Home

Co2 utslipp norge 2022

Norges klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima

CO2-utslippet i januar 2016 - Opplysningsrådet for

CO2 per innbygger - topp og bunn. Qatar er landet i verden med desidert høyest CO 2-utslipp per innbygger - 38 tonn i 2018. Nest øverst kommer Curacao med 33,7 tonn per innbygger. Fem av de ti landene med høyest utslipp per innbygger er arabiske oljeland. Mange land i Afrika har svært lave utslipp per innbygger Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2019 1990 - 2019 2018 - 2019; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil Ved samarbeid med EU vil denne utslippsforpliktelsen gjøres om til et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp for perioden 2021 - 2030. Forskjellen mellom fremskrevne utslipp i Norge og Norges utslippsbudsjett er anslått til i størrelsesorden 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021 - 2030 sett under ett. Anslaget er usikkert

Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging Utslipp til luft i Norge Publisert 2. november 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2019 1990 - 2019 2018 - 2019; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2 Innhold Sammendrag I: CO2-utslippene har økt kraftig II: Andre lands utslipp sammenlignet med Norges III: Utslipp og klimamål Sammendrag I august i år la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at Norges klimagassutslipp gikk ned med 1,7 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. En «betydelig» nedgang, ifølge regjeringen. Men usikkerheten i tallmaterialet gir ikke Fortsett å.

Ved å sjekke Norges utslipp av CO 2 hos statistisk sentralbyrå ser vi at vi i Norge slapp ut 53,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Vi var 5,223 millioner mennesker, så dette gir i gjennomsnitt 10,2 tonn per år CO 2 utslipp i Norge per person. Vi vet at en flyreise tur og retur på første klasse til Miami vil gi 8,6 tonn CO2 d) Last nå ned datasettet med årlig CO2 utslipp i Norge fra 1960-2017: co2_norway Kopier tallverdiene inn i regnearket i Geogebra og lag en liste med punkter. La x-aksen være år (tid) og y-aksen CO2-nivået. Fjern navn på objektene, set navn og enheter på aksene og tilpass grafikkvinduet og aksene slik at alle datapunkter vises Norge er verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp. Landene som topper lista samen med oss er Russland, Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak og Qatar. Norge eksporterer 10 ganger mer CO2-utslipp enn det vi produserer hjemme, gjennom den omfattende olje- og gasseksporten Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Forsiden; Vanligvis brukes 100-års tidshorisont og enhetene omtales som CO2-ekvivalenter UTSLIPP: CO2-utslippet i eksosen veier mer enn drivstoffet du bruker fordi det oppstår en kjemisk rekasjon når karbonet forbrennes. Foto: Jan Petter Lynau. Regn ut CO2-utslippe

Norske utslipp av klimagasser - Miljøstatus i Norge

 1. Dieselbiler har høyere utslipp enn bensinbiler, mens elbiler ikke slipper ut noe. Endring i kjøretøyparken, infrastruktur og transportmuligheter tar lang tid. Derfor var det først i 2018 at grenseverdiene ble overholdt hos samtlige målestasjoner i Norge, sier Gjerstad, som mener at vi fortsatt har en jobb å gjøre
 2. På grunn av at vi får ufullstendige CO2-data fra Statens Vegvesen kan vi dessverre ikke vise oppdaterte CO2-statikker. Vi beklager dette, men håper å få dette på plass igjen. Statistikkene over CO2-utslippet oppdateres hver måned og viser gjennomsnittlig CO2-utslipp for førstegangsregistrerte ny
 3. Det var 19 prosent av det totale klimagass-utslippet i Norge det året. Ferske tall viser imidlertid at Norge er europamestere i lavt CO2-utslipp fra bilparken. I 2016 ble det totalt sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) Ekstremras i dieselandelen Avslører hvor det er mest utslipp
 4. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker
 5. Veitrafikk sto for utslipp av 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og dette utgjør en økning på nesten 3 prosent fra 2017. Det var en nedgang i salget av bensin og autodiesel i perioden. Salgstallene inkluderer biodrivstoff, og økningen i CO2-utslipp skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen, ifølge SSB
 6. LCA-utslipp fra biodrivstoff brukt i Norge var på 0,6 millioner tonn CO 2 i 2017, en økning på 0,2 millioner tonn CO 2 fra 2016. Redusert livsløpsutslipp grunnet biodrivstoff Biodrivstoff som skal brukes til å oppfylle omsetningskravet i Norge må sertifiseres i henhold til EUs bærekraftskriterier

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra de ti største bilmerkene i Europa gikk i snitt opp fra 2016 til 2017, ifølge en rapport fra Jato Dynamics. Målet for bilprodusentene er at de skal nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 95 gram per kilometer innen 2021. For de ti største er snittet nå 113,8 gram per kilometer Norge er det landet i Europa som har lavest CO2-ustlipp fra de nye personbilene som selges. I 2016 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra de nye bilene 93 gram per kilometer. Ingen andre land er i nærheten. Tilsvarende tall for Sverige er 126, for Finland 123 og for småbil-landet Danmark 106 gram Produksjonen av klær og sko står for 8 prosent av verdens utslipp av drivhusgasser. Hopp utslippene 442 kg CO2-ekvivalenter (2016) industrielle produksjonen ikke foregår i Norge 2-utslipp, må vi se på nettopp CO 2-ut-slipp for å finne forbruket av dem. Da finner vi at: • Norge har økt sine CO 2-utslipp kraftig siden 1990, med nær 30 prosent. • Holdes olje og gass utenfor, har Norges CO 2-utslipp økt med 12 prosent. • Av Europas land med over én million inn-byggere viser bare Kypros større øk-ning Til sammen utgjorde utslipp knyttet til energibruk til energiformål 20,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, se boks om prosessutslipp. Lavere utslipp per energienhet I perioden 1990-2015 økte sluttbruket av energi inkludert råstoff med over 15 prosent, samtidig som de tilhørende utslippene gikk ned med over 16 prosent til 32,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2015

De 30 bilene med lavest utslipp CO2-utslippet fra nye biler i Norge synker kraftig I september var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra førstegangsregistrerte biler 88 gram per kilometer. Dermed har Norge allerede oppnådd EUs mål på 95 g/km for nye personbiler i 2020 med god margin CO2-utslipp uendret på tredje året. Verdens CO2-utslipp fra fossilt brensel er på samme nivå i 2016 som i de to foregående årene. - En god hjelp, men ikke nok til å avverge faren for global oppvarming, ifølge en ny rapport Og tro ikke at vannkraften vår gjør at utslippene i Norge uansett er lavere enn i andre land: I 2016 var utslipp per innbygger på hele 8,6 tonn CO₂, mens i EU er tallet bare 6,9 Sverige har redusert sine CO₂ utslipp med 26 prosent siden 1990, mens Norge har hatt en svak økning i samme periode. - Det skal ikke være mulig

2016: 25 527 039: 16 829 290: 2017: 24 560 306: 15 834 910: Hvis vi for enkelhetens skyld antar at klimagassutslippene i 2018 ble de samme som i 2017, at kvotepliktige utslipp utgjør 25 millioner og at Norge får tildelt 15 millioner gratiskvoter så betyr det at Norge må betale for 10 millioner klimakvoter Ifølge OECDs beregninger av CO2- utslipp fra produksjon av varer og tjenester importert til Norge utgjør disse utslippene ca. 65 % av vårt totale forbruk (OECD sept. 2015). Andre studier. Utslipp i verden fra norsk eksport av olje/gass. I 2011 ble det sluppet ut 497,5 millioner tonn CO2 i verden, som følge av olje og gass eksportert fra Norge

Fangst, transport og lagring av CO 2-utslipp fra forbrenning av fossil energi og industriproduksjon er ifølge FNs klimapanel et sentralt tiltak i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp.Det finnes flere CO 2-håndteringsprosjekter i drift verden over, men det er fortsatt svært kostbart og et stort behov for videreutvikling av teknologiene Kraftforsyningen i Norge hadde per 1. januar 2018 en installert produksjonskapasitet på 33755 MW og en normalårsproduksjon på 141 TWh. I 2017 var samlet kraftproduksjon i Norge 148,7 TWh. Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår Fridstrøm & Østli (2018) anslo at i fravær av vektkomponenten ville det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i Norge i 2016 ha vært snaut 14 prosent høyere enn det faktisk ble. Tilsvarende tall for CO2-komponenten ble anslått til 32 prosent, mens gjeninnføring av moms på elbiler ble beregnet å ville gi opphav til 14 prosent høyere CO2-utslipp fra nye personbiler (Fig. 2) fra bilkjøring i Norge, og når en tysker bor på et norsk hotell vil utslipp fra hans egen bolig gå ned. Figur 1. Samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er summert til 3,6 millioner tonn CO 2 i 2018. Den dominerende delen er knyttet til flyreiser, men også cruise, passasjerskip og bilreiser bidrar mye med cirka et halvt tonn CO 2 hver. CO 2 NOx-utslipp fra biler gir lokalt negative helseeffekter. Sjekk utslippsinformasjon for kjøretøy. Her får du oversikt over CO2- og NOx-utslipp og miljøklasse. Du kan også se om en dieselbil har partikkelfilter eller ikke. CO2-utslipp fra personbiler. Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016)

I tillegg må det tas hensyn til at CO2 utgjø bare en del av vceksthusgassene og i sammenhengen har CO2 begrenset effekt. Hvis du vil kan du få tallene hos meg. Det er også en feil i sirkelen som angir hvem som bidrar mest mht. CO2 utslipp. Jeg har sett en annen fremstilling og der er Kina desidert best (værst!) I 2016 utviklet Difi statistikk om klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser i samarbeid med konsulentselskapet Asplan Viak. Statistikken bygger på statsregnskapet, som dekker ca. 25 prosent av offentlige innkjøp. De kunne slå fast at statsforvaltningens klimafotavtrykk utgjør 2,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter (tCO2e) I 2015 ble det slupet ut 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge. Jordbrukets utslipp var på 4,4 millioner tonn CO2 i 2014, eller omlag 8 prosent av de norske utslippene. Landbrukets utslipp er i hovedsak biologiske utslipp, fra dyr, jord og gjødsel

Norge skal kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt, sier han. - Vi skal gjøre det i et tett samarbeid med EU. Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å gjøre klimavennlige valg, og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet, sier finansministeren Dette tilsvarer utslippene fra rundt 200 000 biler, og vil redusere Oslos utslipp med 14 prosent, noe som gjør CCS avgjørende for å nå byens ambisiøse klimamål. 50 prosent av avfallet vi håndterer er av biologisk opprinnelse, noe som betyr at når vi fanger det, blir CO2 tatt ut av atmosfæren Norge: Hjemmel: LOV-1965-06-18-4-§13b, FOR-2018-12-21-2245: Kunngjort: 26.10.2020 kl. 13.35: Journalnr: 2020-1482: Korttittel: Endr. i forskrift om krav til CO 2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebile Verdens CO2-utslipp er ventet å stige med 0,6 prosent i 2019 grunnet en kraftig økning i bruken av naturgass og olje, til tross for en nedgang i kullforbruket. Naturgass har siden 2012 vært hovedårsaken til økningen i globale CO2-utslipp Utslipp CO2 pr km Elbil 411 g 124 g. Bensinbil 183 g 176 g . Med andre ord, ved lite kjøring har bensinbilen minst CO2 utslipp ! Her er benyttet utslipp basert på på eltilførsel med norsk strøm og en prosent EU-mix. (Kilder: Teknisk Ukeblad, PDF, NVE, Norsk Elbilforening.

Karbondioksid (CO2) - Miljøstatus i Norge Miljøstatu

 1. g av atmosfæren. Det kan være flere ulike gasser, som for eksempel karbondioksid (CO 2), metan (CH 4), lystgass (N 2 O) og f-gasser. De har ulik evne til å varme opp atmosfæren, men for å kunne sammenligne omregnes klimagassene ofte til CO 2-ekvivalenter, som er et uttrykk for hvor mye CO 2 som skal til for å gi tilsvarende oppvar
 2. 88) at skipsfarten sto bak 2,6 prosent av verdens samlede CO2-utslipp i 2012, også ifølge IMO. The International Council on Clean Transportation (ICCT) anslår andelen i 2016 til å være den samme. Finske transportforskere har regnet på hvor miljøeffektive ulike transportmetoder er, målt i CO2-utslipp per tonnkilometer
 3. Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder tonn.Sement lages ved å brenne kalkstein sammen med for eksempel kvarts og skifer. Blandingen knuses og varmes opp i store.

Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfal

 1. Samtidig var Nederland det eneste landet hvor CO2-utslippet økte i fjor: Fem prosent, til 106 gram CO2 per kilometer. Nederland var imildertid forstatt blant landene med lavest gjennomsnittlig CO2-utslipp. Den mest solgte ladbare bilen i Europa inkludert Norge 2016 var for øvrig Renault Zoe. Deretter kom Mitsubishi Outlander PHEV og Nissan Leaf
 2. Økte utslipp i Kina og India. Kina, som var driveren for den uventede og raske utslippsveksten på 2000-tallet, var avgjørende for den plutselige nedbremsingen i perioden 2014-2016, men hadde en betydelig utslippsøkning i 2017
 3. CO2-utslipp. Det ustyrlige klimaet. Et klima-essay i fem deler, forfattet av Ove Huus. Om det politiske bakteppet og samrøret politikk vs forskning, med koblingen temperatur vs CO2, samt det du trenger å vite om naturens kretsløp for CO2 og den klimamodellering som brukes for å legitimere ønsket klimapolitikk
 4. - Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO 2-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utsliputt i Norge, helt ned mot nær null utslipp i 2050.Dette er i tråd med samfunnets klimamål og vår strategi om høy verdiskaping.
 5. side 4 av 14 høy, og flere kilder estimerer at 40 % av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg. Det er også påvist en økning i energibruk på 40 % fra 1970-tallet, men med en utflating og nedgang fra 20105. Figur 2: Energi til bygg - relaterte klimagassutslipp i Norge, kt CO 2

Klimagassutslippene fra veitrafikken ble redusert med 8 prosent i 2019, fra 9,1 til 8,4 millioner tonn CO2. I 2019 hadde Norge 50,3 millioner tonn utslipp av klimagasser . Det er en nedgang på 3,4 prosent fra året før Ifølge klimaforliket skal Norge også fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter I 2017 legges det opp til at Norge betaler for om lag 40 mill. tonn CO2 i utslippsreduksjoner i Brasil, Colombia og Guyana, potensielt også i Indonesia og Peru. Til sammenligning er Norges samlede utslipp i 2015 rundt 53 mill. tonn CO2. Regjeringen har en intensjon om å videreføre Klima- skogsatsingen til 2030 Se hva som slipper ut mest CO2 i tabellen under. Tallene tar utgangspunkt den siste oversikten fra Potsdam Insititut for Climate Impact Research, og datasettet PRIMAP-hist, som kombinerer flere ulike publiserte datasett. PRIMAP-hist inkluderer ikke alle kilder til CO2-utslipp, for eksempel er ikke utslipp fra skogbruk med Store CO2-utslipp under produksjon. Ved bruk av egne analyser, har Polestar avdekket at den nye elbilen Polestar 2, forlater fabrikken med et karbonavtrykk på totalt 26 tonn

Målinger av utslipp fra bilparken viser at busser med Euro VI-teknologi fortsatt klarer utslipravene. Overraskende viser det seg at to bensinbiler med direkteinnsprøytning også viser overskridelser av grenseverdiene for NOx I vårt materialregnskap finner du tall for produksjon og materialbruk, samt utslipp til luft, energibruk og avfall.Norcem Brevik har en driftstillatelse basert på en utslippstillatelse. Utslipp til luft og vann rapporteres til Miljødirektoratet, som også gjennomfører inspeksjoner og revisjoner av våre fabrikker og av de tall vi rapporterer. Produkter Sement er vårt hovedprodukt, og vi. Posten Norge har innført CO2-fri postlevering i Bergen sentrum og områdene rundt. er det mulig å levere brev og småpakker uten utslipp av CO2. I løpet av 2015 og 2016 får Bergen følge av 40 norske byer og tettsteder,. Norge er blant de landene i verden med lavest CO2-utslipp per tonn produsert silisium og ferrolegeringer. Kina som er verdens største produsent slipper ut nesten fire ganger så mye CO2 per tonn. At vi bruker vannkraft som energikilde har mye å si for CO2-utslippet, men selve prosessene for metallproduksjon som brukes i Norge i dag er dessuten allerede godt optimaliserte

Norsk sokkel verdensledende på lave utslipp

Norge vil overholde denne forpliktelsen. Utslipp av NOx fra petroleumssektoren er direkte regulert gjennom vilkår i godkjenningen av Plan for utbygging og drift og i utslippstillatelser med hjemmel i forurensingsloven. I 2007 ble det innført avgift på utslipp av NOx for å legge til rette for kostnadseffektive utslippsreduksjoner I Norge vil elbilene komme enda bedre ut på grunn av høyere andel fornybar elektrisitet i strømnettet, men konklusjonene som trekkes er uansett hyggelig lesning for oss som heier på elbiler. En elbil som kjører på dansk elmiks vil ha betydelig lavere CO2-utslipp gjennom bilens levetid CO2-avgift er avgift på utslipp av karbondioksid (CO2). Siden det er kostbart å måle utslipp av CO2 direkte, blir avgiften vanligvis ilagt fossile brensler som kull, olje og gass basert på hvor mye CO2 de slipper ut når de forbrennes. Økonomer anser CO2-avgifter som en effektiv måte å redusere utslipp på, og den gir staten inntekter som kan brukes til ulike formål 7. jan. 2016 11:38 - Oppdatert 7. jan. 2016 15 - Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode ettersom dette gir langt lavere CO2-utslipp en bruk av olje og i Stjørdal 15:58 Coronabølgen fører til at oljeprisen faller rundt 5 prosent 15:54 Tikhanovskaja kommer til Norge 15:47 Politiet bekymret for planlagt grottefest i Trondheim.

Hva er klimakvoter? - regjeringen

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2020). Sammendrag av innhold Basisforordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav om gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området I 2005 påstod FN i et miljøprogram at 50 millioner mennesker ville være klimaflykninger i 2010 pga stigende havnivå og mange øyer ville forsvinne, som et resultat av menneskeskapte CO2-utslipp. Øyene eksisterer den dag i dag, og det har vært en befolkningsøkning på Bahamas på 50 000, St Lucia på 5 prosent, Seychellene 6500 og Salomonøyene 100 000 Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016. Disse. Mens gjennomsnittlig CO2-utslipp i Europa øker ytterligere har Toyota, som en av få, fortsatt stor nedgang. Vil øke forspranget ytterligere Blant de mest solgte bilmerkene i Europa i 2019 var det kun fire som hadde en utslippsnedgang, mens resten økte sine utslipp

Klimakur 2020 har utredet en rekke tiltak og virkemidler som kan bidra til å nå det nasjonale målet for utslipp av klimagasser i 2020. I sektoranalysene er det utredet tiltak med et totalt potensial for utslippsreduksjoner som tilsvarer 22 millioner tonn CO2. Tiltakskostnadene varierer fra samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak til nesten 4000 kroner per tonn Slik skal vi bygge jernbane med 40 prosent lavere CO2-utslipp. Av all energi som brukes til transport i Norge, står veitrafikken for 72 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (2016). Til sammenligning bruker jernbane/T-bane/trikk bare én prosent

Status på utslipp fra petroleumssektoren. 30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før. Hovedårsaken til økningen er oppstartsproblemer på Knarrfeltet og oppstart av feltene Valemon og Edvard Grieg som ble satt i produksjon i 2015. Totale utslipp av CO 2 fra produserende felt som var i drift før. -utslipp for Norges boligmasse Utarbeidet innen rammen av prosjektet EPISCOPE (Leveranse D3.2) Trondheim, 16.09.2015 (revidert versjon 04.02.2016) Forfattere: - Helge Brattebø, Reyn O'Born, Nina Holck Sandberg og Magnus I. Vestrum, alle ved Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU - Igor Sartori, SINTEF Byggfors Publisert: 13. april 2016, kl. 12:15 Sist oppdatert: 13. april 2016, kl. 12:15 Artikkelen er over 4 år gammel De siste årene er det elbil-veksten som har redusert CO2-utslippet fra nybiler i Norge dramatisk Grisen har fra naturens side lave utslipp. Jeg har lest rapporter som viser at vi internasjonalt ligger på mellom 5-7 kilo CO2 ekvivalenter per kilo kjøtt. Våre beregninger viser at vi kommer langt under 3 kilo i Norge. Nibio regnet i 2016 ut at et kilo norsk svinekjøtt fører til utslipp av 2,4 kilo CO2

«Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel

CO2-utslipp per innb

Direkte utslipp fra oppvarming og kjøling av bygg er små, porten i Norge. I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og Andre utslipp Kilde: Miljødirektoratet 2016 Bygg21-rapport: Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp 10 I Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid, ble det varslet at regjeringen vil innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. Prising av utslipp kan skje enten ved å ilegge kvoteplikt, eller ved å innføre en avgift. I Prop. 1 L Vi vet at en mengde på ca. 50 % av våre utslipp blir borte i hav og på land . men fullstendig oversikt har vi ikke på hvor det blir av. veksten kan komme fra økning i levende biomasse og åndingen fra den,desto flere som nytter næring og karbonet i jordsmonnet detsto mer av åndingen viser igjen i Atmosfæren men å hevde at ca, 50% av veksten vi ser skyldes CO2 fra menneskeskapt fosile.

Åpner i Oslo: Verdensnyhet innen CO2-fangst - Bellona

Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden

Dieselfall, også i Norge. Etter den såkalte «dieselgate» -skandalen i 2016 der flere bilprodusenter jukset på utslipptestene, kom dieselbilene under lupen. Flere europeiske byer velger å forby eldre dieselbiler på grunn av lokal forurensning som følge av utslipp av nitrogenoksider (NOx), til tross for lavere CO2-utslipp Norges CO2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren. De siste årene har imidlertid utslippene vist en svakt nedadgående tendens, blant annet på grunn av lavere utslipp fra veitrafikk CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten ble doblet fra 2012 til 2013. Satsene gikk fra 0,49 til 0,96 kr per sm3 gass og liter olje/kondensat. [trenger referanse] Fra 2008 er CO 2-utslipp fra petroleumsvirksomheten i tillegg inkludert i kvotesystemet. [trenger referanse] Referanse Co2-utslipp redusert i 2016. 30. januar 2017. Energi- og klimaregnskapet for Securitas og Securitas Transport Aviation Security er klart. Det viser en reduksjon av Co2-utslipp i 2016 på 15 % sammenliknet med rapportåret 2015. Av det totale utslippet i 2016 har Securitas 16,9 % lavere utslipp generert fra kjøretøy sammenliknet med 2015 GODE TALL: Bergenserne kuttet utslipp av nesten 90.000 tonn CO2 fra 2016 til 2017. Det tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent. Tallene for 2018 kommer først neste år

Det er de største utslippene fra én enkeltaktør i hovedstaden - like store utslipp som 200.000 biler skaper årlig. I Norge ble det i 2016 produsert 11.4 millioner tonn avfall, ifølge SSB. Kun 74 prosent av dette gjenvinnes. Og avfallsmengdene i verden øker - i takt med velstandsutvikling og befolkningsvekst Verdens totale utslipp av klimagassen CO₂ ligger an til å øke med to prosent i 2018. Det viser den siste rapporten fra Global carbon project, som ble publisert onsdag kveld 2016 CO2-utslipp tonn/år Scope 1 - Klimaregnskap Aggregat Diesel (liter) 2.68 1 Ambulanse Bensin (liter) 2.34 Diesel (liter) 2.68 715,9 Uspesifisert drivstoff (liter) 2.51 Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten El-bil (km) 0 Bil (km) 0.17 232,6 Eide eller leasede kjøretøy Bensin (liter) 2.3

Utslipp til luft - årlig - SS

Metanutslipp: I tillegg til CO2 fører oljeproduksjon ofte til vesentlige utslipp av drivhusgassen metan. I Norge står oljeproduksjonen for rundt 15 prosent av våre totale metanutslipp. I tillegg til disse faktorene forteller Brandt at energien som brukes i raffineringen av oljen også er et viktig element. Norge blant de lavest Norge øker klimagassutslippene Slapp ut 0,4 prosent mer i 2018 enn året før. STORE UTSLIPP: Utvinning av olje og gass er sammen med transport de største utslipildene av klimagasser i Norge

Slik skal Norge nå klimamålene for 2030 - regjeringen

Karbondioksid (CO2) er en fargeløs, luktfri gass som produseres under forbrenning karbon. CO2 fjernes fra atmosfæren via absorpsjon av sjøvann og opptak (i fotosyntesen) av plankton og planter. I skipsfart er den viktigste kilden til CO2-utslipp forbrenning av fossilt drivstoff i hovedmotorer, hjelpemotorer, kjeler og forbrenningsovner Nå har SSB kommet med oppdaterte tall om norske utslipp for 2015, og de viser at utslippene fra norsk territorium økte.. Sammenlignet med året før, økte utslippene totalt sett med 1,1 prosent og endte på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 4,2 prosent høyere enn i 1990, som er året Norge tar utgangspunkt i når våre klimaforpliktelser beregnes Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO 2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse.Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to.

Goddag, mitt navn er Ross 308Dette må Norge kutte på 13 år – VGTør ikke regne med rimelig strøm

Viktigst er CO2-komponenten i engangsavgiften. Om en fjernet denne, ville det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler øke med anslagsvis 32 prosent regnet per 2016. På delt annenplass kommer momsfritaket for elbiler og vektkomponenten i engangsavgiften, hver av dem med ca. 14 prosents CO2-virkning Det vises blant annet til enkeltfelt fra andre steder i verden som har lavere utslipp enn gjennomsnittet for hele norsk sokkel.Vi vet at utslippene fra norsk petroleumsproduksjon er på under halvparten av gjennomsnittet i verden. Ifølge den internasjonale organisasjonen for olje- og gassprodusenter, IOGP, var gjennomsnittet for utslipp i verden 134 kilo CO2 per tonn produsert oljeekvivalent.

- Lå syk hos kamerat ransdagen

Myr inneholder store mengder organisk karbon. Den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren. Karbonmengden i myr i Norge er estimert til ca en milliard tonn totalt for all myr, og 330 mill tonn i myr som er egnet til nydyrking. Hvor store er utslippene, hva betyr ulike oppdyrkingsmetoder for tap av karbon, og hvordan kan vi restaurere myr regjeringen skryter av for 2016 er dynket i et rekordstort forbruk av palmeolje som ødelegger regnskogen. Beregninger viser at regjeringens palmeoljebruk fører til større utslipp globalt, enn de totale utsliputtene i Norge for 2016. Derfor vil SV kaste regjeringen ut av kontorene og palmeoljen ut av drivstoffet Norge hadde også den desidert høyeste nasjonale reduksjonen. Dette er naturligvis et resultat av et stort innslag nullutslippsbiler, det klart største i Europa. Alle de europeiske landene reduserte utslippet, men dårligst i klassen er Sveits, med et snittutslipp på 134,6 gram per kilometer Microtrenching Norge AS ble stiftet i 2011. Selskapet ble startet med kompetansepersoner innen microtrenching i Norge. Microtrenching er vår kjernekompetanse og vi tilstreber å være best i klassen innenfor vårt felt. Vårt verksted og hovedlager ligger på Hensmoen industriområde i Hønefoss, og vi jobber med kunder over hele Norge Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp 92.61 Kb Utsliputt b&øslash;r tas i Norge, kvotekj&øslash;p må komme i tillegg Framtiden i våre hender mener utslipp i klimagasser i hovedsak må tas i de landene som har st&øslash;rst utslipp per innbygger I 2015 var snittet for EU-21 (dette er altså tall eks. Norge) av nybilene på 119,1 CO2 g/km, og deretter 117,7 (2016), 118,1 (2017), 120,6 (2018) og 122,0 (2019). På fire år økte altså snittet med 4,3 CO2 g/km ‒ ikke akkurat imponerende ‒ men altså under kravet til EU. Men nå som kravet skjerpes ‒ skjerper også bilprodusentene seg

 • Komplett trondheim.
 • System of a down.
 • Robin williams peter pan.
 • Tv og internett pris.
 • Haus kaufen moers meerbeck.
 • Rosenköniginnen steinfurth.
 • Garnhuset gressvik.
 • Tufteparken skien.
 • Rhein quelle mündung karte.
 • Hvor kommer h atomene i druesukker fra.
 • Itunes 4 bit.
 • Möbliertes zimmer jena.
 • Lettbrus 2018.
 • Ausmalbilder nemo dori.
 • Operation protective edge casualties.
 • Varmeplate til kanin.
 • Schlechte stadtteile münchen.
 • Hochspannungskaskade berechnen.
 • Bussjåfør vitser.
 • Metalle periodensystem.
 • Media markt eskilstuna.
 • Heidenauer hof öffnungszeiten.
 • Maze runner the death cure rollebesetning.
 • Kjøpe mindre klær.
 • Kattkoppel.
 • Fortsett fortellingen.
 • Polyuri.
 • Vg elbil.
 • Frø kryssord.
 • Helsekompetanse sor.
 • Imdb gotham.
 • Immobilien lienz gugganig.
 • Dina kongerud.
 • Jotun male huset.
 • Forensisch psychiatrisch centrum.
 • Strategiske allianser.
 • Bifloder til rhinen.
 • Friseur bahnhofstraße karow.
 • Blind date mainz.
 • Wie viel kostet ein lamborghini aventador.
 • Disseksjon hjerneslag.