framvises under fangst av elvemusling

lokalitetene med elvemusling i Sverige. Basert på det vi vet i dag, finnes det levende elvemusling på nærmere 150 mil elvestrekning i Norge med anslagsvis 130 millioner individer. Dette er antatt å være minimumstall da lokalitetene med flest muslinger (bl.a. Numedalslågen) sannsynligvis har vesentlig flere muslinger enn det som er lagt ti Elvemusling (Margaritafera margaritafera) lever i ferskvann og finnes i temperert, rennende vann på den nordlige halvkule.; Elvemusling lever av mikroorganismer som de filtrerer ut av vannet med. Elvemusling i Sikavassdraget - En kunnskapsoppsummering multiconsult.no 10205632-RIM-RAP-001 29. mai 2018 / 00 Side 6 av 39 Innledning Elvemuslingen (Margaritifera margaritifera) er en ferskvannsart som er vurdert som sårbar (VU) på norsk rødliste av 2015, og sterkt truet (EN) på IUCN sin internasjonale rødliste Elvemusling Margaritifera margaritifera finnes i elver og bekker i lavlandet over det meste av Norge, men antall lokaliteter har gått ned med mer enn 30 % etter 1900 og de fleste bestandene sør for Dovre har reproduktive problemer. Arten er kjent fra til sammen over 500 lokaliteter, men er forsvunnet fra omtrent en fjerdedel av disse (Larsen 201

Elvemusling - Artsdatabanke

 1. Her er ni ting du kanskje ikke visste om elvemuslingene. 1. De kan bli veldig, veldig gamle - Det er mange elvemuslinger som har levd lenge før Norge ble Norge i 1814, forklarer Aspholm
 2. Databasen over elvemusling i Norge inneholder per 1. mars 2019 navnet på til sammen 666 lokaliteter som har eller, med en viss grad av sannsynlighet, har hatt elvemusling. Om vi utelater de lokalitetene som er historisk usikre, totalt 105 lokaliteter, sitter vi igjen med 561 lokaliteter
 3. Elvemusling. Det er noen arter som gjør naturen litt rarere og gøyere. Svartgubbe er en sånn en. Nå har soppen som var forsvunnet i 50 år stukket sitt skrukkete hode opp igjen. Dato: 19.05.2014 Av:.
 4. elvemusling kan være utsetting av voksne muslinger eller infisert fisk, reintroduksjoner av voksne muslinger og oppdrett av små-muslinger for utsetting på egnede lokaliteter. I forsuringsutsatte områder vil kalking være et effektivt tiltak for å styrke gjenvæ-rende restbestender eller gi grunnlag for reetablering ved utset-tin
 5. Ukas art: Elvemusling - perlebærere

Muslinger - Wikipedi

Norwegian pearls threatened by extinction

Overvåking av vannkvalitet, elvemusling, bunndyr og

Elvemusling - WWF

Elvemusling - Harvest Magazin

Nye funn av den trua elvemuslingen i Strand - Fylkesmannen

Elvemuslig larver.

Bedre for elvemuslingen på Jæren - UiSNatursekkenVannportalen - Elvemusling (Margaritifera margaritifera)Arts- og specimenfiske: Agnfiskfiske - sildLes også
 • Kattepensjonat hordaland.
 • Anbefalt skjeggolje.
 • Dr asbeck herne öffnungszeiten.
 • Wohnwagen mieten goldenstedt.
 • Ulzeröse entzündung.
 • Westbahnhof jena parken.
 • Gomore leasing.
 • Riu palace cabo verde renovierung.
 • Optisk til aux.
 • Stemme alliansen.
 • When do i use whom.
 • Emir faller video.
 • Gratulerer med dagen gutten min.
 • Komet 46p/wirtanen.
 • Rossignol r skin pakke.
 • Vask av dekk og felger.
 • Region specific pokémon go.
 • Mark ashton.
 • C optikk namsos.
 • Arteria femoral profunda.
 • Helt hjem priser.
 • Duplikat kontakter iphone.
 • French toast jamie oliver.
 • Sette inn glass i briller.
 • Politijobb i utlandet.
 • Ruth madoff.
 • Studentradio volda.
 • Der sturm thalia theater kritik.
 • Tremor hodet.
 • Cajun chicken.
 • Coca cola unternehmen.
 • Boliglånskalkulator danske bank.
 • All star national anthem.
 • Single party burgenland.
 • Saint louis chess live.
 • David olsen mckenzie olsen.
 • Eselsnacht bad blankenburg.
 • Rengjøre kokeplate.
 • Oversikt over studier.
 • Metamfetamin virketid.
 • Piano ønskes kjøpt.