Home

Kommuneplanen bergen

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

Flystøy og kommuneplanen i Bergen - Fylkesmannen i Hordalan

Kommuneplanen for Bergen Bergen byleksiko

11-1 Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen Miljøverndepartementet godkjenner Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder Riple, B46 Nordvik og B37 Harafjellet. Til B37 Harafjellet forutsettes det imidlertid justeringer i tråd med føringer gitt i dette brev. Miljøverndepartementet godkjenner ikke Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder B31 Blomsterdalen, I/K/L 10 Liland, Dolviken, Tverrmeisa. Bergen Næringsråd og Skift ønsker velkommen til Zerokonferansen i Bergen for å diskutere grønn konkurransekraft, med et spesielt fokus på det klima-ambisiøse næringslivet på Vestlandet kommuneplanen for Bergen kommune levert direkte fra Kartverket. Blant de utvalgte kommunene finnes en storby, flere småbyer samt kommuner med spredt bebyggelse. Utvalget omfatter også kyst og fjellkommuner, kommuner med mange fritidshus og mye rekreasjonsareal, og kommuner dominert av landbruk

Kommuneplanen er en trosbekjennelse for fortettin

Den nye arealplanen erstatter kommuneplanen sin arealdel frå 2006 og kommunedelplan for Norheimsund frå 2003. Kommunedelplan for Kvamskogen inngår ikkje i den nye planen. Planen vart vedteke av heradsstyret i Kvam i sak 066/19, 8. oktober 2019 19. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Samfunnsutvikling - PDF . 20. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Tjenesteutvikling - PDF. 21. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - FN's bærekraftsmål - PDF. 22. Fra prosjektgruppe (P1): Om politisk organisering. 23. Fra prosjektgruppe (P2): Om felles kultur, identitet og symboler. 24 Direktenumre avdelinger Direktenumre og vakttelefoner; E-post Send e-post; Besøksadresse Kundetorget, Rådhuset: ved hovedinngangen; Kundetorgets åpningstider er 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00 på hverdager

Siv Elén Årskog Vedvik | Universitetet i Bergen

Kommuneplanen er den overordnede planen for kommunens arbeid. Handlings- og økonomiplan. Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Se nåværende og tidligere planer. Vil du jobbe med by- og samfunnsplanlegging Kommuneplanen i Oslo revideres Fra smart, trygg og grønn til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Ny revisjon av kommuneplanens arealdel får stor betydning for byutvikling

Kommuneplanen er styrande for all planlegging i Radøy kommune. Formålet med planen er å skape forutsigbar og langsiktig politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggjarar. Planen seiar noko om kva oppgaver og problem vi bør konsentrere oss om, og hjelper politikarane med å setje enkeltsaker inn i ein heilskap Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020. Regionale planer. Regional planstrategi for Trøndelag 2012-2016, fellesdele Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på Kommuneplan for Frogn 2013‐2025 Planbestemmelser 70 § 3 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl. §§ 11-9 pkt. 2 og 17-2) 1. Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale me

Utkast til ny arealplan i Bergen kommune - Estate Ves

Kommuneplanen erstatter følgende kommunedelplaner fra 2011: Kommuneplanens arealdel 2011-2023; Kystsoneplan 2011 - 2023; Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023; Kontakt. Kontaktperson for planarbeidet er Anna Karin Hellstrøm, mobil 47672792, e-post: akhe@fredrikstad.kommune.n Plan- og bygningsetaten leverte den 20. april i år sitt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA). Forslaget danner grunnlaget for den kommunale planstrategi frem mot 2030 og er av avgjørende betydning for utvikling av eiendommer i Bergen kommune

1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn. 2. Bergen skal satse på moderne miljøvennlig arkitektur og fornybar energi. 3. Bergen skal satse på smart, grønn mobilitet som utnytter kapasiteten i transportsystemet bedre. 4. Bergen kommune skal legge til rette for smart ressursbruk ved sambruk og delekultur. 5 Bergen kommune husar halvdelen av innbyggarane i Hordaland, og kommuneplanen er difor eit viktig for å nå regionale mål. Fylkesrådmannen er i hovudsak positiv til endringane som er gjort og vurderer at bestemmelsene har blitt supplert og forbetra på fleire viktige punkt

Kontakt oss - Bergen - Norconsul

Kommentarer til: Kommuneplanen for Bergen Vi har 35 resultater for Tomt til salgs Bergen til de beste prisene. Den billigste annonsen ligger ute til Kr. 500 000. Sjekk ut alle annonser fra hundrevis av markedsplasser på Rubrikk.no kommuneplanen. Byrådet i Bergen vedtok 10. juni å legge planprogrammet for kommuneplanen ut til høring. Kommuneplanens samfunnsdel skal behandles i bystyret våren 2015, mens arealdelen krever mer tid og skal behandles våren 2016. Avinor har avgitt høringskommentar til planprogrammet, blant annet med ønske om at kommunen i plane KOMMUNAL PLANSTRATEGI - PLANPROGRAM FOR REV. AV KOMMUNEPLANEN 5 Berg kommune www.Berg.kommune.no 1.3 GJELDENDE PLANSTRATEGI Etter innføring av ny plandel i PBL i 2009, startet kommunene arbeidet med planstrategi etter valget høsten 2011. Berg kommunestyre vedtok sin første planstrategi 28.06.12 Kommuneplanens arealdel revideres ca hvert 4. år i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Del siden. Skriv ut. Sist oppdatert: 31. oktober 2017. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . hva forsøkte du å finne? Til toppen Kontaktinformasjon Besøksadresse. Rådhuset Vestsideveien 2.

Bergen kommun

Prosjektet har vært arbeidet med siden 2009 og valget av tomt ble gjort i samråd med Bergen kommune og forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) blant 24 alternative områder. Ådland var det klart beste alternativet og ble derfor spilt inn som byggeområde i Kommuneplanen (KPA 2010). Zero Village Bergen er nå videreført som pilot i. Kommuneplanen er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova av 2008 (Pbl), § 11-5. Kommuneplanen sin arealdel viser hovudtrekka i arealdisponeringa, samt rammer, Bergen Sjøfartsmuseum via Møre og Romsdal fylkeskommune, for uttale. 2.13 Grad av utnytting (jf

arealplaner.n

Du er her: Hjem / kommuneplanen / Stikkord. Aktuelt. kommuneplanen. Endringer i forslag til ny KPA. Publisert 6. september 2018. Ny KPA (kommuneplanens arealdel) i Bergen - Byrådet har vedtatt å legge endringene til KPA ut til offentlig ettersyn. Les mer Kategorier. Alle Aktuelt Fagartikler Nytt fra rettslivet Nytt i Harri Nær 150 innbyggere møtte onsdag kveld opp i Lørenskog hus for å være med på det åpne møtet om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. På møtet ga de innspill på hva som er bra ved Lørenskog-samfunnet, og hvilke utviklingstrekk og utfordringer som bør vies spesiell oppmerksomhet i samfunnsdelen av kommuneplanen.

Kommuneplanen som styringsverktøy De fleste pendler til Bergen og nabokommunene ivest. Antall arbeidsplasser på Askøy har økt fra 5969 i 2005 til 7 376i 2013.Askøyhaddeen innpendling på ca22% i 2013, som er en økning fra12% i 2005.Figuren under vise Bergen ble også nylig kåret til Norges mest attraktive by 2019. Begrunnelsen for prisen var de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, Nye Asker ønsker å legge bærekraftsmålene til grunn for den helhetlige kommuneplanen for den nye kommunen Kommuneplanen sin arealdel planomtale.pdf. Plankart kommuneplanen sin arealdel.pdf. Kommuneplan arealdel føresegner og retningslinjer.pdf. Kommuneplanen sin arealdel konsekvensutgreiing.pdf. Vi vil invitere til informasjonsmøter og opne kontordagar i november og desember 2018. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommuneplanleggar Gjertrud Karevol 5020 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jostein Klette 11.07.2018 Vår: 15/2954 - 18/14110 jostein.klette@osteroy.kommune.no Vedtak - Mindre endring kommuneplanen sin arealdel 2011-2023 Administrativt vedtak. Saknr: 007/18 Vedtak Osterøy kommune vedtek mindre endringar i kommuneplanen sin arealdel, jf. plan- o Kommuneplanen gir også føringer for arealplanlegging. Kommuneplan 2017-2027 skal også bidra til å styrke verdier som identitet, tilhørighet og fellesskap. Et bærekraftig, inkluderende og fremtidsrettet Ranasamfunn må utvikles i samarbed mellom kommune, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv

Kommunefakta Bergen - SS

Foruten by- og stedsutvikling på innbyggernes premisser, kan denne økte oppmerksomheten rundt kommuneplanen medføre at reguleringsplaner fra første stund blir utformet mindre kontroversielt. Det er fullt mulig å se for seg at innbyggere og utbyggere i langt større grad kan oppnå konsensus og prosessene i planetater og kommunestyrer bli mindre arbeidskrevende og konfliktfylte Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden Kommuneplanen sin arealdel viser til områdereguleringsplanen for Vossevangen med tanke på å imøtekoma vekst og utvikling for å styrkja regionsenteret. Områdeplanen tek høgde for større vekst som følgje av ny veg og bane til Bergen (K5). Kommuneplanen sin arealdel gir føringar for vedlikehaldsvekst i grendene, o

2 Kommuneplanen 2013-2030 Kommuneplanen 2013-2030 3 Kommuneplanen er kommunens langsiktige overord - nede plan. Planen har en tidshorisont frem til 2030. I dette dokumentet presenterer vi kommuneplanens samfunnsdel inkludert arealstrategi. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er vedtatt av kommunestyret 19.6.2013, sa Klimapolitikk i Bergen blir til flere biler i nabokommunene, mener Johs Slethaug. Av: Ole Martin Røssland. i Haukåsskogen juletreproduksjon og området som tidligere var regulert til boligbygging er i den kommende kommuneplanen gjort til friluftsområde

§ 11-1. Kommuneplan - regjeringen.n

Kommuneplanen skal angi mål og strategier for å gjøre Tønsberg til et bedre sted å bo, arbeide og oppholde seg. Kommunen alene kan ikke oppnå disse målene, men er avhengig av felles innsats fra alle innbyggerne i Tønsberg. Petter Berg Ordfører FORORD #mittønsberg I arbeidet med kommuneplanen i 2013 Kommuneplanen er så omfattende og komplisert at selv fagfolk kan ha vanskelig for å overskue konsekvensene av den.. For når Oslo kommune legger planer for hvordan hovedstaden skal se ut i 2040, innebærer det store og kompliserte endringer som kan ramme mange av hovedstadens innbyggere I Bergen vil folketalet truleg få ein langt sterkare vekst. Voss bør ved god tilrettelegging kunne ta del i denne veksten. kommuneplanen nok tomteareal i sentrumsområdet i planperioden. Berekningar viser at det er bustadpotensiale for ca. 7000 nye innbyggjarar i sentrumsområdet I kommuneplanen for 2019-2034 foreslår vi å legge inn noen generelle retningslinjer om tilbudet for gående for å sikre at gange er et tema i planleggingen. Ved en senere etablering av hovednett for gange vil det være aktuelt å sikre kvaliteten og tilbudet for gående gjennom egne bestemmelser for hovednett for gange Totalt antall smittede Totalt antall som er eller har vært smittet: 105 personer Vi oppdaterer smittetallet daglig kl. 21:00 hvis det er nye smittede. Siste oppdatering av smittetall: 7. november kl. 21:30 Tallet inkluderer de som er folkeregistrerte i Arendal, men bosatt et annet sted. Du finner også statistikk på Folkehelseinstituttets nettside

I gjeldende arealdel til kommuneplanen er det krav om reguleringsplan for alle bakkeplaneringer i landbruket som overstiger 3 m eters høyde eller omfatter arealer på over 1 daa. For å begrense transporten er det et mål både å finne arealer for bruk av overskuddsmasser i Bergen Arealdelen av kommuneplanen Les meir om. Kva arealplanen er for noko, og sjå innspela til kommande arealplan på kartet. Rullering av arealdelen til kommuneplanen. Kunngjeringar- siste nytt. Kommuneplan - arealdele kommuneplanen for Os 2012 - 2023 Planskildring er justert i samsvar med Kommunestyret sitt vedtak 19.06.2012 25 - 30 åra, må kommunane rundt Bergen delta i eit samarbeid som sikrar at det alltid er tilfredsstillande beredskap til å handtere arealbehov til bustader, næringsverksemd o

Her ønsker utbyggere å fylle ut mer i ByfjordenHELGE AARSET - hareidsmyrane

Naturvernforbundet på Askøy har kommet med innspill til kommuneplanen for Askøy kommune. Fokus er satt på bevaring av grøntstrukturer, forbedret kollektivtilbud og byggeforbud i 100-metersbeltet langs vassdrag TEMAKART - for Meland kommune, utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanen i perioden 2011 - 2012. Kategori: Naturtyper Målestokk: 1:60000 Dato for utskrift: 01.desember 2011. u Marine naturtyper % Prioritert naturtype grense Myr Rasmark berg og kantkratt Kulturlandskap Ferskvann_våtmark Skog Kyst og havstran Berge Eiendom ønsker å forlenge ei flytebrygge og legge ut bølgedemper på Kuøya på Hitra. Da flytebrygga er privat, og kommer inn i område som er regulert til offentlig småbåthavn, kreves det dispensasjon fra kommuneplanen Kommuneplanen, kort fortalt side 6 Samfunnsdelen, kort fortalt side 7 Struktur på samfunnsdelen side 8 Visjonen side 10 Livet i landsbyen side 12 Det berg. Vi vil bygge på Randabergs identitet som en levende landsby og ta vare på natur- og kulturland- skapet Armauer Hansens vei 11, 5081 BERGEN<br/>Velkommen til en herlig 4-roms leilighet med en fantastisk utsikt over bergensdalen mot Bergen sentrum og byfjellene. Området er sentralt, men likevel fredelig uten gjennomgangstrafikk. Her er du innen kort rekkevidde til flere servicetilbud. Her er også flere lekeplasser i Borettslaget som består av trivelige naboer og flere barnefamilier.<br /><br.

1. Foto: Janne Eide. TYSVÆR KOMMUNE. Kommuneplanrevisjon for Tysvær kommune Vedtatt 08.09.15. Planperiode 2015-2027. KOMMUNEPLANEN 2015-2027. SAMFUNNSDELE Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512 Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn Kommuneplanen sin arealdel skal omfatta plankart, føresegner og planomtale. og utviklinga som har skjedd i Bergen og kysten. Noko av det attraktive med Norheimsund er det tette og kompakte sentrum, med eit spennande og variert bu-, handels-, kultur- og fritidstilbod

1.2.1 Kommuneplanen for Bergen Kommuneplanen gir overordnet grunnlag for planlegging av Rådalsområdet, først og fremst for Laguneområdet. Det er ikke lagt detaljerte føringer, men to hovedmål er framtredende: • Rådalsområdet er, og utvikles som, et kommunikasjonsknutepunkt ArcGIS Web Applicatio Hundremeterskogene, grønne flekker i nabolaget, elver og små tjern får juridisk vern i den nye kommuneplanen - bra for småkryp, fugler, barn og trivsel! Vi lager kulturminneplan for Bergen, og det juridiske vernet om trehusbebyggelsen styrkes i ny kommuneplan Arealdelen av kommuneplanen for Lindås kommune. 1263-13081997 Hodne - Myking aust. 1263-13061991 Hosøy. gnr. 11 bnr.21 og 80. 1263-10052007 Indre Fosse G.nr.145 B.nr.81 og 90. 1263-199701 Kjevikdalen Fyllplass (inkl

Bergen er en smultring. Bakt på 1960- tallet. - For første gang på mange år har Bergen kommune laget en samfunnsdel i kommuneplanen. Den legger opp til et høyt ambisjonsnivå, mange gode målsettinger om fortetning, forenkling og miljøriktig byutvikling Kommuneplanen sin arealdel fastset framtidig arealbruk for områ-det og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller real skal desse så tidleg som mogeleg verta lagt fram for Bergen . Kommuneplan for Stord kommune 2010 - 2021 107 Sjøfartsmuseum for uttale via Hordaland fylkeskommune, seksjo Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken den 06.12.2018, K-sak 93/18. Planen femnar om heile kommunen med unntak av kommunedelplan for Markegardslia - Lykkja. Arbeidet med planen har vore avgrensa til revisjon av vedteken plan. Det er komme mange innspel til både varsel om planoppstart og ved offentleg ettersyn og høyring

Kommuneplan 2020 - 2032 Asker kommun

Sveio kommunestyre har i møte, 03.10.2011, sak KOM-068/11, i medhald av plan- og bygningslova § 11-15, godkjent ny kommuneplan for Sveio kommune 2011 - 2023. Kommuneplanen for Sveio inneheld langsiktige, overordna mål og strategiar, og planområdet omfattar heile kommunen. Kommuneplanen skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen kommuneplanen sin arealdel etter andre gongs offentleg ettersyn. Om det ikkje vert motsegn frå offentlege instansar eller gjort vesentlege endringar etter tredje gongs offentleg ettersyn så kan kommuneplanen sin arealdel for Austrheim kommune 2018-2028 vedtakast i 2018. Kommuneplanen kan ikkje vedtakast utan at ei motsegn vert formelt trekt Av planarbeider jeg har ledet nevner jeg: Verne- og byformingsplan Bergen sentrum, havneplan, strategisk plan for bolig- og miljøfornyelse, rammeplan for byens offentlige rom (1992-96), utkast til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring indre Oslo (2005), revisjon av kommuneplanen, planprogram og reguleringsplan for nytt regionsenter på Straume og planprogram / kommunedelplan nytt.

Vedtatte reguleringsplaner 14.10.2020. Detaljert reguleringsplan for flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr. 3020/1931 m.fl. og reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014 Jfr. PBL § 20 - 1 skal kommunestyret minst en gang pr valgperiode vurdere kommuneplanen samlet. Herunder vurdere om det er nødvendig å foreta endringer i den. Kommunedelplaner bør etter dette rulleres samtidig. Tidligere planlegging: - Kommuneplanens arealdel 1997-2008. Godkjent 13.11.1997. - Kommunedelplan Rissa 2003-2014. Godkjent 04.09.2003 Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo

Kommuneplanen Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er den beskrivende delen av kommuneplanen som trekker opp mål og stra-tegier. Planen følges opp/ konkretiseres ytterligere ved behov gjennom kommunedelplaner, fag- og sektor-planer. Kommuneplanens samfunnsdel for Hitra ble sist vedtatt 29. august. Forvirringen i kommunen skyldes at kommuneplanen, som legger retningslinjene for alle utbygginger i Bergen, ble utarbeidet i 2010-2011. Altså før de nye støymålingene kom i fjor sommer. For å komplisere det hele ytterligere ble kommuneplanen, som Wiberg referer til, først endelig godkjent av Miljøverndepartementet 24. april i år Status i Bergen kommune 22. oktober: • Bergen kommune vil fortsette å bruke KPA 2010 (prognose 2050 og L den = 55 dB på uteplass). • «Behovet for å endre praksis vil være en del av prosessen frem mot rullering av kommuneplanen. Som en del av premissene for slike endringer vil eventuelle klager på vedtak vi fatter, være.» Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper publikum med å finne ut hvor mye og hvor stort man kan bygge på tomten sin. - Vi oppfordrer kommunene til å gjøre veiviseren tilgjengelig på sine nettsider sammen med informasjon publikum trenger for å kunne beregne grad av utnytting, sier Anna Schultz, senioringeniør i DiBK Mål for kommuneplanen sin arealdel 2017-02-10 Må l for kommuneplånen sin åreåldel har 36% av dei som flytta ut av kommunen flytta til Bergen. Voss var nest største tilflyttings-stad med 12%. 14% av utflyttarane flytta ut frå Vestlandet til andre stader i Noreg utanom Osloregionen

politisk og administrativt, i kommuneplanen er folkehelse integrert i dei ulike satsingsområda i planen Næringsutvikling Endra infrastruktur og folkevekst vil skape ny struktur i næringslivet Den høge etterspørselen etter næringsareal finn ein nær Bergen 80-90 % av arbeidsplassveksten vil kome i tettstad BERGE: Her på Berge ønskjer grunneigarane å utvikle eit 13 dekar stort jordstykke til bustadområde. Nyhende. Publisert: 12 oktober 2020 09:51 Sist oppdatert: 12 oktober 2020 09 Området er status som bustadområde i kommuneplanen og er såleis allereie klarert i den samanhengen Kommuneplanen for Bergen sier at man skal strekke seg etter en 50 prosent reduksjon i klimagassene innen 2030. Vy Fjord1 Reiseliv går allerede fra mars 2020 på hybridløsninger, og vil fra nyttår bli drevet elektrisk og utslippsfritt Dokumentet Arkitektur- og byformingsstrategien for Bergen, som går under kortnavnet Arkitektur+, er deres viktigste verktøy i dette arbeidet, forteller hun. Fordi det står henvist til strategien i kommuneplanen, skal alt som bygges i Bergen forholde seg til den

Bergen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

 1. Kommuneplan 2014 - 2016 for tidligere Andebu kommune ble vedtatt i kommunestyret 17.2.2016. Kommuneplan for Andebu 2014 - 2016 - politisk sak. Kommuneplanens samfunnsde
 2. UNIVERSITETET I BERGEN 11.12.2017. 1 Innholdsfortegnelse Kommuneplanen berører potensielt store økonomiske verdier, og vil derfor kunne ha store konsekvenser for enkeltpersoner. Deler av problemstillingen har fått oppmerksomhet i pressen i forbindelse med kommuneplanen i Oslo
 3. Kommuneplanen og kommuneplanens arealdel, når den skal vedtas, kommer til å påvirke hvordan Bergen vil se ut i fremtiden. Jeg vil vise til kronikken av Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i BT sist mandag
 4. kommuneplanen sin arealdel 199804 24.01.2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune, Riksantikvaren og Bergen Sjøfartsmuseum - Merknader til Kommuneplanen sin arealdel 199581 24.01.2019 Fjaler kommune - Varsel om planoppstart og høyring av planprogram for kommuneplanen sin arealdel 2019-2031 - Riksantikvaren sine merknader.pdf 19958
 5. I 2007, da den forrige kommuneplanen for Bergen ble vedtatt, forventet kommunen at folketallet i Bergen ville runde 270.000 i 2020. Med den folketallsveksten Bergen opplever nå, tyder mye på at byen passerer 270.000 innbyggere i år, syv år tidligere enn man forutså i 2007
 6. Ved å ha en masterplan hadde Fylkeskommunen og Bergen kommune snakket sammen. Utfordringen ligger i at området ligger mellom to fylkesveier, Apeltunveien og Fanaveien og en bybane. Der kommunen regulerer boliger og næring. Kommunen har snudd kommuneplanen og med overlegg skapt et komplett kaos på tvers av nasjonale retningslinjer
 7. Sentrale politikere 2019-2023 (PDF): Fil med kontaktinformasjon til politikere i sentrale verv Styrer, råd og utvalg 2019-2023 (PDF): Fil med oversikt over alle styrer, råd og utvalg i inneværende period

Arrangementer - Bergen Næringsrå

 1. Byråden svarer på kritikk om kommuneplanen Advokatene Kyvig, Pedersen og Harris hevder 02.04.2019 at lokaldemokratiet trues av Bergens nye kommuneplan. Ingenting kunne vært lenger fra sannheten. hvor og hvordan Bergen skal bygges, skal ikke bestemmes i et departement i Oslo. Arealdelen er nå inne i en spennende sluttfase på bystyresiden
 2. Kommuneplanen er en 12-årsplan som består av to hoveddeler - samfunnsdelen og arealdelen. områdesenteret Berg/Isebakke og næringsområdene ved Svingen/Svinesundsparken. • Halden kommune skal begrense ny arealbruk til 3 kvadratkilometer i tiden fram til 2050
 3. Samfunnsnyttig massedisponering i Bergen - Masseforvaltning i kommuneplanen. Ole Roger Lindås. Plan- og bygningsetaten. 17. oktober 2018. Stor byggeaktivitet gir store masseoverskot. Kortreist stein. Kjelder - steinmasse. Ressursrekneskap for grus og pukk i Hordaland 2013
 4. ister Michelsens vei 64-66, 5230 Bergen . Nært, men tilbaketrukket . Prosjektet har en svært sentral plassering med kort vei til bybanestopp

- At så mange har sagt sin mening om hvordan de ønsker at Lørenskog skal utvikle seg er fantastisk, sier Kari Westgaard Berg som er prosjektleder for utarbeidelsen av kommuneplanens nye samfunnsdel. - Det var spesielt gøy å se at 150 engasjerte innbyggere fant veien til Lørenskog hus og innbyggermøte om kommuneplanen i januar. På møtet fikk vi totalt over 600 innspill på hva som er. med innspill til kommuneplanen. De som deltok og holdt innlegg var Diana Nogva og Birger Laugsand (møtet på Frodehuset), Jan Erik Syvertsen og Geir Magne Berg (møtet på Vevang), Malin Kleppen og Magnus Vågen (møtet i Bud), Liv Ellinor Drejer og Janne Mork (møtet i Elnesvågen), Gunn Sissel Bakke

Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealde

Kommuneplanen skal ha eit planperspektiv på 10-12 år. Planen bør også drøfte utviklingstrekk i eit spektiv, til dømes fram til 2042. 2.Føresetnadar for planarbeid 2.1 Lover, forskrifter og stortingsmeldingar Alle kommunar skal ha ein kommuneplan i medhald av pbl. § 11-1 og kommunelova § 5 Planprosessen for kommuneplanen . Sveio kommune godkjente i desember 2016 planprogram for ny kommuneplan for Sveio. Målsettinga er å få lagt ut eit forslag til plan i løpet av 2019. I samband med at kommunen varsla oppstart av planarbeidet blei det opna for å koma med innspel til planarbeidet - Klimavennlig byutvikling og økt boligbygging står i fokus i arbeidet, og alle skal få gi innspill tidlig i prosessen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) i en pressemelding. Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den. Debatt: Kommuneplanen vektlegger tillit - både til innbyggere og utbyggere. Den nye kommuneplanen vektlegger tillit, skriver byråd Anna Elisa Tryti i dette innlegget. KPA legger overordnederammer for videre arealutvikling og stiller krav til ny utbygging

Kommuneplanen sin arealdel, 2019 - 2030 - Kvam hera

Kommuneplanen presenterer videre fem overordnede mål. Spredt i denne lista finner vi ord som nyskapende, utvikler og kreative. Naturvernforbundet støtter denne offensive holdningen til framtida. Samtidig savner vi ei målsetting om å ta vare på livsbetingelsene Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for ønsket utviklingen for samfunnet vårt. Kommuneplanen strekker seg over en tidsperiode hvor forventede endringer lokalt og nasjonalt etter all sannsynlighet vil bli store, men hvor mulighetene for kommunen og regionen også er det. Kommuneplanen har et tidsperspektiv fram til 2025

Aktivitetsdag i Bergen sentrum - MiljøagenteneBergen kommune - Utvalg for miljø og byutviklingUterom i tett by - Asplan Viak AS
 • Berlin conference 1884 85.
 • Playstation 1 spiele ebay.
 • Rettigheter ved endring av arbeidssted.
 • Bokstavfest j.
 • Garderoben ålborg.
 • Bryllupslokaler vest agder.
 • Ausmalbilder nemo dori.
 • Va kart.
 • Lettmatros krav.
 • Samarbeidslæring johnson og johnson.
 • Quizkampen juks.
 • Tarkan ailesi hakkında bilgi.
 • Maleribelysning ikea.
 • Lax i ugn med kapris.
 • Minecraft 1.11 2 xray texture pack.
 • Last penny kassel.
 • Ходячие мертвецы 8 сезон 14 серия лостфильм.
 • Siemens backofen mit dampfgarer.
 • Billig glass til drivhus.
 • Quantenverschränkung erklärung.
 • Arbeitsmarkt berlin statistik.
 • Trödelmarkt bergisch gladbach 2018.
 • Lymfe væske fra sår.
 • Studentradio volda.
 • Meine stadt naumburg.
 • Donauwörther zeitung immobilien.
 • Intervall klokke.
 • Passepartout a2.
 • Imágenes de fútbol con frases.
 • Kilian jornet rauma.
 • Født med føflekk.
 • Nordhordland folkehøgskule blogg.
 • Jennifer rostock tickets mannheim.
 • Designmöbel bielefeld.
 • Kinemaster for windows.
 • Hva er 5:2 dietten.
 • Huntyard berras.
 • S2 pendidikan dasar unj.
 • Costa rica im oktober erfahrungsberichte.
 • Fradrag mva reiseregning.
 • Sukkererter sunt.