Home

Nasjonale retningslinjer demens

Personer med demens : møte og samhandling - Velferd og

Personer med demens er en spesielt sårbar gruppe, og anbefalingene gitt i denne retningslinjen forutsetter at basale behov er møtt, slik som ernæring, tannstell og hygiene, eliminasjon (urin/avføring), hjelp til å korrigere syns-/hørselssvekkelse, søvn, opplevelse av trygghet med mer Demens - Nasjonal faglig retningslinje om demens. Helsebiblioteket.no; Retningslinjer; Nevrologi; Demens - Nasjonal faglig retningslinje om demens

Nasjonal faglig retningslinje om demens Demenskonferansen, Molde 2018 21. mar 2018 3. Hvor sikter en nasjonal faglig Hva er status for en nasjonal faglig retningslinje? Helsedirektoratet er eneste instans som kan utarbeide nasjonale faglige retningslinjer Beskriver god faglig praksis Demens har store konsekvenser for den enkelte og familie Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens 2018. Rapport. Diagnoser i IPLOS-registeret - Et forprosjekt med kommunene Harstad, Stange og Sandefjord. Rapport. PDF (0.9 MB) Diagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester Demens - Nasjonal faglig retningslinje om demens. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for pleie og omsorg ved demenssykdom [Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom] 2017. Detaljer. Nevrofysiologi - Retningslinjer for metoder i klinisk nevrofysiologi Demensplan 2020 er derfor utviklet i et tett samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Planen bygger også på erfaringer med Demensplan 2015 og ny kunnskap. Det første planutkastet har vært på en omfattende høring

Uten mat og drikke… - Utviklingssenter for sykehjem og

Om demens - Helsedirektorate

Nasjonale retningslinjer for pleie og omsorg ved demenssykdom [Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom] 2017. Detaljer. Nevro-NEL. Norsk nevrologisk forening og Norsk Helseinformatikk AS. Utredningsverktøy for demens. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.. 20.02.2002: Tema - Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen som er kjennetegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner

Utviklingen av demensomsorg | Moss Høyre

Demens - Nasjonal faglig retningslinje om demens

mest naturlig å definere dokumentet som retningslinjer, i tråd med Helsedirektoratets formelle terminologi. Ret-ningslinjene kan likevel ikke kalles «nasjonale» ettersom Helsedirektoratet ikke står som oppdragsgiver. Initiativet er uansett nasjonalt, startet og gjennomført av ildsjeler og støttet av spesialforeningene Idrett. Det er utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag/-foreninger. Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett For å imøtekomme behovet for kunnskap hos pårørende, og etter intensjonene i Demensplan 2020, arrangeres det Pårørendeskole for pårørende til personer med demens hver høst i Tromsø. Pårørendeskolen avholdes seks onsdager på rad, fra kl. 18 - 20.30, og vil være delt inn i både faglig undervisning og gruppesamtaler

retningslinjer på. Det understrekes at det er mest hensiktsmessig at retningslinjen leses i sitt elektroniske format, fremfor å skrive ut pdf-versjonen. Det er verdt å merke seg at Internet Explorer Nasjonal faglig retningslinje om demens, Helsedirektoratet» Retningslinjer: Nasjonale retningslinjer for demens har foreløpig ikke kommet med spesifikke retningslinjer for denne gruppen, men det skal komme. Tromsø har utarbeidet forslag til retningslinjer som trolig blir gjort regionale. Demensplan 2020 omtaler grupper med spesielle behov og anbefaler nødvendig tilpasning Nasjonale faglige retningslinjer for demens Samarbeid mellom hukommelsesteam og leger Oppdatert per desember 2018 . Ny retningslinje om demens: God diagnostikk og behandling (2017) •En ny nasjonal faglig retningslinje om demens skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølgin Det er bare Helsedirektoratet som har mandat til å lage nasjonale faglige retningslinjer. Anbefalingene som gis i slike nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende, «men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel hva som er god faglig praksis, hvordan relevant regelverk skal tolkes og hvilke prioriteringer mv. som er i samsvar med vedtatt politikk for helse- og.

Demens - Helsedirektorate

Ny behandling gir mindre uro hos pasienter med demens - uten medisiner Forskere har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. Modellen kan erstatte bruk av medisiner, mener forskerne Gjeldende nasjonale tiltak; Veiledere og retningslinjer; Foreldreinfo; Pressekonferanser; Covid-19-forskriften; Tidslinje: Myndighetenes håndtering av koronasituasjonen; For næringslivet (kompensasjonsordning.no) Arbeid, permitteringer, sosiale tjenester (NAVs koronaveiviser) Informasjon om korona (helsenorge.no) Information in other. 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler Nasjonale faglige retningslinjer • Etablerer nasjonal standard -skal hindre uønsket variasjon • Systematisk utviklede råd og anbefalinger • Omhandler forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av ulike grupper • Kan omhandle samhandlingsutfordringer, pasientforløp og prioriteringer 12.03.2014 Tema for presentasjonen Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 Høring: Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens Ingress Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ser positivt på at det utarbeides faglige retningslinjer om demens som er ment å opplyse og dyktiggjøre alle involverte i sitt daglige virke Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land er utarbeidet av en faggruppe satt ned av etter personer i økt selvmordsrisiko og søk etter personer med demens. Det henvises også til datamateriale fra ISRID databasen som tar for seg i overkant av 24.000 søksaksjoner

Nye nasjonale retningslinjer om demens. Helsedirektoratet. August 18, 2017 · Om lag 80 000 personer i Norge har demens, og det vil bli flere. God utredning og diagnostikk er viktig for at personer med demens og pårørende får god hjelp og oppfølging Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober: I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn I tilknytning til NorKog drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. Nasjonale retningslinjer/faglige råd: Aldring og helse er involvert i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal retningslinje for demens. Retningslinjene er publisert og ble lansert på Demensdagene 2017. Vi har hatt fagleder for arbeidet Forfatternes forord Kapittel 1: Boenheter for personer med demens I denne boka benyttes begrepet boenheter for personer med demens i betydningen av enhver tilrettelagt boenhet, enten de er i skjermede enheter i sykehjem, i omsorgsboliger eller i andre boformer. Det er mange begreper knyttet til dette fagfeltet. I denne veilederen er følgende begreper brukt: Boenhet: [

Musikkterapi er for øyeblikket nevnt i åtte av Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer. Musikkterapi er sterkt anbefalt med høyeste evidensgradering som behandling i retningslinjene for psykoselidelser Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) ble åpnet 15.5.2013. Kompetansetjenesten tok rask kontakt med fagdirektørene for å tilby å forestå en rullering av den nasjonale traumeplan, og fagdirektørmøtet ga i møte 18.11.2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon a

Samlet informasjon om koronaviruset (coronaviruset) sars-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Om veilederen. Hypofyse. Tyreoidea. Osteoporose og paratyreoidea. Binyre. Diabetesbehandling i sykehus. Elektrolytter og ernæring. Gonader. Endokrinologi og neoplasi. Endokrinologiske tester. Insulinpumper og kontinuerlige vedvsglukosemålere hos voksne. Siste endringer Nye nasjonale retningslinjer om demens. Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av Sykehjemsetaten i Oslo kommune på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Sykehjemsetaten i Oslo kommune på Facebook

Retningslinjer - Helsebiblioteket

På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som normalt - selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil komme mer informasjon om hvert kurs og konferanse etter hvert som detaljene avklares. Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar. Nasjonal diabetesplan 2017-2021 1 MÅLSETTINGEN MED NASJONAL DIABETESPLAN Det overordnete målet med Nasjonal diabetesplan er å forbedre helse- og omsorgs-tjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes. Tiltakene som følger av diabetesplanen, skal bedre tjenestene ved å løse flere utfordringe Nasjonale retningslinjer fra mandag 9. november er: Arrangementer. Max 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Max 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Max 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Utendørs 600 ved nummererte seter Nasjonal demensplan. Rapporten «Glemsk men ikke glemt» (2) fra Helsedirektoratet, sier noe om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. Rapporten har vært et steg på veien til det som har blitt «Demensplan 2015» (3); verdens første nasjonale demensplan

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene I 2014 overtok UHR-Lærerutdanning ansvaret for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under forskrift/rammeplan Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr: 983 744 51 Samtaleverktøy - demens er et verktøy primært til bruk for helse- og omsorgspersonell, men det kan også anvendes av pårørende. Det er utviklet for å være til støtte og sette rammen for en involverende og meningsfull samtale med personer med mild til moderat grad av demens Vi planlegger sammen med Helsedirektoratet implementering av nasjonal retningslinje om demens og nasjonal veileder i alderspsykiatri. På oppdrag fra Helsedirektoratet og HOD bidrar vi gjennom egen forskning og vurdering av eksisterende forskning til kunnskapsgrunnlaget for nasjonale retningslinjer og planer innenfor våre fagområder

Personer med demens av Anne Marie Mork Rokstad (Heftet

Demensplan 2020 - regjeringen

 1. Alle nasjonale e-helseløsninger er tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell, og skal forbedre og forenkle helse- og omsorgssektoren. Rapporten Utviklingstrekk 2019, som Direktoratet for e-helse la fram i fjor, viser at samtlige tjenester øker i bruk og utbredelse
 2. dokumentet innbefatter nasjonale retningslinjer, kjennetegn og indikatorer og skal være til støtte og inspirasjon og bidra til en nasjonal standard for å oppfylle forskriftens krav til en ingeniørutdanning av høy internasjonal kvalitet. Denne visjonen var bakteppe da KD 18. mai 2018 fastsatte en forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning
 3. Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har siden 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling
 4. Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for ingeniørutdanningene. Retningslinjene skal sammen med forskriften o
 5. Helsedirektoratet har mandat til å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale veiledere. De nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper

Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp - Helsedirektorate

Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240 Nasjonale retningslinjer for hygiene i meieriindustrien (PDF) utarbeidet av TINE, Normilk, Q-meieriene, Synnøve Finden, Rørosmeieriet (offentlig tilgang). Bransjens retningslinjer fyller ut regelverket. Nasjonale retningslinjer er bransjens mulighet til å beskrive hvordan de imøtekommer regelverkskrav Barn og unge har rett til en tilgjengelig skolehelsetjeneste og nå skal retten sikres gjennom faglige retningslinjer. Lanseringsseminar for hele den nasjonale faglige retningslinjen skjer på Lillestrøm 13. september. Fire deler. Det er første gang Helsedirektoratet lanserer en nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten I begynnelsen av mars lanserte Helsedirektoratet to nye retningslinjer på rusfeltet på nett. Det gjelder Nasjonal faglig retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. - De nye retningslinjene er viktig for å støtte god, forskningsbasert praksis i kommune- og. Etter operasjonen er det nødvendig med daglige vitamin-mineral-tilskudd, og pasienten trenger livslang oppfølging fra helsetjenesten. Det er nå utarbeidet felles nordiske retningslinjer for oppfølgingen og for tilskudd etter fedmekirurgi. Det utføres årlig nær 3 000 fedmeoperasjoner i Norge, en tredel ved private sykehus

Skalaer og tester - Aldring og hels

Forslaget til veiledende nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning består av et sett læringsutbyttebeskrivelser (krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse) i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og med særlig vekt på krav til felles eller generisk veilederkompetanse, og krav til ferdigheter som veileder Nasjonal faglig retningslinjer for skolehelsetjenesten 5-20 år. Skolehelsetjenesten skal følge spesielt opp barn med ekstra behov. Dette kan være barn som selv har psykiske plager eller lidelser eller det kan være barn som lever sammen med foreldre eller søsken som er alvorlig psykisk syke og/eller misbruker alkohol eller andre rusmidler

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og

Nasjonale tiltak - regjeringen

Assosiasjon av GBA-polymorfier og mutasjoner med demens i Parkinsons sykdom. Hver person har ulik erfaring med Parkinsons sykdom (PS), inkludert symptomene de utvikler og hastigheten de utvikles i. I en ny publikasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) publisert i det verdensledende ti.. Utviklet retningslinjer for forskning. Dag Aarsland er psykiater og har nettopp avsluttet et internasjonalt prosjekt, med deltakelse fra 12 land og 20 forskningssentre, som gikk ut på å utforme retningslinjer og anbefalinger for hvordan man skal gjennomføre forskning på demens med Lewy-legemer

Nasjonal faglig retningslinje om demens - utredning ved

 1. Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra d
 2. Slike retningslinjer kan med tida vise seg å inneholde mer enn anbefalte matvarer. Undersøkelsen viste nemlig at mye omega-6-fettsyrer i kosten så ut til å være forbundet med en økt risiko for demens
 3. NGICG har publisert faglige retningslinjer for utredning og behandling. Mange av disse er etterhvert erstattet av Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektoratet. Der hvor ikke handlingsprogrammene dekker, vil vi fortsatt lage egne retningslinjer. Cholangiocarcinom - Feb 20
 4. Nasjonale faglige retningslinjer utarbeides der det er behov for å være nasjonalt normerende •Hindre uønsket variasjon •Sikre god kvalitet •Sikre riktige prioriteringer •Løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp 4 • På prioriterte problemstillinger der det er behov for nasjonal normerin
 5. Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utgitt: 2010 Bestillingsnummer: IS-1736 ISBN-nr. 978-82-8081-196-7 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Avdeling for allmennhelsetjenester Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Osl
 6. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. Retningslinjer «Prehospital stabilisering av columna - fra skadested til avklaring».

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren. Kompetansesenteret skal gjennom forskning, utdanning og praksis være en ressurs som kommuner, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak, og andre interesserte kan spille på Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mang veiledende nasjonale retningslinjer forslag til veiledende nasjonale retningslinjene skal bidra til stØrre grad av samarbeid om og samordning av veilederkval ifisering og -utdanning pÅ tvers av profesjonsutdanninger, utda nningssektor og praksisfelt. 26.04.2018 8 vedta

Demens - Nasjonalforeningen for folkehelse

Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Først publisert 16.08.2017. Sist faglig oppdatert 27.11.2019 www.helsedirektoratet.no; Flodgren GM, Berg RC. Primary and secondary prevention interventions for cognitive decline and dementia. [Primær‐ og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens] Rapport −2016 NASJONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon. SYKEHISTORIEN Anamnesen tilpasses den enkelte pasient. Spør etter smertens varighet, art, intensitet og lokalisering (eventuelt generaliserte smerter), tidligere ryggepisoder, type smertebehandling, mestring og funksjon, sykdomsopplevelse inklusi Ti år etter lanseringen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern kommer det frem at ca. 250 personer hvert år har tatt sitt liv i spesialisthelsetjenesten . Dette utgjør 43 % av det totale antallet selvmord i Norge. Det høye antallet gir grunn til å spørre om effekten av retningslinjene

Forside - Aldring og hels

 1. Ser vi mot Helsedirektoratets føringer, så er det et ønske om flere nasjonale retningslinjer for å sikre god og lik kvalitet i pasientbehandlingen. Krav til opplæring og nasjonale retningslinjer vil trolig være med å bidra til å redusere uønskede variasjoner og barrierer som forhindrer god kvalitet på pasientbehandlingen. Referanser. 1
 2. Nasjonale kostråd Små grep, stor forskjell - råd for et sunnere kosthold. Sist revidert: 05.08.2019. Kvalitetssjekk.
 3. Hun er daglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Flere norske kommuner har brukt demenslandsbyen i Hogeweyk i Nederland som inspirasjon for fremtidens eldreomsorg. Hogeweyk er en liten innegjerdet landsby der det bor over 150 personer med demens. Her får de det de trenger av helse og omsorg
 4. NIFS har utarbeidet retningslinjer for behandling av ulike typer sår. Vi har også laget en oversikt over forskjellige typer bandasjer og hvordan de skal brukes. Under menyen retningslinjer finner dere informasjon om refusjon av bandasjer etter §5-22, sårjournal dokumentasjon og retninglinjer for de mest vanlige sårtypene
 5. Reviderte nasjonale retningslinjer 2017 med NORRISK 2. I Norge fikk vi i 2017 reviderte nasjonale retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom, og en viktig endring i disse retningslinjene er et nytt risikoberegningsverktøy, NORRISK 2
 6. NASJONALE RETNINGSLINJER. for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær­ og spesialisthelsetjenesten. 2. tivitet, tapte skatteinntekter og økte trygdeutgifter.. Utredning og behandling av depresjon. i primær­ og spesialisthelsetjenesten bør utføres i henhold til kunnskapsbaserte. faglige retningslinjer.Retningslinjen er men
Fag

Utføres urinundersøkelser i sykehus ifølge nasjonale retningslinjer.pdf (132 KB) Innledning . Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) valgte urinveisinfeksjon (UVI) til tema for årene 2016 og 2017 Nasjonal faglig retningslinje om demens. Viktig å sette seg inn i for alle oss i kommunehelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram 15. utgave (pdf) med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med brystkreft. Link til webversjonen av handlingsprogrammet finner du her. Nytt i siste utgave av handlingsprogrammet: Det er inkludert anbefaling (Kap 13) knyttet til bruk av immunterapi med anti-PD-L1 (atezolizumab) i kombinasjon med nab-paklitaxel hos trippel negative.

Velkommen til Rollag Kommune - Rollag kommune

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 2 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf. 24 16 33 68] ISBN-nr. xx-xxxx-xxx-x [fås av Trykksaksteamet] Utgitt. Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (denne veilederen er under revisjon.Ny versjon kommer sommeren 2016. Denne vil også omfatte sekundærforebygging) Internasjonal og nasjonal forsking blir då i praksis sidestilt med faglege vurderingar frå nasjonale ekspertar på fagområdet. I internasjonale retningslinjer frå ESPEN er det understreka, at det er viktig å få på plass gode ernæringsrutinar, framfor å vente på kartleggingsverktøy med tilfredsstillande validitet (Kondrup et al., 2003)

 • Engel basteln landlust.
 • Hvordan hjelpe noen med depresjon.
 • Nej snapchat.
 • Dogweb min side.
 • 2 zimmer wohnung leverkusen.
 • Hausverwaltung campo novo freiburg.
 • Thomas müller klaudia müller.
 • Thüringer symphoniker.
 • Asperger syndrom jobb.
 • Shirley manson instagram.
 • Pincho nation oslo meny.
 • Bella tunika oppskrift.
 • Apfelessig gegen muttermale.
 • Prevalens hypertensjon norge.
 • Åndelig utvikling.
 • World map hd.
 • Bürgercenter kaiserslautern öffnungszeiten.
 • Horoskop beruf 2018.
 • Private samenspende vertrag.
 • Kritisk punkt.
 • Frankie grande victor marchione.
 • Italian translate.
 • Musikkteori barn.
 • Finnick odair tod.
 • 4k video downloads.
 • Yoyo feldbach.
 • Hypotese forklaring.
 • Pfeiffersches drüsenfieber ausschlag behandeln.
 • Asker kirke parkering.
 • Stolz und vorurteil stream.
 • Bratsberg tegl.
 • Førerkortklasser b1.
 • Sjia.
 • Rasisme barn.
 • Wo sind die horror clowns jetzt.
 • Utstoppede dyr.
 • Bento sushi meny haugesund.
 • Dji butikk oslo.
 • Hjemmelaget leire maizena.
 • Webcam neheim dorint.
 • Badoo login deutsch.